רשימה או טבלה: T-S NS J10

רשימה או טבלה T-S NS J10

תגים

תיאור

Fragment of detailed accounts written by Avraham Ibn Yiju, India, apparently 1132-1139, 1145-1149.

T-S NS J10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

III, 23

 1. מתקאל ו..[…]
 2. בן עטא מח[…]
 3. נאכודה אבו […]
 4. יכון גמלת דלך ק וסת[ין …]
 5. דפע לי פי אלמרכב אלצ[גיר …]
 6. פלפל באל כביר //פי אלבכיר// אלקימה פז מ[תקאל ...]
 7. מתאקיל פדלך עד מתקאל ונצף […]
 8. חדיד אמלס תקיל באל נול .[…]
 9. יכון אלגמלה .[…]
 10. ודפע לי פי אלמרכב אלכביר […]
 11. מן אלפלפל פי אלבכיר [.ז]נאביל […]
 12. אלקימה באל נול נו מתקאל …[… חדיד]
 13. אמלס תקיל באלנול …[…]
 14. פי אלמר[כב] כל[…] מא […]
 15. ק וכמ[סין …]
 16. [[ל.ל…]] … סאמחני […]
 17. מתקאל [גי]ר דרהמין סלמת[…]
 18. [אל]באקי ענדה מתקאל פילי בע[ד אלמסאמחה]
 19. לאן כאן לי ענדה קמו//גיר דרה[מין]// חסב[…]
 20. בקי ענ[ד …]ט מתקאל ואחד

Margin:

 1. […].יר ג צרר חדיד אלעדד [[גק]] תלת מאיה וארבעין קטעה אלוזן כו
 2. [… י]סל[מהם א]ן שא אללה מע אלסלאמה אלנא[כודה] ריחאן לשיך מ[צמון…]
 3. [… //עלי י]ד אלנאכודה// זנביל לטיף פופל אח[מר] פי וצטה כא ק[טעה יס]לם דלך לשיך [מ]צמון מע אלסלאמה אן שא אללה
 4. [ואיצא] עלי יד אלנאכודה ריחאן [.] זנאביל [[פול]] פופל יסלם דלך אלנאכודה ריחאן לשיך מצמון
 5. [מע אלסלא]מה אן שא אללה ואיצא עלי יד אל נאכודה ריחאן זנביל צפר מעמול לשיך יוסף
 6. [בן אברה]ם פיה סבעה קטע שרחהא ציניא וזיראכואן כביר [ו]חסכה וזיראכואנין לטאף
 7. [וטסת וא]בריק יתסלם דלך אלשיך יוסף מן אל נאכודה ריחאן אן שא אללה

תרגום

T-S NS J10 1v

1v

Verso:

 1. ופי אלמרכב אלצגיר איצא על(!) יד מצמון בן סאלם זנב[יל]
 2. פופל אביץ לשיך כלף בן יצחק יסלם דלך לשיך [כ]ל[ף]
 3. ואיצא פי אלמרכב אלצגיר [זנבי]לין אלואחד כביר [פיה]
 4. ו אלאף .[...] כבירה עלי יד יעק[ו]ב בן יוסף
 5. ולי ענד אלש[יך] א[בו] עלי אבן עבד אללה אלמצרי [בת]סלי[ם אלשי]
 6. נצף מתקאל פילי קימה […]ין דנגלי בר
 7. ולי ענדי מולאי אלשיך [... בן] נטיר ה אבהרא [חדיד]
 8. מחדת כל [ב]האר מנה […] פראכלה […]
 9. סלמת אלי אל נאכודה מ[ח]רוז ח מתאקי[ל … ואיצא]
 10. מן ידי אלי ידה אתנין ותלתין מתקאל [ [[ואיצא ענד]] ]
 11. [[אלשיך [אב]ו עלי אלצגיר מתקאל כירתי //אסתופיתה// יכון אל[גמלה …]
 12. אלי אל נאכודה מחרוז ענדי מן דלך עשור […]
 13. ק[טעה ...] ועשור קטעה רצאץ ועשור […]
 14. [[וקימה גחלה סליט תלת פילי ופאג ונצף […] ]]
 15. [[ולה ד דראהם גיר פאג [[בסת]] בתסלים אלשי[…] ]]

Margin:

 1. בקו אלי נאיר אכו אלכארדאר ענדי ג דראהם פיליא
 2. בקיה תמן אלפופל אלאחמר ואלאביץ

At the bottom of the page, written in miniscule letters in a different hand:

 1. […מת]קא[ל…]
 2. […]. מתקאל […]
 3. […] ענדה קמו גיר דרהמין
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.