מכתב: Halper 386

מכתב Halper 386

תגים

תיאור

Letter undated and unsigned.

Halper 386 p. 1

p. 1

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

Recto:

 1. אל נא אחי תרעו ואל נא תשליכו אותי אחרי גיווכם כי פן יהיה עליכם
 2. חטא כי אתם יודעים כי יחיד ועני אני הנה בארץ גלותי לא קרוב ולא ריע
 3. ואני יחידי ביניהם כערער בערבה חס ושלום שלא אהיה כמותו בעזרת אלהינו
 4. ואתם יודעים שאין בדעתי לעמוד הנה ואיני מעכב הנה כי אם בעבור זה החוב
 5. המבורך שיש לי בידכם וזה רבינו נסים הדיין שבא הנה הוא מוכיח אותי
 6. בכל יום בדברי תוכחות ואומר לי אדם כמוך יעמוד בלא אשה ואיך תסבול זה
 7. העון ותשאנו ואין לי פה להשיבו אם אומר לו יש בדעתי לחזור אומר בנפשו
 8. זה מתלוצץ //נגדי כבר// עמד שתי שנים הנה ורצה לישא אשה בת אחותו של החבר שהוא סיפר
 9. לי ששמע קודם שבא הנה א[ם א]ומר לו אין בדעתי לישא כל שכן שאהיה בעיניו
 10. כאין ולא הוא לבדו אומר כך אלא כל השוכנים הנה אומרים כמוהו ואני מפחד שמא
 11. מרוב בושת פנים שיש לי מאילו האומרים אלי אילו הדברים אשא אשה בעל
 12. כורחי ואם כן הוא אנה אוליך עון אמי ובתי שהן מצפות אותי ועיניהם לאם [[ה]]
 13. הדרך ואוזניהן פתוחות שמא ישמעו ממי מגיד על ביאתי וחזירתי [[אליה]]
 14. אליהן ואם ישמעו שנשאתי אשה הלא תקרע/נ/ה בגדיהן ועיניהן הלא תרד
 15. דמעה ואנה אוליך העון ואם הוא כן יהיה זה מתחת ידיכם גם אתם תשאו עון על זה הדבר
 16. ואתם ידועים ביראת אלהים ולא נאה לכם שתאחרוני כמו שעשיתם בזה [[ה]]
 17. הפעם שכתבתם לשלמה דינר ועשרה כספים והוא יבקש שנים עשר כספים
 18. וה[ש]לכתוני לאחור הלא כזה ראוי לכם לעשות וכל מי ששמע אמר זה פליאה . .
 19. איך עשו הם דבר זאת וגם אני נתעכבתי הנה בעבור ששמתוני שוער
 20. הבית כי בעת שהלך החבר לאסכנדריא אמר לי פעם ופעמים הלא אמרת
 21. לי שתלך עימי אם רצה המקום שאהיה דיין אסכנדריא ועכשיו למה [[תתעצ]]
 22. תתעצל מלבא ונשבע לי אם תבוא עימי אעשה לך פסיקא ראוייה
 23. ותשמח בה מאד ואשימך מלמד לרוב הנערים שבאסכנדריא כמ[ו כן . . .]ל[
 24. [[ויהיה]] //[ויב]או// לך הנאות רבות ממני שלא תדע עתה אחת מהן ואמרתי לו
 25. אדוני גם אני יודע כן ואני יודע כי יכול תוכל וגם אני //הייתי// מתאוה על זאת
 26. אכן איך אניח הבית שהניחו ברצותי לשכור ולהשכיר וזה /ש/הוא
 27. שכן בה היום שמא יצא למחר ואם תעמוד ולא /י/שכ/ו/ן שם אדם שמא
 28. ירדו בה מאת השליט כמנהג המקום [[ות]] ונמצא אפסיד להם אני
 29. [א]ת ממונם והם בוטחים עלי כבן על האב ולא נאה לי לעשות כך
 30. //ושתק ונענע לי ראש// ואני הינחתי כל זאת בעבורכם כי אתם יודעים אהבת
 31. החבר שהייתה עימי עצומה מאוד וכל מה שהיה //נודר// ואומר
 32.  

תרגום

Halper 386 p. 2

p. 2

Verso:

 1. אלי בשמחה כי גם בנו הקטון לפני ובטובותיך אל תאחרם מלשגרם אלי והזהיר האומן
 2. שלא יעשה אותם מלוחין בעבור שלא יפסדו במהרה וכבר כתבת לי פעם ופעמים שדיברת
 3. עם האומן ועשאם שחורים ואחרי כל זאת אתם יודעים שליבי ואהבתי עליכם ואני שואל
 4. טדיר בשלומכם לכל יוצא ובא ושמעתי כי הגבירה קרובתי מעוברת וכלתך הגבירה [[וש]]
 5. ושמחתי עליהן והקבה יקיים בהן קרא שכתוב בטרם תבא חבל לה והמליטה זכר ונשמח
 6. שמחה שלימה והודיעיני חודש הלידה כי שמא אוכל ללכת אליכם ואשמח עמכם כי לא
 7. זכיתי לשמחת חופתך וליבי היה דואג וצעור עליה כי לא הודעתני בזמן הראוי ולא ראיתי כתבך
 8. בזמן הצריך ותן שלומותי לגבירה קרובתי עד ימלא שחוק פיה ולגבירה כלתך הנעימה ההדורה
 9. ולשני צנתרות הזהב ר נצר ור סעיד תלמידי אשר ליבי עליהם בוער כאש יוקדת על תוקף
 10. אהבתם ועל פרידתי מהם הקבה יזכיני לראות פ[ניכ]ם ופניהם בשמחה ובטוב לבב ושלח לי [[כת]]
 11. כתבך על יד זה רבינו ניסים שאני משגר לך על ידו שהוא יחזור הנה ולא יעמוד שם כי אם שבוע
 12. אחת בלבד ואראה כתב שלומכם בגוזר האל ותן שלומותי לר'פינחס ולכל ביתו אף על פי
 13. כן שעשה נגדי שלא כהוגן על עסק הסודר שאינו משלחו לי ושלומכם ושלום כל אשר לכם יגדל
 14. כחרדל //לעד// ולא ידל ואויבך יהא מדולדל ומחיים נבדל
 15.  
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 386: University of Pennsylvania Libraries