מכתב: ENA 2804.7

מכתב ENA 2804.7

תגים

תיאור

Letter from Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, ca. 1055.

ENA 2804.7 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

ENA 2804, f. 7, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.11-12 (Doc. #418), C.B. 10-26-87 (p) Letter from Elijah Ha-Kohen b. Solomon Gaon, Jerusalem, to Ephraim b. Shemarya, Fustat, ca. 1055.

 1. בשם יי
 2. כל שלום לו לאסוף מראש ועד סוף למלא מברכת
 3. יי ב[טו]בה לשאת יראת יי בידו ל[ ]
 4. לראות בישע יי לחזות בנועם יי ליראות את פ[ני יי]
 5. לבוא אל הר יי אל צור ישראל ליקר תפא ירא יי ישראל
 6. הוא כגק מר ורב אפרים המעולה בית דין מופלא
 7. ביר שמריהו החסיד זצל ישא אחינו המעולה שלום
 8. אמת תמיד וידע כי בחסד יי עלינו אנו שלום והיינו
 9. מקווים לכתבי אחינו המעולה להיות תדורים לא נעדרים
 10. ושמא חזרה דעתו בחרטה מי הנזקק להחריטו ואהבתו
 11. בנו קבועה ובקשנו מצורינו להצילו מדרך רע מאיש
 12. מדבר תהפוכות העוזבים ארחות יושר ללכת השמחים לעש
 13. רע ללא דבר האו הלא בחזקנו ואיש כמוך בישראל המכה
 14. את שני אריאל וזיכך הקבה להגיע לגבורות ושמשת דורנו
 15. יסיתך איש בער רשע כסיל נודע לך יתר מן הכל ומכל
 16. וכל לא חשדנוך אלא לטוב מעש ויחס כי המשכיל בעת זה
 17. ידום ויי הטוב יכפר בעד כל לבבו שלם ביראת יי וחפץ יי
 18. בידו יצלח ורבינו השלישי זל וכל רואיך יכירו מעשיך
 19. לשם שמים וראשיתך מצער למאוד תשגה אחריתיך ואל [יא]מן
 20. בשוא נתעה כי שוא תהיה תמורתו ונצח יש יצליח לעמו יש

right margin

 1. וירעם למענו
 2. כהבטחתו אני
 3. ארעה צאני ואני
 4. וישים את
 5. הצולעה לשארית
 6. והנלאה לגוי [ע]צום
 7. וימלך יי לע
 8. אאס
 9. אליהו הכהן אב בית דין של כל ישראל
 10. בן גאון זצל

upper margin

 1. ומר[ ] שצ
 2. ועמרם המלמד מודה
 3. חסד אחינו המעולה
 4. עליו ביותר ותלו ביה
 5. טפלי ותעזרו לשוב
 6. אל ביתו לא[כול] בצל
 7. בירושלים ולא תרנגול
 8. ב[מצ[רים ושלום כבודו
 9. וחתנו בן דודינו
 10. יגדל נצח
 11. סלה

תרגום

ENA 2804.7 2

2

verso

 1. [יו]בא ליקר תפא כגק מרורב אפרים [ברית] מורשה
 2. [ה]מעול[ה בי]ת דין מופלא דעת ממולא ביר שמריהו החסיד זל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2804.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain