מכתב: T-S 13J25.6

מכתב T-S 13J25.6

תגים

תיאור

Letter from Ḥalfon b. Menashshe to Avraham b. Bundār. Location: Fustat. Dating: Early 12th century. Ornate thank you letter and narrative in which Ḥalfon b. Menashshe expresses gratitude for the wealthy Adeni merchants Avraham b. Bundar and the "Leader of the Congregations (either Ḥasan b. Bundar or his son Bundar II) who saved him from the debts that confronted him when he emerged from his life-threatening illness (r31–v2). "Ḥalfon was inflicted by a dangerous and protracted illness, and hopes for his recovery had already been lost. He did recover, but despite the helpfulness of the community and the devoted care of the physicians, he was forced to sell everything in the house, including his Sabbath clothing, and to incur debts to the amount of 12 dinars." Partial trans. Goitein and Friedman, India Traders, p. 44, and summarized in detail 306f.

T-S 13J25.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

II, 11a

 1. בשמ רח
 2. לאלוף השרים. ונזר אדירים. וכתר אבירים. ודגל גבורים.
 3. ולגדול המשרה. וצניף ועטרה. ומקל תפארה. שאו שלום הרים.
 4. וענדוהו ענוד. ביקר גם כבוד. ושימו לו ההוד. רבידים נקשרים.
 5. ולשר אברהם. מרנן כל נדהם. ושרביט השורה. ומבחר הטורים.
 6. ומוסד הבינות. וישר עניינות. ונותן המנות. לדלים ועשירים.
 7. ותומך החוקות. צרופות נזקקות. ורודף הצדקות. ואוהב מישרים.
 8. ועניו כשמואל. וחכם כנמואל. זקן בית ישראל. וסגן כבירים.
 9. יברכו שוכן עד. ויגדל לעדי עד. ורגלו לא תמעד. ויד על כל ירים
 10. ויתמיד שלותו. ויעמיד אימתו. ויצמיד משרתו. נשואה לדורים.
 11. וייטיב תגמולו. ומצר יצילו. ושקט לגבולו. יסובב מעברים.
 12. שלום להתשיר. וברכות להקשיר. ונחמות להשיר. וטובות להעשיר. ומעשים להכשיר. חזיונות להפשיר. כיום יושר השיר.
 13. ומעלות מעולות. ותפלות מקובלות. כשלמים ועולות. וחנינה וחמלה. והדר וגדולה. ויופי פעולה. ואורח סלולה. והדר סגולה.
 14. להגדיל למעלה. לשם ולתהלה. ושם טוב וחן טוב. וחלק טוב. ושכל טוב. ומעשה הטוב. מאת מטיב וטוב. אל מרוה
 15. עיפים במעשיו היפים. כזהב מצופים. ומכסף מיופים. ומתוקים מצופים. כבוד גדלת קדשת מרנא ורבנא אברהם
 16. השר הנכבד ראש האלופים. זקן הק//ה//לות אשר ענפיו משוגשגים המהודר בשלשה כתרים הדר הזקנה. והוד הלבלרות. וכתר
 17. התורה. המשובח בכל מיני השבח. זוהר הנרות. הלובש תפארות. <<(1) הגביר האביר היקר הישר הטהור. (2) התמים בכל מפעל. הזך בכל מעש. (3) הנקי מכל דופי. הנעטר בכתר הצדקה. (4) הנסתר בסתר היראה. גביר מישרים. (5) יקר מפנינים. הנודע תאר ישרותו כאבינו אברהם. הנבהק אור יפיו כיוסף.>> יהי אלהינו בעזרו. ובסתר כנפיו יסתירו. בר כבוד
 18. גדלת קדשת מרנא ורבנא בנדאר השר האדיר המיוקר מנוחתו כבוד תחת כסא הכבוד. אחסאן הדרתה הקדושה
 19. אדאם אללה עלאהא ותבת מגדהא קד שמל אלקוי ואלצעיף. ואנעאמהא יחפא ללמסתגיר ואלמלהוף. וחקא אן אלאצול
 20. אלקויה אלנקיה. תתמר אלתמראת אלזכיה. אלטייבה אלמדאק ואלראיחה מתל הדרתה פהניא להא באלחסידים
 21. אלצדיקים ואלדיהא זכרם לברכה אלדי תבת פיהמא וציה [[אלסייד סמיהא]] אבינו אברהם עליו השלום נטיר קול אלכתאב
 22. אלצאדק כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יי ' לעשות צדקה ומשפט. והניא לואלדיהא
 23. בהא אלדי תבת פיהא פעל אלסייד אלמניר רבנו משה עליה אלסלאם צדקת יי' עשה וג' ונעם אן לולא אן להא ענד אללה
 24. תעאלי אלחט אלעטים ואלמנזלה אלרפיעה למא אקדרהא עלי פעל אלצדקות אלדי הי בעץ מפאכרה יתעלה שמו
 25. כקול אלכתאב ויגבה יי' צבאות במשפט והאל הק[דו]ש נקדש בצדקה. והניא איצא לישראל בהא ובכון מתלהא
 26. מוגודה פימא בינהם לאן במתלהא יטמע באלגאולה קרבהא אללה פי איאמהא וחיאה פתיאנהא גזעי חמד מטע
 27. יי' להתפאר יהי שמם לעולם כירח יכון עולם. וקד שמל אלכאץ ואלעאם אחסאנהא ואעטמהם עבדהא פאן קד אזדחמת
 28. מחאסנהא עליה ותראדפת אנעאמהא אליה ובקי אלעבד לא יעלם באי לסאן ישכר לאן קד אנעקל לסאנה ען אדא אלבעץ
 29. ממא וגב עליה מן שכר חצרתהא וחאר פי אמרה וולג אלאמר פי דלך ללכאלק תעאלי וגעלה אלמכאפי להא ען גמיע
 30. אפעאלהא לאנה אלקאדר עלי דלך דון מכלוקאתה ואלמגאזי עליה עוץ אלחסנה בעשרה ואלקלוב בדלך ואתקה ועליה
 31. אלאתכאל. ועבדהא יעלמהא אנה פי אלעאם אלמאצי לחקה מן אלאמראץ אלצעבה אלשדידה מא לא יכאד אן יסלם
 32. מנהא אחד ובקי מבקא רחמה ואין לאל ידו ואחתאג אלי אן באע תיאבה אלסבת וגמיע מא יחויה מנזלה ואנפקה עלי נפסה
 33. ודלך מע מא אפתקד בה מן אלגמאעה ברוכים יהיו לשמים ומע מראעאה גמיע אלטב לה ומדאואתה אחסן אללה
 34. גזאהם ואויס מן אלעבד ותדאין אלעבד נחו אלאתני עשר דינ' ומא אעתקד אחד לה חיאה אלי אן חב בורא עולם
 35. ועשה למען שמו הגדול והציל נפשו ממות ווהב אלעאפיה כמא לם [[.]] תזל עואידה אלגמילה וכרג אלטריק חאיר
 36. פי נפסה ופי מא תראכבת עליה מן אלדיון ומא צאר אליה מן ציקה אלחאל פאתאה פרג אללה תעאלי במא תפצלת בה
 37. חצרתהא עלי יד אלשיך אבו אלסרור בן בניאם נט רח ותסלם אלעבד מנה סתה שקק לאנס תלתה מן הדרתה
 38. הקדושה ותלתה מן הדרת שרינו שר הקהלות יחי לעד בעד אן [[דפע אלעבד]] לזם אלעבד דינ' וכסר ואגב ואבאע
 39. אלממלוך אלגמיע [[בסתה דנאניר מצריה]] מצא מן גמלתהא אלמכס ואופא באלבאקי מא כאן יחדרה ויכאפה
 40. מן מא צאר עליה מן אלדיון ופרח אלדי לם יחרמהמא אללה תואבה פי מרצה ואלדי כאן כלאצה ופרגה מנהמא
 41. <<דון סואהמא>> ואכתסאבהמא אלתואב אלגזיל לאסתחקאקהמא לדלך ועטם מנזלתהמא ומכאנהמא ענד אללה וצאר

תרגום

T-S 13J25.6 1v

1v

Verso:

