Letter: Halper 386

Letter Halper 386

Input date

In PGP since 1990

Description

Letter undated and unsigned.

Images and transcription

Transcription

(Recto)

 • אל נא אחי תרעו ואל נא תשליכו אותי אחרי גיווכם כי פן יהיה עליכם
 • חטא כי אתם יודעים כי יחיד ועני אני הנה בארץ גלותי לא קרוב ולא ריע
 • ואני יחידי ביניהם כערער בערבה חס ושלום שלא אהיה כמותו בעזרת אלהינו
 • ואתם יודעים שאין בדעתי לעמוד הנה ואיני מעכב הנה כי אם בעבור זה החוב
 • המבורך שיש לי בידכם וזה רבינו נסים הדיין שבא הנה הוא מוכיח אותי
 • בכל יום בדברי תוכחות ואומר לי אדם כמוך יעמוד בלא אשה ואיך תסבול זה
 • העון ותשאנו ואין לי פה להשיבו אם אומר לו יש בדעתי לחזור אומר בנפשו
 • זה מתלוצץ נגדי כבר עמד שתי שנים הנה ורצה לישא אשה בת אחותו של החבר שהוא סיפר
 • לי ששמע קודם שבא הנה א[ם א]ומר לו אין בדעתי לישא כל שכן שאהיה בעיניו
 • כאין ולא הוא לבדו אומר כך אלא כל השוכנים הנה אומרים כמוהו ואני מפחד שמא
 • מרוב בושת פנים שיש לי מאילו האומרים אלי אילו הדברים אשא אשה בעל
 • כורחי ואם כן הוא אנה אוליך עון אמי ובתי שהן מצפות אותי ועיניהם לאם
 • הדרך ואוזניהן פתוחות שמא ישמעו ממי מגיד על ביאתי וחזירתי אליה
 • אליהן ואם תשמעו שנשאתי אשה הלא תקרענה בגדיהן ועיניהן הלא תרד
 • דמעה ואנה אוליך העון ואם הוא כן יהיה זה מתחת ידיכם גם אתם תשאו עון על זה הדבר
 • ואתם ידועים ביראת אלהים ולא נאה לכם שתאחרוני כמו שעשיתם בזה ה
 • הפעם שכתבתם לשלמה דינר ועשרה כספים והוא יבקש שנים עשר כספים
 • וה[ש]לכתוני לאחור הלא כזה ראוי לכם לעשות וכל מי ששמע אמר זה פליאה
 • איך עשו הם דבר זאת. וגם אני נתעכבתי הנה בעבור ששמתוני שוער
 • הבית כי בעת שהלך החבר לאסכנדריא אמר לי פעם ופעמים הלא אמרת
 • לי שתלך עימי אם רצה המקום שאהיה דיין אסכנדריא ועכשיו למה תתעצ
 • תתעצל מלבא ונשבע לי אם תבוא עימי אעשה לך פסיקא ראוייה
 • ותשמח בה מאד ואשימך מלמד לרוב הנערים שבאסכנדריא כמ[ו כן]
 • [יבו]או לך הנאות רבות ממני שלא תדע עתה אחת מהן ואמרתי לו
 • אדוני גם אני יודיע כן ואני יודע כי יכול תוכל וגם אני הייתי מתאוה על זאת
 • אכן איך אניח הבית שהניחו ברצותי לשכור ולהשכיר וזה שהוא
 • שכן בה היום שמא יצא למחר ואם תעמוד ולא ישכון שם אדם שמא
 • ירדו בה מאת השליט כמנהג המקום ונמצא אפסיד להם אני
 • [א]ת ממונם והם בוטחים עלי כבן על האב ולא נאה לי לעשות [כזה] ושתק ונענע לי ראש
 • ואני הינחתי כל זאת בעבורכם כי אתם יודעים אהבת
 • החבר שהייתה עימי עצומה מאוד וכל מה שהיה נודר ואומר

........................................................................The letter is evidently torn and there is a lacuna between recto and verso. (verso)

 • אלי בשמחה כי גם בנו הקטון לפני ובטובותיך אל תאחרם מלשגרם אלי והזהיר האומן
 • שלא יעשה אותם מלוחין בעבור שלא יפסדו במהרה וכבר כתבת לי פעם ופעמים שדיברת
 • עם האומן ועשאם שחורים. ואחרי כל זאת אתם יודעים שליבי ואהבתי עליכם ואני שואל
 • טדיר בשלומכם לכל יוצא ובא ושמעתי כי הגבירה קרובתי מעוברת וכלתך הגבירה וש
 • ושמחתי עליהן והקבה יקיים בהן קרא שכתוב בטרם תבא חבל לה והמליטה זכר ונשמח
 • שמחה שלימה והודיעיני חודש הלידה כי שמא אוכל ללכת אליכם ואשמח עמכם כי לא
 • זכיתי לשמחת חופתך וליבי היה דואג וצעור עליה כי לא הודעתני בזמן הראוי ולא ראיתי כתבך
 • בזמן הצריך ותן שלומותי לגבירה קרובתי עד ימלא שחוק פיה ולגבירה כלתך הנעימה ההדורה
 • ולשני צנתרות הזהב ר' נצר ור' סעיד תלמידי אשר ליבי עליהם בוער כאש יוקדת על תוקף
 • אהבתם ועל פרידתי מהם הקבה יזכיני לראות פ[ניכ]ם ופניהם בשמחה ובטוב לבב ושלח לי כת
 • כתבך על יד זה רבינו ניסים שאני משגר לך על ידו שהוא יחזור הנה ולא יעמוד שם כי אם שבוע
 • אחת בלבד ואראה כתב שלומכם כגוזר האל ותן שלומותי לר' פינחס ולכל ביתו אף על פי
 • כן שעשה נגדי שלא כהוגן על עסק הסודר שאינו משלחו לי ושלומכם ושלום כל אשר לכם יגדל
 • כחרדל. לעד ולא ידל. ואויבך יהא מדולדל. ומחיים נבדל.