מכתב: Bodl. MS heb. d 66/91

מכתב Bodl. MS heb. d 66/91

תגים

תיאור

Letter from Natan b. Nahray from Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat.

Bodl. MS heb. d 66/91 91 recto

91 recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה 
 2. וכבת אעדאה לי' כלון מן כסלו כתמה אללה עלי מולאי באחסן כאתמה
 3. בעד וצול כתאבה מע אבן אלשופט תדכר סלאמתה ועאפיתה אדאמהא 
 4. אללה לה ברחמתה וקד תקדמת כתבי למולאי משרוחה צחבה מולאי אל 
 5. שיך אבו עמראן סג/ו\ת הישיבה אדאם אללה עזה ואנפדת לך מעה 
 6. גזך מן אלענבר ואלק' ג'לד דהב מרבע ואלג'רה אלזית אלדי אשתרית 
 7. לך וג'ב עליך פיהא דינ' וקירט ואכד אלשיך אבו עמראן ענהא ג' דרא' 
 8. וחמלהא קירטין יכון תמנהא דינ' ותמן ארגו מן אללה אן יסמעני סלאמה אל 
 9. ג'מיע אן שא אללה דכרת יאמולאי מא אג'תמעת פיה מע אלשיך אבו
 10. זכרי סלמה אללה ולם יצל אלי כתאבך בדלך אלי(!) ואלשיך אבו אלסרור
 11. צאפר ואמא כאן נסאלה מן דלך ואנא אלחסאב אלדי כאן ביני ובין
 12. שיך אבי אלסרור הו באלמהדיה וארג'ו מן אללה אן אלחאל ינצלח
 13. אן שא אללה בינהם ולא יחתאג' אלי דלך וקד אעלמני אלשיך אבי אל
 14. פצל אבן אלרחבי ען קול אלשיך אבי זכרי קאל ואללה מא לי קבל אל
 15. רג'ל עני גיר אן אלשיך אבי אלסרור מסך לי רחלי האדא וג'ירה
 16. ואנה יסתחכם אללה פי מן אדאה וחקה דלך אעלם מולאי סלמה
 17. אללה מא קאסיתה פי האדה אלמלחפה פלען אללה סאעתהא
 18. וכאד ידכל ביני ובין צאנעהא אלצלטאן ופרג' לה אלקטן ובקי
 19. עליה קליל ומא וג'דת לה מתאל ואשתרית לה נצף אוקיה גאבוה פי 
 20. טרפהא והי צחבה חאמל כתאבי האדא ואלדי וזנת פי גזל וקטן
 21. ואג'רה אלמלחפה דינ' ונצף ותמן ארגו מן אללה אן תכון מואפקה
 22. ללג'רץ' וקד כנת קבצת לך מן כרי אלדאר ⟦דינרי⟧ ד' דנא' אלי 
 23. תלת אכרג'ת ענך פי אלגרב מלחפה וזית וקפאר ג' דנא'
 24. בקי למולאי ⟦דינא⟧ תלתיי דינ' וקד את'רת לך מא קבצתה ומא
 25. אכרג'תה ואעלם מולאי אן תקדם כתאבי אליה במא פעלתה 
 26. פי אמר אלדאר ומצית ללצמדה ואעלמתהא מא דפע לך
 27. פיהא ומא תג'ד לדארך מתלהא לא סימא אן אסמהא
 28. ענד אלג'יראן אנהא להא פלו זהקת מנהא מא עדם
 29. מן ינזל פיהא וקד לייסת לך ביהא אלי אן ג'אבת לי ג' דנא' 
 30. מנהא דינרין וסדס עין כ' קירט ורק אלגמיע ג' דנא' 
 31. והי צחבה חאמל כתאבי האדא
 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם תאידה וסלאמתה ונעמאה
 2. וכבת אעדאה ל ז כלון מן כסלו כתמה אללה עלי מולאי באחסן כאתמה
 3. בעד וצול כתאבה מע אבן אלשופט תדכר סלאמתה ועאפיתה אדאמהא
 4. אללה לה ברחמתה וקד תקדמת כתבי למולאי משרוחה צחבה מולאי אל
 5. שיך אבו עמראן סגלת הישיבה אדאם אללה עזה ואנפדת לך מעה
 6. גזך מן אל ענבר ואל ק ג'לד (?) דהב מרבע ואל גרה אל זית אלדי אשתרית
 7. לך וג'ב עליך פיהא דינ וקירט ואכד אלשיך אבו עמראן ענהא ג' דררט (?)
 8. וחמלהא קירטין יכון תמנהא דינ' ותמן ארג'ו מן אללה אן יסמעני סלאמה אל
 9. ג'מיע אן שא אללה דכרת יא מולאי מא אג'תמעת פיה מע אל שיך אבי
 10. זכרי סלמה אללה ולם יצל אלי כתאבך בדלך אלי ואל שיך אבי אלסרור
 11. צאפר ואמא באן נסאלה ען דלך ואנא (נשמטה מילה במקור) אל חסאב אלדי כאן

ביני ובין

 1. שיך אבי אלסרור הו בלמהדיה וארגו מן אללה אן אל חאל ינצלח
 2. אן שא אללה בינהם ולא יחתאג' אלא דלך וקד אעלמני אלשיך אבי אל
 3. פצל אבן אל דהבי ען קול אל שיך אבי זכרי קאל וללה מא פי קבל אל
 4. רג'ל שי גיר אן אל שיך אבי אל סרור מסך פי רחלי האדא וגירה
 5. ואנה יסתחכם אללה פי מן אדאה וחקה דלך אעלם מולאי סלמה
 6. אללה מא קאסיתה פי האדה אל מלחפה פלען אללה סאעתהא
 7. וכאד ידכל ביני ובין צאנעהא אל צלטאן ופרג לה אל קטן ובקי
 8. עליה קליל ומא וג'דת לה מתאל ואשתרית לה נצף אוקיה גאבוה פי
 9. טרפהא והי צחבה חאמל כתאבי הדאא ואלדי וזנת פי גזל וקטן
 10. ואג'רה אל מלחפה דינ' ונף ותן ארגו מן אללה אן תרון מואפקה
 11. ללג'רץ וקד כנת קבצת לך מן כרי אל דאר ג' דנא' אלי
 12. תלת אכרג'ת ענך פי אגרה מלחפה וזית וקפאר ג' דנא'
 13. בקי למולאי תלת ...דינ' וקד אג'רת לך מא קבצתה ומא
 14. אכרג'תה ואעלם מולאי אן תקדם כתאבי אליה במא פעלתה
 15. פי אמר אלדאר ומצית ללאמרה ואעלמתהא מא דפע לך
 16. פיהא ומא תג'ד לדארך מתלהא לא סימא אן אסמהא
 17. ענד אל ג'יראן אנהא להא פלו זהקת מנהא מא עדם
 18. מן ינזל פיהא וקד לטפת לך ביהא אלי אן ג'אבת אלי ג' דנא'
 19. מנהא דינרין וסדס עין ב' קירט ונף אל גמיע ג דנא'
 20. והי צחבת חאמל כתאבי האדא

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את עזרתו לך ואת שלומך ואת חסדו לך
 2. וישמיד את אויביך, בי' בכסלו, יחתום אותו אלוהים עליך אדוני במיטב חותמו,
 3. אחרי בוא מכתבך עם בן השופט, שבו אתה כותב על שלומך ועל בריאותך, יתמידן
 4. לך אלוהים ברחמיו. לפני כן שלחתי לך אדוני מכתבים מפורטים עם אדוני
 5. ורבי אבו עמראן סגולת הישיבה, יתמיד אלוהים את גדולתו, ושלחתי לך עמו
 6. את חלקך מן הענבר ואת ק' גליונות הזהב המרובעים, ואת כד השמן שקניתי
 7. בשבילך. אתה חייב בעדו דינר וקיראט, והאדון אבו עמראן לקח בעדו ג' דרהמים,
 8. ובעד ההובלה שני קיראטים, סך הכול תמורתו דינר ושמינית, אקווה שאלוהים ישמיעני
 9. שהכול הגיע בשלום, ברצון האל. כתבת אדוני על העניין שעליו נפגשת עם האדון אבו
 10. זכרי, ייתן לו אלוהים שלום, אבל מכתבך על זאת הגיע אלי רק אחרי שהאדון אבו אלסָרוּר 
 11. נסע, כי אכן הייתי שואל אותו על זאת; ואולם החשבון שהיה ביני ובין
 12. האדון אבו אלסָרוּר הוא במַהְדייה. אקווה שאלוהים יעזור, ויגיעו להסדר
 13. ביניהם, ברצון האל, ולא יהיה צורך בזאת. הודיע לי האדון אבו
 14. אלפַצְל בן אלרַחְבִּי מה שאמר האדון אבו זכרי: 'חי אלוהים, אין לי כלום נגד
 15. האיש הזה, אלא שהאדון אבו אלסָרוּר עיכב לי סחורה זו ואחרות',
 16. והוא מבקש מאלוהים שישפוט את מי שגרם נזק רב לו ולזכותו. דע אדוני, ייתן לך
 17. אלוהים שלום, שסבלתי בגלל הסודר הזה, ארור זמנו מאצל אלוהים,
 18. כי כמעט פניתי לסלטאן נגד זה שעשה אותו; כי נגמרה לו הכותנה בעוד שנותר
 19. ממנו מעט, אבל לא מצאתי לו משהו דומה, אז קניתי לו חצי אוקיה (כותנה) ושמו אותה
 20. בצדו (של הסודר). הוא עם מוביל מכתבי זה. שילמתי בעד החוטים והכותנה
 21. ושכר (ההובלה) של הסודר: דינר וחצי ושמינית; אקווה מאלוהים שיהיה מתאים
 22. לתכליתו. גביתי בשבילך משכירות הבית ד' דינרים פחות
 23. שליש; הוצאתי בשבילך בַמַגְרִבּ: סודר, שמן, זפת ים: ג' דינרים;
 24. היתרה לזכותך, אדוני, שני שלישי דינר; רשמתי בשבילך מה שגביתי ומה
 25. שהוצאתי. דע, אדוני, שכתבתי לך כבר מה שעשיתי
 26. בעניין הבית. והלכתי אל מנהלת הבית והודעתי לה מה שילמו לך
 27. בעדו; לא תמצא לביתך עוד אחת כמוה, בייחוד ששמה
 28. יצא לתהילה אצל השכנים; אילו הסתלקת ממנו, לא היה חסר
 29. מי שירצה להשתכן בו; ולחצתי עליה בשבילך עד שהביאה לי ג' דינרים,
 30. מהם שני דינרים ושישית בזהב, כ' קיראטים ורק'; סך הכול, ג' דינרים,
 31. והם עם מוביל מכתבי זה,

Bodl. MS heb. d 66/91 91 verso

91 verso

verso

 1. תקבצהא מנה דכרת יאמולאי אנפאד אלזית אלחאר וקד 
 2. אעלמת מולאי אן מא ענדי מא נסתעמל פאחב אל 
 3. ג'רה אלדי וצלת אליך מע מולאי אלסגלת תמלאהא לי 
 4. ותנפדהא לי וארגו אנהא מני באלקרב דכרת יאמולאי
 5. אדאם אללה עזך אמר אלעקיק ואלדי לצהרי חול ל' דינ' 
 6. והו אלדי ישתרי בהא לעל עקיק אחמר גיד אגוד מא 
 7. תקדר עליה מתפצ'לא ואמא בצאט ק''נ דינ' מא ענדה 
 8. האדא אלקדר ואעלמך יאמולאי אן אנפדת צחבה סידי 
 9. אבו עלי חסון בן עטיה אלוכיל ח' ארטאל חריר קריב מן אל
 10. כז וסאלתה אן ידי עליהא אלמכס וכאן גלט לאן מא תחקק
 11. ענדי מא ילזמה אלי אלסעה פאחב מן מולאי מעונתי פי
 12. דלך וקד כתבת לסידי אבו יצחק אברהם אלדרעי פי מתל
 13. דלך פלא יג'פל ענה ויעלמני פי כתאבה בדלך ואחב מן
 14. מולאי יקרא סלאמי עלי מולאי אלרב' אלגליל ר' יצחק החבר
 15. ויעלמה שוקי אליה ותוחשי מנה ויכצה איצא סלאם מולאי
 16. אלשיך אבי אלחסן צהרי ומולאי אלשיך אבי סהל מכתאר
 17. יקראה אלסלאם פעל מולאי מנעמא מתפצלא לא עדמתה
 18. ולא כלות מנה תכתץ אפצל אלסלאם וקרה עיני נסים אחיאה
 19. אללה אלסלאם וולדי יקבל ידה והו פי כל נעמה ויסאלה לא יכלינא
 20. מן דעוה אן חסנה וכדאלך מולאי אבי אלחסן יכץ מולאי אלסלאם

verso, right margin

 1. ואלכבירה תכץ חצרתה אלסלאם ואחב תקרא סלאמי 
 2. עלי סידי עמראן ותעלמה אן אכתה פי כל עאפיה 
 3. וגמיע אלאהל פי כל עאפיה ושלום

verso, address

 1. חצרה מולאי אלחבר גדול הישיבה           שאכרה ומחבה            נתן בן נהראי נ''ע
 2. רבנו נהראי ביר נסים ז''ל 
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם סעאדתה

