Letter: ENA 2804.15

Letter ENA 2804.15

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda, apparently to Fustat, concerning a dispute in the community, ca. 1026.

ENA 2804.15 1

1

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2804, f. 15, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.124-125 (Doc. #72), C.B. 03-15-88 Letter from Solomon b. Judah, apparently to Fustat, concerning a dispute in the community, ca. 1026. (p)

 • ....
 • [ ]סות ב[ ]
 • [ ברוך יי השם] נפשותינו בחיים ולא נתן
 • למוט רגלינו ואף לפי כי נפש[ותינו עי]נינו חורדות רוגזות
 • התפלה והתחן תמיד אנו נושאים [ ] ברגז ולהשקיט
 • הכעס לשוב לרחם על המיוסרים הנ[אנקים ? ]ב הגולים מבתיהם
 • להשיבם להניחם ועל הרעה להנחם ועליכם ל[הת]מיד לכם הישיבה
 • לבטח והשובע והשלום ולמאוד היינו כאובים על המחלוקת אשר
 • היתה ביניכם פן תהיה סבה לשונאיכם לכל הדברים הבאים על ידי
 • המחלוקת ולמען רוב הצדקות אשר בידיכם שבתה מביניכם
 • ברוכים יהיו ליי אשר הרגילוה ואשרי הביאוה ואשריהם ומה רב
 • שכרם כאותה ששנינו ואלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעו
 • הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא וכו ואמר המשורר סור מרע ועשה
 • טוב בקש שלום ורדפהו שקל השלום כנגד כל התורה באומרו סור מ[רע]
 • מצות לא תעשה כי הם רע בעיני יי ועשה טוב מצות עשה [שנאמר]
 • ועשית הישר [וה]טוב בעיני יי ושקל כנגדם תשלום והוסיף [בקשה]
 • ורדיפה בקשהו בכל מקום שהוא ורדפהו במקומות רחוקי[ם ועיקרו של דבר]
 • הוא שכשם שבורר [ ] בצדק צדק צדק תר[דוף ]
 • ביוצר הכל ועושה שלום [ב]מרומיו רדיפה ונד[ ]
 • יי ללמד כי כל הרודף אח[ר] השלום רודף [השלום אחריו והרודף אחר ]
 • הצדק הוא הרודף אחריו ואמר [ ]
 • אבותינו זכ לב אחרי מדות [ ]
 • שלום במרומיו ואנו ל[ ]
 • וארץ יום שני מ[ ]
 • מן הארץ בש[ ]
 • ....

ENA 2804.15 2

2
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.15: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain