רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 1822a.41

רשימה או טבלה ENA 1822a.41
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #133, pp. 443-444
  • Doc. #133, pp. 443-444
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה