מכתב: ENA 2804.1

מכתב ENA 2804.1

תגים

תיאור

Letter from Josiah (Yoshiyahu) Gaon, apparently to Efrayim b. Shemarya, ca. 1015.

ENA 2804.1 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. היו עוזרים להם מאנשי רמלה [ ומכ]ל מקום נשבתו מרב צרה ודוחק אשר הדביקום ואזלת יד [וקצנו]
 2. בחיינו מפני הרעות האלה :[ ] שמואל בן ה[ר]וקח יעזרכם אלהים יחד ויתן לכם חסד ורח[מים לפני]
 3. כל מלך ושליט היה תמיד מכלכל לעניי ירושלים והיה מלבישם [ וב]ונה בתיהם ומכלכל[ם]
 4. והיה עשה חסדים גדולים ובעת החרף היה קונה להם כל צרכיהם: ו[מפני הרע]ות אשר סבב]ונו
 5. כי אין לאל ידו ובעת המס היה לנו כמגן והיה נותן בעבורינו כדי לא יענונו [והיה מ]גן בעדנ[ו מכל]
 6. צרה ומרב חסדי אלהינו לא נטשנו ולא עזבנו ויקם אותך לנו למושיע ולמגן להסתיר ולכ[סות]
 7. בכל לבבך ובכל נפשך וישלחך אלהים לשום לנו שארית בארץ ולהחיות לנו לפליטה גדולה [כאשר היה]
 8. יוסף לבית אביו ככ ועתה לא אתם שלחתם אותי וגו כי לא יקים אלהים [עושה] טובה [
 9. יי אל[א] כי ידע נדבת לבבך אשריכם וטוב לכם לאחריתכם הרי הוא מנהגכם ומנהג אבותיכם כי אתם יש[
 10. מכובד [ ] כבודך וזרע מיושר וגם מעשיכם מעולים אלהים יתן לכם גמול חסדיכם אשר תעשו עמנו כ[י היו]
 11. אחינו בצרה גדולה עד אשר באו אלינו דרכמונים אשר שלחת על ידי [
 12. והם שלשים דרכמונים כוכבייא ונחלק אותם לעניי ירושלם וישמחו מאד ויקראו אל אלהי[ם
 13. אל ביתך בכול מעשי ידיך ועוד ה[גיד] לנו אשר שלחת אלינו דרכמונים והם ששים ושלש[ה
 14. סהל בן אהרו[ן ] וד[ ] טוב לנו הוא ובנו אבו טייב עלון בן סהל יעזרם אלהינו [
 15. ]ומה נוכל לגמול לו על הד[בר

תרגום

ENA 2804.1 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2804.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain