מכתב: JTS Schechter 4

מכתב JTS Schechter 4

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Eliyyahu ha-Kohen “Beit Din” b. Avraham from al-Raqqah to Ya’aqov he-Ḥaver b. Yosef, Aleppo, ca. 1030. The writer thanks the addressee for taking care of his son, Amram, while he visited Aleppo. Eliyyahu mentions his satisfaction from his status as a judge in three communities in his town (probably the Iraqis, Shamis, and Qaraites), from his acceptance by several heads of Yeshivas in Iraq and the Exilarch (Rosh ha-Gola), and from his good relationships with the Qaraite community and the town governor. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #73) VMR

JTS Schechter 4 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. א'ה'ב'ת' צ'ד'ק' ו'ת'ש'נ'א ר'ש'ע' ע'ל' כ'ן' מ'ש'ח'ך א'ל'י'ם' א'ל'ה'י'ך' ש'מ'ן' ש'ש'ו'ן מ'ח'ב'ר'י'ך'
 2. א'ל' י'שיש ה'חכמה בנועם תלמודו וטיהור ניבו ב'ר' לבב וביושר מוסבב בכל פאתי 
 3. מסבו א'ב'יר' ה'מ'יודע בחכמה יתירה ובכשרות ובנקיות קבו ה'כ'ומס ה'נ'אות 
 4. וקובץ זכיות לעצמו בזה ובבא להחטיבו ב'י'ת' והון ירבה לו מחוללו ובמלאכו 
 5. יסביבו ד'י'נ'ים ודתות מפיו מתאלפים בשבתו ובמצבו ח'ז'ק' ונורא יצילו מכל 
 6. דופי ויניחהו בשופי' בכבוד וביופי הוא רבנא ומרנא רבי יעקב החבר בסנהדרין 
 7. גדולה יוסיף לו יוצרנו כבוד וגדולה ויזקיף הודו למעלה היותו לשם ותהלה 
 8.         ישא זקננו וגדולנו ונכבדנו ואצילנו ואלופינו ומיודענו ושוענו וקוננו 
 9. ומחמד עינינו ומחמל נפשינו ממנו בית דין ומחמודנו מר' עמרם ומחברי[נו] 
 10. זקני השלוש קהילות היושבים עמנו בשער בית דיננו להוציא גזילות וחבלות 
 11. מידי עושקיהם מכמה(!) שנים בעזרתו שלמק'ב'ה' ובהוד התורה שהנחילנו יתב' שמ' 
 12. ובהדר המלכות שחנננו חן והמשיך עלינו חוט שלחסד לפניהם וכן נמי 
 13. מאת תלמידי חכמי ארץ אדום ר' כרמי ור' יהודה וזולתם היושבים לפנינו בהגיון 
 14. משנה ותלמוד שבאו לשמועתינו ממדינת צובה לחופץ חכמה ומודיעים 
 15. כי נכסף נכספנו לראיית קלסטורך המונאה ולשמוע דיבורך הנאה ולהתגעגע עמך 
 16. ולשמוח בשלוותך וכי נדאגנו כששמענו צאתך מצובה מתוך אנשי החסד 
 17. וחכמי התורה והיינו סבורים שתבוא עדינו כאשר שמענו מפי הבאים 
 18. ואמרנו שמא יזכנו מושיענו לשילום מקצת כיבוד שכיבדתנו במצרים 
 19. [ועם חמו]דנו בחליו יותר ויותר אתה ואנשי ביתך וגם בבואו בצובא//אשתקד// עשית 
 20. [עמו רובי חסדים] ונתעסקת עמו בצרכיו ואשל נטעתה וצינוריאתא הלעטתה וכל מיני 
 21. עי[דונים האר]חתה והענקתה מלך הכבוד ישלם לך שכר פעולתך ויזכנו לעשיית 
 22. מ[קצת הר]אוי לכבודך וישמרך מעזנו וינצרך ויאדירך ויאר אורך ויעלה נזרך 
 23. ויצ[היר] נרך ויברך מקורך וירחיק מגורך ולטובה יותירך ככ' ו'ה'ו'ת'י'ר'ך' יי' לט'ו'ב'ה' וגו' 
 24. וכבוא שמועת נכבדנו גם עתה בתקיעתך כיתד נאמן בתוך החסידים והנגידים 
 25. רבותינו קהלות צובה שמחנו לך ולהם אשר זכו בך להיות חכם ונבון בינותם 
 26. וששנו כעל כל הון הק'ב'ה' ישמחם בך וישמחך' במו ויברך מעשה ידיכם ולפני מזה 
 27. כתבנו כתבים ל[כ]בודך ולא ראינו תשובה ובידוע כי עסקיך מרובים בהגיון תורותים
 28. ובעסק עול דרך ארץ וכל שכן בהוצאת העזרי יראה לך מזווג זוגות ממנה בנים עוסקי תו'
 29. ודננו לכף זכות לרוב העסקים או שמא כתבת ונפלו בידי עוינינו וה/ח/ביאום כמנהגם 
 30. ועוד הודענו במו כי בלכת רבנ' ר' בנימין הכהן וזולתו שהם יודעים אותנו במקומנו 
 31. ובארץ הצבי וסיפרו לרבותינו הישיבות בקביעותינו הנה וכי חידשנו תורת משה 
 32. עליו השלום והישבנו רבים מעון בדרכים שאי איפשר ל[פורטם] [[ועשו]]//ועשו// גם הם בכבודם 
 33. ויראת שמים שבלבותם וכתבו לנו כתבים אדירים מה ש[אינו] כדיי להזכיר גדולתם 
 34. בשורותינו הנה ובכל מדינות שנבוא אליהם והנה גם עתה חידשו לנו ביד ר' יחזקאל 
 35. הבבלי כתבים מאת אדוננו ר' יחזקיה ראש גליות כל ישראל ומאת רבנו רב האיי 
 36. ראש הישיבה ומראשי הישיבות שהקדימו כתבם שמרם צורם ויתן להם שכרם 
 37. ולולי דוחק השעה הייתי כותב טופס המחודשים עתה ואשגרם לכבודך מדעתינו 
 38. רוב אהבתך לנו למען שתשמח בשמחתנו ואנו מבקשים מאת גדולנו וחשובנו 
 39. להרציף כתביו המהודרים בנועם הלשון וריבוי החכמה ונואי המחברת 
 40. ולשמחנו בהם בהודעות שלום כבודו ושלום חמודו הפרח הנעים והכשר והראשון 
 41. ושלום כל נלויו ורעיו ומיודעיו למען שישמחנו בככה' ויקבלו ממנו רוב שלומות 
 42. זקנינו המכובדים רבנא ר' סעדאל ראש הקהלות אשר הרבה חסדיו עמנו בכל 
 43. רגעי//ורגעי//העתים בנטילת כתבים מהודרים לאדני הארץ ולסופרים והוסיף בכבודנו
 44. ולקרובו רבנא ר' חיאן הזקן המכובד ורב' יפת ורבנ' מבורך בני ר' סהל החסידים 
 45. ור' ישועה בר יונה והמלמדים והחזנים והפרנסים והגבאים וכל המתעסקים 
 46. בצרכי הצבור והזקנים כלם ופקידי הסוחרים ורב' כלב וכל הקהלות שבצובה
 47. מגדולה עד קטנה כל אחד ואחד בשמו הטוב ושלומך ירבה ויועצם ועקב שלום
 48.                          הממונה משער הנשיאות 
 49.                       אליהו הכהן בית דין ברבי אברהם נ'ב'ת' ח'ם' 
 50.                                     ומשערי הישיבות שלגולה

