מכתב: T-S 13J8.17

מכתב T-S 13J8.17

תגים

תיאור

Letter from the rabbinical court of Fustat to Madmun b. Ḥasan regarding the estate of Ibn Jumayhir. Fustat, 1146.

T-S 13J8.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

II, 70

 1. אנו בית דין חתומי מטה נועדנו במושב אדננו נגיד אל-ים בתוכינו נגידנו שמואל הנגיד
 2. יכון שמו לנצח להשתדל ולשקוד על עסק עזבון מר ורב חלפון בר שמריה הלוי דידיע בן גמיהר
 3. שטבע בים התימני לה[ס]כים כאחד לדעה מה יעשה לו להעמיד אפוטרו//פו//ס ומי שיטפל בדבר
 4. להביאו למצרים כי הניח בן קטן ושתי יתומות ואלמנה והן צריכות למזונות ולפרנסה [להש]יאן סמוך
 5. לפרקן ועל פי מה שהסכמנו סדרנו דברינו //מרשות נגידנו// לפני שרנו וגדולנו מרנא ורבנא מצמון השר וגדול בישראל
 6. וכול ואחרים י[איר] נתיב ותעלומה יוציא אור וטהר ידים כמוהו יוסיף אומץ לא ישקוט עד אם כלה
 7. את הד[בר ונת]גלגל זכות על ידו להאיר עיני חשכים ולפקח נפש יתומים ואלמנה כאלה וכזה סדר דברינו
 8. לפני [נגידנו] אשתקד שמועה שמענו מפי סוחרי גוים ורוכלי אומות העולם על האיש הנזכר שהפליג
 9. בים ונשתברה הספינה שהיה בה וטבע //בנמלה של עדן// וחיים לנו ולכל ישראל הניח והגידו כי פלטתו (!) הים ונקבר במדינת עדן
 10. ולאחר ימים העלו מן הים אמודאי מקצת מסחורתו קצת ממנה שבא ליד שרנו בהיות ידו נטויה עליו
 11. מלפני שטרפו אותו שלטוני הארץ ועל פי אלה הדברים שהגיעונו מפי הגוים //עד הנה// לא ראינו להתע.. ולהל..ד
 12. לעשות בו מעשה למנות אפוטרופוס ולהרשות מורשה //לצאת ולבוא וללכת ולטרח// לקבל הדבר כי אמרנו אי איפשר ששרנו לא
 13. יגלה אזנינו בדבר אמרנו נוחיל עד בא דברו וכבדנוהו ועל פי דברו נסכים לדעת מה יעשה בישראל עודנו
 14. מתיעצים בדבר והנה מעם שרנו באה אגרת דברים מעולפת ספירים ואמר עם הספר את כל המורע
 15. ואנו סומכים ובאים //על דברו// ומחפשים נאמן לעשות בו מעשה על פי הגדתו //[[כתבו]]// לא הספקנו לגמור את הדבר עד שבאו
 16. שלשת עדי [[יושר]] //ישראל// המה פלני בן פלני ופלני בן פל ופלני בן פלני והעידו לפנינו לאמר אנו מוחזקין על הכרה שלימה
 17. על מרנא ורבנא חלפון בח//י//יו ואנו בקיאין בו //הרבה// וכשעלה מן הים ראינוהו והכרנוהו בצורתו ובתמונתו ולא נשתנה
 18. מראהו ופרצוף פנים עם החוטם יצא שלם כתקנו לא נתחלף ועמדנו על קבורתו וקבלנו עדות//ם// [[פיהם]] והיא
 19. מ[קוימת ומוחזקת] בשימוש בית דין ובכלל עדותם מגידין הגידו כדברי שרנו בכתבו שלקח מושל הארץ מה שלקח
 20. ו[...]מופקדת אצל שרנו ואחר ספר אגרת שרנו וספירת העדים הנזכרים עמדנו על
 21. עמדנו ונחפשה חיפוש ונכריז את מי נשלח ומי ילך לנו ולא מצינו איש ר[א]וי לפי מלאת ספק החפץ ובשעת
 22. חיפוש[ינ]ו נקרה נקרינו עם מר ורב אברהם בר יוסף אלמהדוי הידוע באבן בקל שהיה עושה דרכו לתימן
 23. ומקצת ממנו החתומין למטה ומקצת [[מן]] מזקני הארץ ומן [ה]מתיחסים ליתומים //[[...]]// הסכימו שיביא עימו
 24. [[להביא]] לקחת הדבר מעם שרנו ולתבוע ולערער ולדון //בחסדי שרנו עליו// עם כל שיוַדע שהיה למת עסק עמו כדרך כל אפוטרופסין
 25. ומורש[[ה]]//ין// הנהוגין בדבר והקשה לשאל [[ממנו]] //מהם// שכר מרובה אך [[העמדנוהו]] //העמידוהו// על שכר שמונים זהוב שיקח בשכרו
 26. וימאן לקחת כל עיקר //נראה לנו מפני שהיתה השעה דחוקה עליו לא נתכוון הדבר ולא בא לידי מעשה כי// בשעה שהחלו לשאת ולתת בדבר עמו כבר היה חבילתו בספינה ורגלו אחת בספינה ורגלו אחת
 27. ביבשה ולא היה לו [[ולנו]] //ולהם// פנאי לגמור את הדבר ולא [[רפרפנו]] //רפרפו// עיני[[נו]]//הם// עד שהורם קלע ספינתו והלך לו לשלום ואתה עתה
 28. ברוך [יו] אם הרשית אדם מתחת ידיך זולתי זה הוא מקובל עלינו ומורשה מתחת ידינו ותורתו עמנו כתורת
 29. אפוטרופוס שמינוהו בית דין לחוב ולזכות להשביע ולגלגל ולעשות כל טצדקי דעבדי אפוטרופסין של
 30. בית דין ואם לא נזדמן לך ובאה הסכמתך עמנו הנה זה האיש מר ורב אברהם הנזכר ראוי לדבר אם תוכל לו ואנחנו
 31. מסכימין עמך ונזקקים לו למיקם למהוי אפוטרופא ליתמי לעיין להון במא דאית להון במדינת עדן וכול'.

תרגום

T-S 13J8.17 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J8.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.