רשימה או טבלה: BL OR 5566C.20 + BL OR 5566C.19

רשימה או טבלה BL OR 5566C.20 + BL OR 5566C.19

תגים

תיאור

Accounts in the hand of Nissim b. Ḥalfon, presented to Nahray b. Nissim; 1066 CE. Lists payments for various goods, made either directly or through others, and gives details of various shipments, some of them to Tripoli, Libya. Mentions skins, textiles, beads, sugar, red wood, ammonia, furs, lead, baked goods, wine, meat, camphor, wax, tin, cloves, pearls and laque. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, p. 986.)

BL OR 5566C.20 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto - left side

 1. לר נהראי [            ] מן גמלה אלורק

 2. אלדי קבל האדי קאי ותלת ותמן

 3. > קיר

 4. לה בחק אלברקלו(?) מן אלצרה אלתי

 5. וצלת מן אטראבלס אלי אן תחקק

 6. י די פדאלך קאכ ותלת ותמן > קיר

 7. ועליה חסאב גמלתה קב דינ וקיר

 8. ועליה תמן נטעין די תמן מיזר

 9. אי קי וחבה בקית תמן פראך

 10. ג די ונצף באקי תמן לאסין

 11. די ונצף רתמן גיר חבה ועליה

 12. תמן אי רטל ורבע ותמן מנקו[ץ]

 13. וקבצה יוסף בן מוסי הכ ד[י]

 14. וקרטין תמן לאסין וזנה ה [        ]

 15. תנקוץ ל דרה אלתמן אי די גיר תמן

 16. ועליה תמן נצף [       ]עה לה י[      ]

 17. זכ די ונצף ועליה תמן נצף

 18. אלבקם אלמבאע עלא אלריס דינרין

 19. ונצף ועליה מן קבל בן אלואסטי

 20. בי די אלי תלת דאלך קחפ די ורבע

 21. לה מן דאלך מא הו מגמל אצ די ותלת

 22. בקי עליה זצ גיר קרטין

 23. ועליה מן קבל בן בקעאן ה די גיר

 24. תמן ועליה תמן מלחפה ד די

 25. ונצף ועליה מן קבל אלטוסי בקיה

 26. חב רמאן ג די גיר נצף קי

recto - right side

 1. [           ] לולו באל[מ]ונה לכאצה

 2. [אלשיך אבי] אצחק בכ די ועל [     ]

 3. [              ] מא וזנתה ענה פי תמ[ן]

 4. [           ] די וקרטין ונצף

 5. פדאלך אצ די ונצף אלי ח[ב]

 6. לה מן דאלך שמע אולא טל [ ]

 7. י קי אלי דאנק ולה נצף תמן מא

 8. אביע מן אלעכי די אי קי ולה

 9. תמן נצף קנטארין גיר רבע שמע

 10. ביעה עלא אלקאהרי זי די וסדס

 11. ולה מא יכצה מן תמן אלמסטכה

 12. זל די אלי חבתין ולה מא וזנה

 13. פי מונה אלמסתכה בעד די

 14. ותמן קבצה הו מן ביעתין

 15. מסטכה דינרין ה קי

 16. אלגמלה זצ ותלת גיר חבתין

 17. אלבאקי לה ו די ונצף גיר חבה

 18. ולה תמן ג די ונצף חסניא וצלת

 19. מן [ב]ארוך(?) סנה זנ ג די ורבע

 20. ולה תמן כסא עסלי וצל מן כלפון

 21. פי גמלה בן אבי אלחי ה דינ ותמ[ן]

 22. אטראבלסיא צח פיהא ד דננ

 23. וסדס וחבה ולה רקעה מוסי

 24. בן אלמגאני אי די גיר נצף קי

 25. ולה רבאעי גיר נצף ק[י ו]לה

 26. מא פצל מן אללך די ה קי ולה

 27. מא וזנה פי דאר מאנכ לצאלח

 28. אלחזאן ועלאוא וכיש דינרין

 29. [מנ]קוץ ה קיר תזיד דאנק

תרגום

BL OR 5566C.20 verso

verso

verso - right side

 1. עליה מא וצל מן תניס זכ ונצף

 2. ועליה מא גאז ענדה פי אלסכר

 3. ו די גיר קרטין ועליה מא

 4. וצל מן תניס איצא דינרין ונצף

 5. > קי ועליה מן בן אלמחארא

 6. די אלי חבין פדאלך קומ וסדס

 7. וחבין ועליה באקי חסאב

 8. אבי אלפרג זי די ותלת וחבה

 9. ועליה נצף מונת עדל בקם ביד

 10. בן אלאסכנדראני ג ונצף ורבע וחבה

 11.    ומא וצל מן תניס דינרין ונצף

 12. > קי ועליה מא גאז ענדה פי

 13. מא סלם מן אלבקם ואלנשאצר ד

 14. [די(?)] גיר סדס פדאלך

 15. אלגמלה קגע יתלתין וחבה

 16. אלבאקי עליה בנ די ה קי גיר

 17. דאנק לה מן דאלך ען מונה

 18. גלוד פראיי די ותלת ורבע

 19. ומן קבל אבי אלקאסם אלנצאם די

 20. וען מונת ד אעדאל ביד בן אלאסכנד<ר>אני

 21. די וקרטין וחבה וען מא

 22. יכצנא מן אלרבע פי אלעלאוא מן

 23. אלמצתכה קרטין וען באקי

 24. צרה כ די פדאלך גכ די

 25. ונצף ורבע וחבה //אלבאקי// עליה

 26. חכ די ותלת ותמן ודאנק

 27. ועליה באקי חסאב תניס

 28. דינרין ה קי ומן קבל אלקאצי

 29. אלאנצארי מא קבצה מן

verso - left side

 1. תמן אלרצאץ י דננ פדאלך [מז?]

 2. ותלתין וחבה לה ען כר[           ]

 3. בן עזרון רבאעי ונצף קי           ]

 4. מא יכצה נצף די וקי ולה [        ]

 5. נצף רזמה וצלת פי אלפנדאסי(?)

 6. בעד מא וזנהא די וסדס [ ]

 7. דינרין ותלתין ותמן ולה ביד

 8. מוסי ען נקלת אעדאל ז די ותמן

 9. ולה ביד אלסבאג די דרה ולה

 10. ביד אלנצאם גי קי ותמן דקיק

 11. מן אלכבאז אי קיר גיר חבה

 12. ומן קבל בן עזרון סדס די וחבה

 13. דאלך גי די גיר קרטין ונצף בקי

 14. עליה חכ די תנקוץ ה קי ודאנק

 15. עליה תמן נביד די גי קי ועליה

 16. תמן בדן בגדאדי דינרין ונצף וקי

 17. ועליה מא גאז ענדה פי חסאב

 18. אלתיאב אלסוסי חי קי ועליה

 19. ביד מנשה ען קזדיר בן גנוני

 20. דינרין ונצף ומן קבל מלה ביד

 21. תמאם די ורבע ותמן זעפראן

 22. מטחון סדס וחבה [תמן פצלה]

 23. [ג דרה ונצף] ותמן לחם גמלה

 24. פצלה נצף די וקירטין פדאלך טל די

 25. [ו]תמן אלי דאנק לה מן דאלך דינרין

 26. [ו]סדס אלבאקי עליה זל דינ תנקוץ

 27. קי ודאנק                ועליה תמן רבע

 28. מן כאפור די די ונצף ה אמנא ונצף

 29. ותמן קרנפל זי די אלי קן וחבתין