מכתב: Halper 392

מכתב Halper 392

תגים

תיאור

Letter from the people of Jerusalem, probably to Efrayim b. Shemarya, ca. 1030.

Halper 392 p. 1

p. 1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

תרגום

Halper 392 p. 2

p. 2

 1. באורחא סלולה להדריך מצעדימו בנתיב היושר להובילמו [
 2. לת[ ]מו במנהל טוב לנהלימו: מנהגי אבותם להורימו ח[

י

 1. [ ] בצידוק הצדק לרדפימו ליראה את יי אדימו לאהבה [
 2. למת[ ] כי הנה נשעננו עלי רבן להשתדל להזדרז לאסוף כל הדר[
 3. מבלי התפרד [ ]השלים עם מורד לעלות כל יורד יעט אוכל להשרד
 4. ולך [ ] על לבם לעורר נדבם להכפיל טובם להרבות איבם לה[ע]צים

תנובם

 1. להרחיב [גבולם] להעשיר רישם לסייכתי לרחשם ומייחלי מלקושם
 2. להרבות זכותם לחלוק בהזכותם לעשות בעשותם להתברך בברכתם
 3. להטריח לסובב על זקני הדרתינו שרי המלכות שבי תפארתינו במכתבינו
 4. הנשלחים עדיהו עם שלוחינו הוא כבוד קדושת מרנא ורבנא יפת החזן בן כבוד

קד[ושת]

 1. מרנא ורבנא יעקוב החזן תנצ בצ הח ובנעריך ציווך בל יעש כי כן צווה לאמר
 2. כל אשר יאמר אליך אדירינו החבר שמע בקולו והתנהל במנהלו כי בטוחים
 3. אנחנו בחסדי יוצרינו ובטו[ב] לבתו ובטוהר מחשבתו וכי בב[ ה]נו וימן
 4. על ידו מצלחתינו ויסגיא בבתינו ואנו מיחלים לבוא מכתב החבר באשר
 5. עשה וכל אשר נעשה ואשר היא הנדבה ובשם מי הונדבה למען נחדש ברכתו
 6. וברכותם ונרבה בתפילותם ומצור נשאלה למלאות לחבר האדיר במקהילה
 7. ולכל קהלותו המכוללה כל בקשה ושאלה איתא הכל שלוח מתחת ידו אל ידי
 8. אחד פקידי יושר נכוני אושר למען תקרב הגעתה כי העין תלויה לרחמי
 9. שמים ולה כי בארבעים זהובים לוינו תשעה בעת המס לבד מהנשא הנודע

לאדירנו

 1. ואם יראה החבר להודיענו עסקי השכירות אשר לדירה הנוחקת בשכי[רות]
 2. עניינו כי עינימו תלויות ואין לאל ידם כי מכו גם מטו בהילכדם והוא

בחסדו

 1. ימלא משאלם ואם יש לאדירינו החבר אוד ושאלה יזכירה לנו למלאות חפצו
 2. ושלומו ושלותו ומצלחתו ושלום כל קהלו ירביון ולעד ישגיון ולרוב ידגיון
 3. שלמה הכהן בן מרדכי ננ מבשר בן שלה נע
 4. משה הלוי בן יוסף ננ חזן הכנסת מלמד היתומים
 5. ישועה הכהן בן יחיה נע
 6. יפת בן נחום ננ חיים בן שלמה ננ נתן בן יהודה ננ
 7. משה בן יעקב רית< משה בן יהודה ננ
 8. יוסף הכהן החבר ביר שלמה ראש הישיבה זצל

(right margin)

 1. ולהודיע לאדירנו כי שלוחינו המוביל מכתבינו זה הוא יוסף הלוי בן רב עלי

זצל

 1. כי השליח אש נסמכנו עליהו בתחילה לא ניתכן צעדו לצאת ושלומך וטובתך

ירביון

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 392: University of Pennsylvania Libraries