מסמך משפטי: ENA 4020.26

מסמך משפטי ENA 4020.26

תגים

תיאור

Legal testimony about the customs of the merchants of Fustat regarding partnerships. The testimony describes how partnerships are established. Dated: middle decade of Iyyar 1452 Seleucid = April 1141 CE. Signed by Shemarya b. Shelomo, Yoshiyahu ha-kohen b. [...] Yosef b. Avon, Yosef ha-Levi b. [...]

ENA 4020.26 1

1

תיעתוק

Athina Pfeiffer and Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Judaeo-Arabic).

 

 1. נקול אנן שה[די] דחתמות ידנא לתחתא אלדי נעלמה ונשהד בה

 2. אלשהאדה אלקאטעה במא גראת בה אלעאדה במצר בין אל

 3. תגאר פי אלשרכה ודלך אדא דכלוא מנהם גמאעה אמא

 4. לדאר וכאלה א[ו] למכזן תגאר וקלבוא בצאעה או עינוהא קבל

 5. אן ישתריהא אחד מנהם פישירו לבעצהם בעץ אן [יכונו ישתרכו]

 6. פיהא ויכון אלואחד מנהם מושתרי [אלבצאעה] ויפרג[הא                  ויכתב(ו)]

 7. אסמא אלדי אשארו אליה מעה פי דפתר אלוכיל או אלת[גאר(?) אדא]

 8. יקולוא לדלאל ישתרי דלך להם ואמא אן גא א[לתאגר אלי]
 9. צאחבה וקאל לה פי אלטריק לא פי אלדאר וכאלה [ולא פי מכזן תגאר]
 10. קד ראית בצאעה פי אלמכאן אלפלאני ועַינהא מע אלדלאל אל
 11. פלאני אדא אשתריתהא אדפע לי נצפהא או בעצהא וקאל לה
 12. נעם אד[א] אשתריתֻהא דפעתֻ לך ומצא ואשתראהא בעד
 13. דלך ולם י[כ]ן מעה אחד לא פי וזן ולא ענד ס[ל]ם אלשרא אלא
 14. וחדה במאלה אשתרא לנפסה פיכן הו אלמכיי[ר] אן אראד
 15. דפע לה [ו]אן לם יריד פלא ידפע שי ולם תגרי אלעאדה באן ידפ[ע]
 16. שי אלא תפצל מנה לא אלזאם לה ויגרי מתל דלך על מר אל
 17. זמאן כמא אן איצא אן כאנת אלבצאעה מכסרה או טהר פיהא
 18. עיב או גא פיהא דרך ליס לה יקול לצאחבה תכסר מעי ולא
 19. תדר[ך] מעי אד כל מנהמא מכייר נפסה פלמא [ט]לב מנא מ[א] קד
 20. ע[ל]מנאה שהדנא בה פי אלעשר אלאוסט מן אייר אתנב לשטרות
 21. בפסטאט מצרים שריר ובריר וקיים    שלמה הכהן בר יוסף זצל
 22. שמריה הכהן בר שלמה ננ נין .שינא? שילה? הכהן בר משה ננ
 23. יוסף בר אבון זצל יוסף הלוי בר אפר[ים]

 

תרגום

Athina Pfeiffer, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. We, the undersigned witnesses, say what we know and testify to, an

 2. irrefutable testimony about what is the custom in Miṣr between 

 3. merchants (al-ʿāda bi-Miṣr bayna al-tujjār) regarding shirka: If a group of them enters either

 4. a dār wakāla or a merchants’ warehouse (makhzan tujjār) and they examine the merchandise or evaluate it before one of them

 5. buys it, then they are (indeed) indicating to one another that [they have undertaken a partnership]

 6. in it (the merchandise), and one of them may buy [the merchandise] and sell [it … while registering]

 7. the names of those who indicated to him (that they will form a partnership) with him in the register of the representative of the merchants or the register [of the merchants] (daftar al-wakīl aw al-t[ujjār]?). [But if] 

 8. they say to a broker, “He (A) is buying this for them” and either (A) comes along [to]

 9. his associate (ṣāḥib = B) and says to him in the street – neither at the dār al-wakāla [nor at the merchants’ warehouse] – 

 10. “I saw some goods in such-and-such a place,” and he had evaluated them with such-and-such a broker, 

 11. (if A says,) “If I buy them, pay me half or some (of the capital),” and (B) replies to him,

 12. “OK, if you buy them, I will pay you,” and then (A) goes and buys them after

 13. this, but no one is with him either when he pays or when he concludes the transaction, rather, 

 14. with his money he alone bought it for himself—then (B) has the choice. If he wants

 15. to pay (A), he can pay him, but if he doesn’t want to, then he doesn’t (have to) pay anything. The custom is that (B) should pay 

 16. something only as a favor that he grants, not as an obligation incumbent upon him (because it’s not an official partnership). It has been like this for some

 17. time, as well when merchandise is broken, or there appears in it

 18. some defect, or there is a technical fault in ownership: (A) can’t say to his associate, “You lose with me,” or “the

 19. fault in ownership doesn’t lie with me,” since each of them had the choice for himself (of whether to accept it as a valid partnership, since it wasn’t legally binding in the first place). When he asked us (to testify about) what we

 20. knew, we testified to it in the middle decade of Iyyar, 1452 Sel.

 21. in Fustat, Egypt. Confirmed, valid and enduring. Shelomo ha-Kohen Bar Yosef Zetzel.

 22. Shemrya ha-Kohen Bar Shelomo. … ha-Kohen Bar Moshe.

 23. Yosef Bar Avon Zetzel. Yosef ha-Levi Bar Efrim.

ENA 4020.26 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain