Letter: Bodl. MS heb. c 50/21

Letter Bodl. MS heb. c 50/21

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, 1040.

Images and transcription

Transcription

 • [ל]שומר משמרת ה?מת והצדק [ ]
 • [ו]קושרי? לפזור ובוגדי? לגזור ?ופן [ ]
 • [ל]שו? תחת? למזור הו? כגק מ ור ?פרי?
 • החבר וביושר מתגבר ובכושר מדבר
 • [וח]ילי? יגבר וימל? לו כל מש?ל וכל סבר ברבי
 • שלו? שלו? יהי לו מכל עבריו ומכל מגוריו
 • [ול]הודיע ה היה מה?ורב כחיה והחולק במריה
 • והמסעף פורצת במערצות רמי הקומה
 • [לח]בל ולפרוע והשפלי? להגביה וב?רץ לגדוע
 • [יי] ?ין עוד מלבדו על בוטחי בו חסדו והבוט[ח]
 • [ב]יעדו בו בטחו י שמתי ועליו שע תי ל? בכוח
 • [?]בי מו יתי ול? במשפחתי קר?תי ול? השעה
 • סמכתי כי ?? ברצון ה?ל ועמו בש? זה גע[תי]
 • עול ל? הכבדתי חוק ל? שמתי לבי ל? הגבהתי
 • [?ל]י? יעזר לי על כן ל? כלמתי והו? י הג י על
 • [כל] ה עשה בעצת הזק י? בדבר ?יש חסד
 • [שלומו] ?ל יעדר וחן וחסד יהיו לו ולב יו זר ו ז[ר]
 • [ועטר]ה תחשב לו ז?ת לצדקה טוב לו להע יק
 • [ ]לכתוב להחזיק טובה ל?שר עליהו הול
 • וגמולו ישל? לו ל? על? מן החבר שמ צו
 • [כ]י מהלכיי ל? ?ר?ה לעצמי לכתוב להעזר ובו
 • [ע]זר ול? יי?מר עלי הו? כמו הקושר עוכר
 • [ ]כי מתקשר חלילה לי ?שר הרימ י מן
 • [שפ] לה להשפר ?? ייטב לפ יו להעמיד שמו
 • [ ] ו?? כה י?מר ל? חפצתי בך ה י יעשה לי
 • [וג] כ?שר זכרת בעד ?בי הששו ות שמ צור
 • ?שר הגיע לקהל קירו?ן כי פשטה היד ?ליה?
 • [כמע]ט קט היו שו ?יה? ?בד[ו[? כי לולי רחמי רחו?
 • [להיו[ת עזר מעט הו? ה גיד רב ו יעקב ישגבהו
 • [ידר]ך בימיו כוכב מיעקב ויעמיד ?ל שמו וזכרו
 • ?ולי בבו? רב יצחק לחיי? יוחק ?כתוב ?ליו בש[לו?[
 • [כי] גע הכתב הקוד? ע? כתב רב שמריה [ש]מ [צו ושלו?]
 • [ה]?והב ירבה ושלו? כל הקהל יעצ? צח
 • שלמה ה דכה ישועת ?ל יחכה >

verso

 • ] ادام الله عزه وتاييده
 • عبد الله بن طاهر وولده