page b

 1. תקבצהא מנה דכרת יא מולאי אנפאד אל זית אל חאר וקד
 2. אעלמת מולאי אן מא ענדי מא נסתעמל פאחב אל
 3. ג'רה אלדי וצלת אליך מע מולאי אל סג'לה תחמלהא לי
 4. ותנפדהא לי וארגו אנהא מני בל קרב דכרת יא מולאי
 5. אדאם אללה עזך אמר אל עקיק ואלדי לצהרי חול ל' דינ
 6. דהר אלדי ישתרי בהא לעל עקיק אחמר גיר אגוד מא
 7. תקדר עליה מתפצלא ואמא בצאט קנ' דינ' מא ענדה
 8. האדא אל קדר ואעלמך יא מולאי אן אנפדת צחבה סידי
 9. אבו עלי חסון בן עטיה אל וכיל ח' ארטאל חריר קריב מן אל
 10. כז וסאלתה אן ידי עליהא אל מכס וכאן גלט לאן מא תחקק
 11. ענדי מא ילזמה אלי אלסעא פאחב מן מולאי מעונה פי
 12. דאלך וקד כתבת לסידי אבו יצחק אברהם אל דרעי פי מחל
 13. דאלך פלא יגפל ענה ויעלמני פי כתאבה בדלך ואחב מן
 14. מולאי יקרא סלאמי עלי מולאי אל רב' אל גליל ר' יצחק החבר
 15. ויעלמה שוקי אליה ותוחשי מנה ויכצו איצא סלאם מולאי
 16. אל שיך אבו אל חסן צהרי ומולאי אל שיך אבי סהל מכתאר
 17. קראת אל סלאם עלי מולאי מנעמא מתפצלא לא עדמת
 18. ולא כלות מנה תכתץ אפצל אל סלאם וקרת עיני נסים אחיאה
 19. אללה אל אלסלם וולדי יקבל ידה והו פי כל נעמה ויסאלה לא יכלינא
 20. מן דעוה אן חסנה וכדאלך מולאי אבי אל חסן יכץ (?) מולאי אל סלאם

magrin

 1. ואל כבירה תכץ חצרתך אל סלאם ואחב תקרא סלאמהא
 2. עלי סידי עמראן ותעלמה אן אכתה פי כל עאפיה
 3. וגמיע אל אהל פי כל עאפיה ושלום
 4. חצרת מולאי אל חבר גדול הישיבה שאכרה ומחבה נתן בן נהראי נע
 5. רבנו נהראי ביר נסים זל
 6. אטאל אללה בקאה ואדאם סעאדתה

verso

 1. קבל אותם ממנו. כתבת, אדוני, על משלוח שמן השרפה; והלוא כבר 
 2. הודעתי לך, אדוני, שאין אצלי לשימושי; אבקש ממך
 3. שתמלא בשבילי את הכד שהגיע אליך עם אדוני אלסגלת, 
 4. ותשלח לי אותו. אקווה שהוא בדרך אלי. כתבת, אדוני,
 5. יתמיד אלוהים את גדולתך, על עניין אבני האודם. יש לחותני ל' דינרים בקירוב,
 6. ובהם נקנה אולי אבני אודם, אדומות, אבל הכי טובות
 7. שתשיג, בטובך. אבל אשר לשטיחים, ק"נ דינר, אין אצלו
 8. סכום שכזה. עוד אודיעך, אדוני, ששלחתי עם אדוני, 
 9. אבו עלי חסון בן עטיה האפוטרופוס ח' וטלים משי, שהוא קרוב
 10. ל'כז', וביקשתי ממנו שישלם בעדם מכס, והיתה זו שגיאה, כי לא התברר
 11. אצלי כמה חייבים לו, עד עכשיו. אבקש ממך, אדוני, שתעזור לי
 12. בזאת; כתבתי דברים כיוצא באלה לאדוני אבו יצחק אברהם אלדרעי,
 13. אל תזניח אפוא דבר זה ותודיע לי במכתבך את הדבר. אבקש ממך
 14. אדוני, כי תמסור דרישות שלום לאדוני הרב הנכבד ר' יצחק החבר
 15. ותודיע לו שאני משתוקק (לראותו) ומתגעגע אליו; ומסור לו דרישות שלום גם מאדוני
 16. ורבי אבו אלחסן חותני; ואדוני ורבי אבו סַהָל מֶכתאר
 17. דורש בשלומו. אנא עשה זאת, אדוני, בטובך, אל תילקח ממני
 18. ואל אשאר בלעדיך; קבל נא את מיטב דרישות השלום; ולבבת עיני, נסים, ייתן לו אלוהים חיים,
 19. דרישות שלום; ובני מנשק את ידך; הוא שרוי בטובה רבה, ומבקש ממך שלא תפסיק
 20. להתפלל למעננו תפילת יחיד יפה; כיוצא בזה, אדוני אבו אלחסן דורש בשלומך, אדוני.

verso, right margin

ואלכבירה שולחת להדרתך דרישות שלום. אבקש ממך שתמסור דרישות שלום ממני לאדוני עמראן והודע לו שאחותו בריאה ושלמה, וכל המשפחה בריאים. ושלום.

verso, address

הדרת אדוני החבר גדול הישיבה, רבנו נהוראי בי"ר נסים ז"ל, ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את אושרו; המודה לו ואוהבו, נתן בן נהוראי נ"ע.

תנאי היתר שימוש בתצלום