מכתב: Bodl. MS heb. d 66/12

מכתב Bodl. MS heb. d 66/12

תגים

תיאור

Letter from Avraham ha-Ḥaver b. Amram from Jerusalem to an Andalusian merchant staying in Ramla. Ca. 1050.

Bodl. MS heb. d 66/12 12 recto

12 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. כתאבי לסידי ומולאי אלכהן אלגל[יל אטאל אל]לה בקאה ואדאם נעאמה
 2. וסעאדתה [ ] וחראסתה [מן אל]ק[דס] עמרה אללה בבקא[יה]
 3. ען חאל סלאמה ונעמה למוליהמא אלחמ[ד ] כתיר [ ]
 4. נעלם מולאי אלכהן חרסה אללה אן כ[ ] אנה אלסנה ע[וול עלי אלספר]
 5. ללגרב ושק עלי אד לם נתמכ[ן] לל[אגתמאע] בה לנוציה [ ]
 6. יתכלפהא לי בנפסה חסב מא כתבתה לה [ ] אקול אן אללה
 7. יכתב סלאמתה בר ובחר ויסהל לה אלטרק ויקרב לה אלבעיד
 8. ויוצלה סאלם אמן גאנם ויופקה לכל כיר לאנה אהלה ומסתחקה
 9. וקד כתבת ללגרב כתאבין ללקלעה ואחד ללדיין חרסה אללה ואכר
 10. לבני אלגראוי צאנהם אללה רב מימון ואכיה עמראן אלחזן ואנפדתה
 11. אליה מע ר חנם ואנא אסלה חרסה אללה אן יתחפץ לי בהם ולא
 12. יקף עליהם אחד לא פי הדא אלבר ולא פי אפריקיה פרובמא
 13. הו חרסה אללה ימצי ללקלעה פיוצלהם בידה ויערפהם שכרי
 14. ודעאי ולא יפרט לי פי אלכתב ויאכד לי אלגואב מנהם ינפד
 15. אלי מע תקה מן יוצלה ואן כאן הו ירגע פיכון צחבתה אללה
 16. אללה יאמולאי לא יקע תפריט פיהם ומע כתאבי הדא כתאבין
 17. יפתצל ינפדהא אלי מצר לאצחאבהא ויגאובני קבל ספרה
 18. לא יכון בד ואן לקי אכי פי אלטריק פיסרעה ואן לחקה באל
 19. אסכנדריה פיחתה ללמגי ואללה אללה הדא אכבר חואיגי
 20. ענדה ויכץ גמיע אצחאבנא אלסלם באלאסכנדריה ובאלמהדיה
 21. ובאלקירואן ופי טריקה ללקלעה ואהל אלקלעה כלהם אגמע[ין]
 22. לאנהם אחסנו אלינא כתיר ולם יקצרו וכתאבה יצל אליי
 23. מע חנם בוצול אלכתב ובאנפאד אלכתאבין אללטאף למצר
 24. ויערפני מתי יתם לה אלספר ואנא מא נכליה מן אלדעא
 25. עלי אלאבואב ופי אלגבל ואללה יתקבל מנא צאלח אל
 26. דעא פיה ופי גמאעה ישראל כלהם אמין וכן יהי רצון
 27. יכתץ אגל אלסלם ואטיבה וכל מן סאל ענא אלסלם כתיר א ז ל מ ל ת א ס ז ל
 28. אברהם החבר ביר עמרם נע צו ע א ו ע ו ד ו ל

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/12 12 verso

12 verso

verso

 1. ותתפצל תעטי אלכתאבין אללטאף
 2. ערבי ותדכר אלמוצע מכאן סיידי
 3. אבי אל [ יע]קוב בן מנחם ננ

(upside down)

 1. ב]ר משה זל
 2. ] איידה אללה אלרמלה אן שא אללה
תנאי היתר שימוש בתצלום