Right Margin

 1. ואודיעך נכבדנו
 2. כי באונו תשובות
 3. השאלות בעסק
 4. העזבון שתדע בן
 5. לבן חמי רב' נתן זצל'
 6. כי הכתב שנכתב
 7. במצרים בפשרת
 8. שלוחינו אינו שווה
 9. מאומה ואין [בו ממש]
 10.  ותביעותיו [אינן]
 11. מקויימות 
 12. בכבודי ארץ הצבי
 13. [הי]יתי במקום כת[ב]
 14. אבל [          ] שאלך
 15. ואר[א]ה רבותינו
 16. הישיבות וכבר חזר
 17. שאין ממנו כי אם
 18. מהלך ה' ימים בנהר
 19. פרת ועקב שלום
 20. נכתב בסרהוב
 21. כב לחודש

תרגום

JTS Schechter 4 2

2

Verso

 1. ואשריך שנתקעתה בין יראי אלקים ושומרי פיקודיו ועדותיו וגומלי חסדים
 2. וזכיתה במו וזכו בך אבל אנחנו בזה המקום נרצה לעיין בין שתי הכיתות
 3. הרבנים והקראין כי גם הם נהיו ברשותינו בכלל הרבנים ורצונינו לפדגג
 4. אילו ואילו פעם בפצר ופעם בלאט ופעם בכרח ובאלמותי ובשבוע שעבר
 5. הוצאנו דירה מידי גזלנים מן הקראין שגזלוה היום י'ג' שנים והחזרנוה
 6. ליתומה והתחיל אחד מהגזלנים לפטפט ולהרבות עלינו אמרים ונשמעו
 7. הדברים לפני אדני הארץ מזולתנו וממקצת בעלי דינם ושיגר אחריי נוגש
 8. והלכתי אליו כי בכל יום שני וחמ[י]שי אנו נכנסים ליתן שלום עם השופט
 9. ופלילי הגוים ואצילי המדינה ואם יש צורך או בקשה בעד בני עמינו
 10. אין מי ימנענו מן השוערים מבחוץ וכשהלכתי א[ליו אל ח]צר בית המלך ה[         ]
 11. אמר לי מה זה ששמענו כי אחד הרקים(?) קילל את עצמו ולמה לא הודעתנו
 12. מיד שיגר נוגשים להוציאו אל הבו[ר] והכריז בשווקים וברחובות כל מי שיחביא
 13. את פלוני יחרם כל דבר שלו והוא יהרג וחתם את ביתו ואת החנות שלו
 14. וכראות קרוביו כי כלתה הרעה מאת השליט באו ופייסונו שלא יאבד
 15. וכראותי כן זחלתי ואירא מא[      ] והכאתו בשוטים והכרזתו ברבים
 16. כמנהגם וחזרתי ופייסתי לאדני הארץ לבלתי הזיקו ואמר הניחני כי בעשותי
 17. בו משפט ישמעו כל היהודים [ויר]או ולא יוסיפו להזיד עליך עוד ואחרי
 18. [      ]להניחו והוצאתם [                  ] דבר ורוב בני עמינו קשים מלהוציא
 19. [גזלה מתח]ת ידם כי אם בכוח הוד מלכות הק'ב'ה' יאיר עינינו בתורתו ויצליחנו
 20. [כי זו האומ]ה הנביאים לא יכלו לכובשם ולולי הוד המלכות לא היינו מוציאים
 21. [גזלות מת]חת הגזלנים לעולם הודעתי ליקירנו לידע צערנו עמם ועקב שלום
 22.       [ואני ע]מרם הכהן בירבי אליה מרבה קידות לפני אדני החבר ש'ץ'

Bottom Margin, Right

 1. לכבוד אדירנו ונזרנו //כב' גדול'// ובנא ר' יעקב החבר
 2. בסנהדרין גדולה בן רבנ' יוסף ז'צ'ל' עם ז' רח'
 3. יוסיף לו צורנו חכמה וגדולה ויברך מעשה
 4.                                             ידיך

Bottom Margin, Left

 1. מני אליהו הכהן בית דין בר' אברהם
 2. אוהבו ואהובו עד נפש
 3.          ברית שלום
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JTS Schechter 4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain