רשימה או טבלה: Halper 472

רשימה או טבלה Halper 472

תגים

תיאור

List of Ibn Yiju's deposits and expenditures after arriving in the Egyptian capital.

Halper 472 p. 1

p. 1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Halper 472 p. 2

p. 2

III, 42 List A, in the margins:

 1. ולי ענדה //ודיעה// אלפצה ואללולו ואלדהב אל מסאג ואל נחאס אלדי פלצתהא מן אלצנאעה
 2. וג מכאחל בלואר ופישתין דהב אל וזן כ מתקאל בוזן אלהנד
 3. וד כואתם ולי ענד אל שיך אבו אלפכר קק דינאר מצ[ריה] גיר
 4. דינרין ורבע ודיעה מן תמן אל פלפל אלדי אשתראה מני אל שיך אבו נצר בן פתיח
 5. פי בית אל שיך אבו עלי פי ו..ה אל צגירה יט חלקה פצה וסוארין לטאף וסואר כביר ודמלג
 6. וג מראבט וארבעה ... דהב

Left side:

 1. ואלבאקי ג רבאעיא גיר [.]
 2. ובקיה קימה אלעדל אלפלפל
 3. ענד אלשיך אבו אלפכר קימתה כח דינ
 4. וט קראריט

List B, between the lines of the Arabic document:

 1. ענד אלשיך אבו נצר קימה פלפל מאיתין ואחד וסבעין דינ וקיראט דפע מן דלך
 2. דפע מן דלך (!) מאיתין דינ' גיר דינרין ורבע ודפע דינרין ... ומא דינ וה קראריט
 3. פדלך מאיתין [[דינאר]] מא דינ' ועשרה קראריט
 4. יתבקי ל דינ' גיר תסעה קראריט
 5. אלי אלשיך אבו נצר בן פותיח מאיתין דינ' גיר דינרין ורבע ולה דינרין ונצף דראהם (!) ולה ואחד וארבעין דינ
 6. וה קראריט אל גמיע מאיתין מא ונצף גיר קירט
 7. יתבקי עליה כט דינ ונצף וקירטין
 8. ענד אלשיך אבו אלפכר קימה אלעדל אלפלפל כח דינ ורבע ותמן יתבקי עליה דינ ורבע

List C, after the Arabic script:

 1. וזן אלכאפור
 2. מן ונצף ותמן
 3. קימה אלכאפור סתה דנא ע[... כ]רג א. מונה אלעדה אללטף
 4. בקי ה דנא ונצף ואל זבדה [...] ... גיר רבע
 5. וקימה קלה דרהם זבאד בי.[...] ונצף אלעשרה אואק
 6. אלקימה ט דנא ג[יר ...] ...דפע אלשיך אבו אלמ[...]
 7. בקי ט דנא גיר רבע
 8. פדלך יד דינ' ורבע דפעהא אלי הלאל בלאץ אלאעדאל
 9. יתבקי לה דינרין גיר רבע

List D, after a line:

 1. וענד אלשיך אבו אל פכר סבעה דנאניר ודיעה
 2. דפע מנהא מכס אלנחאס ואלציני פי אלצנאעה ד גיר ה קראריט וה קראריט דרא
 3. ו[לה] עלי בידי דינ' ואחד ען בקיה כרי אלמרכב
 4. ובקי [עלי] מנדיל במה //מנהא// דינרין מנהא גא וזנהא דינרין גיר תמן

List E, after a line:

 1. וקבץ איצא אלשיך אבו אלפכר מאיתין דינ' גיר דינרין [ו]רבע
 2. נקדה מן אלשיך אבו נצר בן פותיח //מן// קימה אלפלפל וקבץ איצא [[ארבעין]]
 3. מא וכמסה קראריט נקדה ובידי דינרין ונצף דרהם
 4. פדלך קק [...]. קירט
 5. ולה קימה עדל פלפל מא דינ [...] אלבאק[י] ענדה
 6. דינ וה קראריט
 7. [...] דינ

List F, on the left side:

 1. עליה קק עא וקירט וזן אללאך ..ל ארבעה ...
 2. לה קק ורבאעי ולה מ[...]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 472: University of Pennsylvania Libraries