Letter: Halper 392

Letter Halper 392

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter from the people of Jerusalem, probably to Efrayim b. Shemarya, ca. 1030.

Images and transcription

Transcription

 • באורחא סלולה להדריך מצעדימו בנתיב היושר להובילמו [
 • לת[ ]מו במנהל טוב לנהלימו: מנהגי אבותם להורימו ח[
 • י
 • [ ] בצידוק הצדק לרדפימו ליראה את יי אדימו לאהבה [
 • למת[ ] כי הנה נשעננו עלי רבן להשתדל להזדרז לאסוף כל הדר[
 • מבלי התפרד [ ]השלים עם מורד לעלות כל יורד יעט אוכל להשרד
 • ולך [ ] על לבם לעורר נדבם להכפיל טובם להרבות איבם לה[ע]צים
 • תנובם
 • להרחיב [גבולם] להעשיר רישם לסייכתי לרחשם ומייחלי מלקושם
 • להרבות זכותם לחלוק בהזכותם לעשות בעשותם להתברך בברכתם
 • להטריח לסובב על זקני הדרתינו שרי המלכות שבי תפארתינו במכתבינו
 • הנשלחים עדיהו עם שלוחינו הוא כבוד קדושת מרנא ורבנא יפת החזן בן כבוד
 • קד[ושת]
 • מרנא ורבנא יעקוב החזן תנצ בצ הח ובנעריך ציווך בל יעש כי כן צווה לאמר
 • כל אשר יאמר אליך אדירינו החבר שמע בקולו והתנהל במנהלו כי בטוחים
 • אנחנו בחסדי יוצרינו ובטו[ב] לבתו ובטוהר מחשבתו וכי בב[ ה]נו וימן
 • על ידו מצלחתינו ויסגיא בבתינו ואנו מיחלים לבוא מכתב החבר באשר
 • עשה וכל אשר נעשה ואשר היא הנדבה ובשם מי הונדבה למען נחדש ברכתו
 • וברכותם ונרבה בתפילותם ומצור נשאלה למלאות לחבר האדיר במקהילה
 • ולכל קהלותו המכוללה כל בקשה ושאלה איתא הכל שלוח מתחת ידו אל ידי
 • אחד פקידי יושר נכוני אושר למען תקרב הגעתה כי העין תלויה לרחמי
 • שמים ולה כי בארבעים זהובים לוינו תשעה בעת המס לבד מהנשא הנודע
 • לאדירנו
 • ואם יראה החבר להודיענו עסקי השכירות אשר לדירה הנוחקת בשכי[רות]
 • עניינו כי עינימו תלויות ואין לאל ידם כי מכו גם מטו בהילכדם והוא
 • בחסדו
 • ימלא משאלם ואם יש לאדירינו החבר אוד ושאלה יזכירה לנו למלאות חפצו
 • ושלומו ושלותו ומצלחתו ושלום כל קהלו ירביון ולעד ישגיון ולרוב ידגיון
 • שלמה הכהן בן מרדכי ננ מבשר בן שלה נע
 • משה הלוי בן יוסף ננ חזן הכנסת מלמד היתומים
 • ישועה הכהן בן יחיה נע
 • יפת בן נחום ננ חיים בן שלמה ננ נתן בן יהודה ננ
 • משה בן יעקב רית< משה בן יהודה ננ
 • יוסף הכהן החבר ביר שלמה ראש הישיבה זצל

(right margin)

 • ולהודיע לאדירנו כי שלוחינו המוביל מכתבינו זה הוא יוסף הלוי בן רב עלי
 • זצל
 • כי השליח אש נסמכנו עליהו בתחילה לא ניתכן צעדו לצאת ושלומך וטובתך
 • ירביון