מכתב: Bodl. MS heb. c 50/21

מכתב Bodl. MS heb. c 50/21

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, 1040.

Bodl. MS heb. c 50/21 21 recto

21 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ל]שומר משמרת ה?מת והצדק [ ]
 2. [ו]קושרי? לפזור ובוגדי? לגזור ?ופן [ ]
 3. [ל]שו? תחת? למזור הו? כגק מ ור ?פרי?
 4. החבר וביושר מתגבר ובכושר מדבר
 5. [וח]ילי? יגבר וימל? לו כל מש?ל וכל סבר ברבי
 6. שלו? שלו? יהי לו מכל עבריו ומכל מגוריו
 7. [ול]הודיע ה היה מה?ורב כחיה והחולק במריה
 8. והמסעף פורצת במערצות רמי הקומה
 9. [לח]בל ולפרוע והשפלי? להגביה וב?רץ לגדוע
 10. [יי] ?ין עוד מלבדו על בוטחי בו חסדו והבוט[ח]
 11. [ב]יעדו בו בטחו י שמתי ועליו שע תי ל? בכוח
 12. [?]בי מו יתי ול? במשפחתי קר?תי ול? השעה
 13. סמכתי כי ?? ברצון ה?ל ועמו בש? זה גע[תי]
 14. עול ל? הכבדתי חוק ל? שמתי לבי ל? הגבהתי
 15. [?ל]י? יעזר לי על כן ל? כלמתי והו? י הג י על
 16. [כל] ה עשה בעצת הזק י? בדבר ?יש חסד
 17. [שלומו] ?ל יעדר וחן וחסד יהיו לו ולב יו זר ו ז[ר]
 18. [ועטר]ה תחשב לו ז?ת לצדקה טוב לו להע יק
 19. [ ]לכתוב להחזיק טובה ל?שר עליהו הול
 20. וגמולו ישל? לו ל? על? מן החבר שמ צו
 21. [כ]י מהלכיי ל? ?ר?ה לעצמי לכתוב להעזר ובו
 22. [ע]זר ול? יי?מר עלי הו? כמו הקושר עוכר
 23. [ ]כי מתקשר חלילה לי ?שר הרימ י מן
 24. [שפ] לה להשפר ?? ייטב לפ יו להעמיד שמו
 25. [ ] ו?? כה י?מר ל? חפצתי בך ה י יעשה לי
 26. [וג] כ?שר זכרת בעד ?בי הששו ות שמ צור
 27. ?שר הגיע לקהל קירו?ן כי פשטה היד ?ליה?
 28. [כמע]ט קט היו שו ?יה? ?בד[ו[? כי לולי רחמי רחו?
 29. [להיו[ת עזר מעט הו? ה גיד רב ו יעקב ישגבהו
 30. [ידר]ך בימיו כוכב מיעקב ויעמיד ?ל שמו וזכרו
 31. ?ולי בבו? רב יצחק לחיי? יוחק ?כתוב ?ליו בש[לו?[
 32. [כי] גע הכתב הקוד? ע? כתב רב שמריה [ש]מ [צו ושלו?]
 33. [ה]?והב ירבה ושלו? כל הקהל יעצ? צח
 34. שלמה ה דכה ישועת ?ל יחכה >

תרגום

Bodl. MS heb. c 50/21 21 verso

21 verso

verso

 1. ] ادام الله عزه وتاييده
 2. عبد الله بن طاهر وولده
תנאי היתר שימוש בתצלום