 1. אלממלוך צניעתהמא ללאבד מעתד בצדקאתהמא שאכרא ודאעיא במא ירגו אן אללה יסתגיבה פיהמא חתי
 2. אנה געל עלי נפסה אנה לא יקטע אלדעא להמא פי סאיר כואתם צלואתה ופי טעאמה ומשרובה ודלך בעץ
 3. מא קד אסתחקאה עלי ממלוכהמא אלמעתרף באנעאמהמא אלדי עאש מן כבזהמא ואפתקאדהמא לה
 4. מע אללה תעאלי בפצלהמא והמקום ברוך הוא יפתח להדרתם מאוצרו הטוב וירויח להם בעת צרתם ויהיה
 5. בעזרם ויצרף להם כל פרוטה ופרוטה לחשבון גדול ויגעל דלך כקרבן כליל על גבי המזבח. ובעד קליל מן
 6. וצול אלשיך אבו אלסרור בן בניאם אלמדכור וצל אלשיך אבו עמר יש צו ווצל עבדהא צחבתה [[כתאבהא אלכרים]]
 7. אגל ואפד. ואגדל וארד. ואבהג טארק. ואתלג טאלע. כתאבהא אלאניס. אלנפיס. אלמכלל בדר עבארתהא
 8. אלמושח בנתאיג קריחתהא. [[פפרחת בהא גאיה]] פפרח עבדהא בה גאיה אלפרח ותשרף וקבלה וגעלה עלי
 9. ראסה אגלאלא לה ותעטימא לקדרה וקרא עליה אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי. תם וקף אלעבד
 10. עלי מא פיה פנארת ענד אלוקוף עליה אלאבצאר. ואנשרחת בבדיע עבארתה אלאפכאר. ותנזהת אלנפוס
 11. פי מא חואה מן אלעלום אלריאציה. ותפכהת פי מא תצמן מן אלמעאני אלפלספיה. וקראת עליה מים עמוקים
 12. דברי פי איש נחל נובע מקור חכמה. ואדא אלי נפס עבדהא מצמונה מן אל [[סל]] סרור בסלאמתהא מא תכל
 13. אלאשאגע ען תרסימה ויקף אלבנאן ען איצאל גאיתה. וסאל ממלוכהא אלמחסِן יתעלה שמו תמאם אלאיה אליה
 14. ודואם נעמאיה עליהא והוא למען שמו ישמע ויענה. ועבדהא יקבל קדמיהא ויסאלהא בסט אלעדר ען תקציר
 15. אלמכאתבה פאנה לם יוכר דלך תקציר ען לפט יכתבה בל געלה לעדה וגוה אחדהא חמל ען אלתתקיל עלי
 16. חצרתהא לאן קד אזדחמת עליה מחאסנהא ותאניה //אנה// ממא ירא מן כתרה אלכתב אלצאדרה אליהא ואללגג
 17. אלמתואתר געל דלך חמל ען קלבהא ואיצא אנה לא יצלח אן יכאתב ממלוך להא לאן סאיר כאטר בני אדם
 18. יחיר פימא יגב אן תכאתב בה לאנהא אפצל סאיר מא יסתעאן בה פי מדחהא ואשרף פמסך ען אלמכאתבה
 19. וקאר למכאנהא וארתפאע גלאלתהא ועלו מכאנהא ומא חמל אלעבד עלי כתב הדה אלחרפין אלא אלאדלאל
 20. עלי דינהא ואינהא תדינני לכף זכות ולתעלם מא אלעבד עליה מן מואלאתהא //ואלשכר// ואלדעא להא ולסאיר
 21. אלאגלא פתיאנהא והו יסאל בסט אלעדר ויקבל ידי גמיע אלסאדה אולאדהא השרים הנכבדים ויכדמהם
 22. באתם סלאם ושלום הדרתם כולם יגדל ואל ידל לעד נצח סלה. ישע רב כתב עבדהא הדה אלאחרף
 23. אליהא עלי נסכתין מפני שלום הדרך

At the top left, written upside down in smaller script:

 1. נסכה אלכתאב אלתאני //אלדי כתבתה// באלשכר ללשיך אברהם זקן הקהלות נט [רח]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J25.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.