Letter: ENA 2804.7

Letter ENA 2804.7

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter from Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon, Jerusalem, to Efrayim b. Shemarya, Fustat, ca. 1055.

ENA 2804.7 1

1

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

ENA 2804, f. 7, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.11-12 (Doc. #418), C.B. 10-26-87 (p) Letter from Elijah Ha-Kohen b. Solomon Gaon, Jerusalem, to Ephraim b. Shemarya, Fustat, ca. 1055.

 • בשם יי
 • כל שלום לו לאסוף מראש ועד סוף למלא מברכת
 • יי ב[טו]בה לשאת יראת יי בידו ל[ ]
 • לראות בישע יי לחזות בנועם יי ליראות את פ[ני יי]
 • לבוא אל הר יי אל צור ישראל ליקר תפא ירא יי ישראל
 • הוא כגק מר ורב אפרים המעולה בית דין מופלא
 • ביר שמריהו החסיד זצל ישא אחינו המעולה שלום
 • אמת תמיד וידע כי בחסד יי עלינו אנו שלום והיינו
 • מקווים לכתבי אחינו המעולה להיות תדורים לא נעדרים
 • ושמא חזרה דעתו בחרטה מי הנזקק להחריטו ואהבתו
 • בנו קבועה ובקשנו מצורינו להצילו מדרך רע מאיש
 • מדבר תהפוכות העוזבים ארחות יושר ללכת השמחים לעש
 • רע ללא דבר האו הלא בחזקנו ואיש כמוך בישראל המכה
 • את שני אריאל וזיכך הקבה להגיע לגבורות ושמשת דורנו
 • יסיתך איש בער רשע כסיל נודע לך יתר מן הכל ומכל
 • וכל לא חשדנוך אלא לטוב מעש ויחס כי המשכיל בעת זה
 • ידום ויי הטוב יכפר בעד כל לבבו שלם ביראת יי וחפץ יי
 • בידו יצלח ורבינו השלישי זל וכל רואיך יכירו מעשיך
 • לשם שמים וראשיתך מצער למאוד תשגה אחריתיך ואל [יא]מן
 • בשוא נתעה כי שוא תהיה תמורתו ונצח יש יצליח לעמו יש

right margin

 • וירעם למענו
 • כהבטחתו אני
 • ארעה צאני ואני
 • וישים את
 • הצולעה לשארית
 • והנלאה לגוי [ע]צום
 • וימלך יי לע
 • אאס
 • אליהו הכהן אב בית דין של כל ישראל
 • בן גאון זצל

upper margin

 • ומר[ ] שצ
 • ועמרם המלמד מודה
 • חסד אחינו המעולה
 • עליו ביותר ותלו ביה
 • טפלי ותעזרו לשוב
 • אל ביתו לא[כול] בצל
 • בירושלים ולא תרנגול
 • ב[מצ[רים ושלום כבודו
 • וחתנו בן דודינו
 • יגדל נצח
 • סלה

ENA 2804.7 2

2

verso

 • [יו]בא ליקר תפא כגק מרורב אפרים [ברית] מורשה
 • [ה]מעול[ה בי]ת דין מופלא דעת ממולא ביר שמריהו החסיד זל
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain