מכתב: ENA 2804.15

מכתב ENA 2804.15

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda, apparently to Fustat, concerning a dispute in the community, ca. 1026.

ENA 2804.15 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2804, f. 15, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.124-125 (Doc. #72), C.B. 03-15-88 Letter from Solomon b. Judah, apparently to Fustat, concerning a dispute in the community, ca. 1026. (p)

....

 1. [ ]סות ב[ ]
 2. [ ברוך יי השם] נפשותינו בחיים ולא נתן
 3. למוט רגלינו ואף לפי כי נפש[ותינו עי]נינו חורדות רוגזות
 4. התפלה והתחן תמיד אנו נושאים [ ] ברגז ולהשקיט
 5. הכעס לשוב לרחם על המיוסרים הנ[אנקים ? ]ב הגולים מבתיהם
 6. להשיבם להניחם ועל הרעה להנחם ועליכם ל[הת]מיד לכם הישיבה
 7. לבטח והשובע והשלום ולמאוד היינו כאובים על המחלוקת אשר
 8. היתה ביניכם פן תהיה סבה לשונאיכם לכל הדברים הבאים על ידי
 9. המחלוקת ולמען רוב הצדקות אשר בידיכם שבתה מביניכם
 10. ברוכים יהיו ליי אשר הרגילוה ואשרי הביאוה ואשריהם ומה רב
 11. שכרם כאותה ששנינו ואלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעו
 12. הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא וכו ואמר המשורר סור מרע ועשה
 13. טוב בקש שלום ורדפהו שקל השלום כנגד כל התורה באומרו סור מ[רע]
 14. מצות לא תעשה כי הם רע בעיני יי ועשה טוב מצות עשה [שנאמר]
 15. ועשית הישר [וה]טוב בעיני יי ושקל כנגדם תשלום והוסיף [בקשה]
 16. ורדיפה בקשהו בכל מקום שהוא ורדפהו במקומות רחוקי[ם ועיקרו של דבר]
 17. הוא שכשם שבורר [ ] בצדק צדק צדק תר[דוף ]
 18. ביוצר הכל ועושה שלום [ב]מרומיו רדיפה ונד[ ]
 19. יי ללמד כי כל הרודף אח[ר] השלום רודף [השלום אחריו והרודף אחר ]
 20. הצדק הוא הרודף אחריו ואמר [ ]
 21. אבותינו זכ לב אחרי מדות [ ]
 22. שלום במרומיו ואנו ל[ ]
 23. וארץ יום שני מ[ ]
 24. מן הארץ בש[ ]

....

תרגום

ENA 2804.15 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2804.15: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain