רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8J20.25

מכתב T-S 8J20.25
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
    לתרגום ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה