טקסט ספרותי: T-S 8J16.23

טקסט ספרותי T-S 8J16.23

תגים

תיאור

One of two copies of a poem by Avraham ben Yiju, praising Maḍmūn and cursing his enemies. Written in Aden. This copy, T-S 8J16.23, is written in the hand of Ben Yiju himself, while PGPID 39481 is written in the calligraphic square hand of a scribe. The poet signs his name in an acrostic: ABRHM ḤZQ YJW. The poem is about how Maḍmūn's enemies requited his kindness with treachery. But these enemies were ultimately compelled to acknowledge Maḍmūn's titles Sar and Nagid. Dating: ca. 1140–44 CE. (Information from Goitein and Friedman, India Book II.)

T-S 8J16.23 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
 1. [ ]ה
 2. [ ]בדיקה [ ]
 3. ה[לו]א [את ] סדים והזב[ ] והענק[ ] עניקה [ ]
 4. והם עשו כמעשה בית יעזר להם בשת הפנים ולך הצדקה
 5. משכתיך בעבותות האהבה להודיעך כוחי שאין בו ספיקה
 6. ונפשותם לא אדמה בנפשך אדני כי //לא// מאור שמש כאור האבוקה
 7. חדה ושמח בשירה העריבה ברוחב לב כרחוב ואפיקה
 8. זכור ואל תשכח מריבה גם תלונה ודע כי מהמ בני מצה גם חלוקה
 9. קראוך שר בעל כורח ונגיד כמלקת ראש ממול עורף מליקה
 10. ומה יועיל בני אדם ישנאו איש היה לאל במפעליו חשיקה
 11. ישר דרך מבני האצילים בנו יפת אשר נודע במעשה הצדקה
 12. גבר תמים גבור כל בני אל איש תבונה דולה מים עמוקה
 13. וחכמתו תכרע לו ותשק תבונתו עפר רגליו נשיקה
 14. וזה אמרי אני אברהם בר פרחיה נין יג'ו אשר נפשי בויבך עשוקה
 15. ונפשי בך דשנה וכוסי רויה שבח לאל המאזרני חיל תחת חיל ופיקה
 16. ככ' נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
 17. 'אברהם חזק יג'ו ונא' וייעפו נערים וייגעו וגמ
 18. 'ונא' וקויי יי יחליפו כח וגמ
 1. ולה איצא ימדח סידנא מצמון נגיד עם יי

 

 1. (א) אל יהוריד משנאיך עלוקה ויצמיתם בבור שאון העמוקה
 2. ויוסיפם כאב לבב ויגון וינחילם לעדי עד תפתה הדלוקה
 3. (ב) בני מרי אשר רצו לכבות נר ישראל הדומה ליוחנן בן ברוקה
 4. ולא רהו ולא נתנו אל לבבם גם לא הלכו עמך דרך צדקה
 5. (ר) רבי מצמון שית לבך לדעתי האזינה עדי בנאקי נאקה
 6. אין עמם לבד כישוף ותמהון וחלילה לדעתם מבדיקה
 7. (ה) הלא אתה גמלת[מו] חסדים [והזבד]תם והענקתם עניקה
 8. והם עשו כמעשה בית יעזר להם בושת הפנים ולך הצדקה
 9. (מ) משכתיך בעבותות אהבתי להודיעך כוחי שאין בו ספיקה
 10. ונפשותם לא אדמה בנפשךָ אדני כי לא מאור שמש [כ]אור האבוקה
 11. (ח) חדה ושמח בשירה העריבה ברוחב לב כרחוב ואפיקה
 12. (ז) זכור ואל תשכח מריבה גם תלונה ודע כי המה בני מצה גם חלוקה
 13. (ק) [קר]אוך [שר בעל כורח] ונגיד כמלקת ראש ממול עורף מליקה
 14. ומה [יועיל בני אד]ם ישנאו איש יהי לאל במפעליו חשיקה
 15. (י) ישר דרך מבני האצילים בנו יפת אשר נודע במעשה הצדקה
 16. (ג) גבר תמים גביר כל בני אל איש תבונה דולה מים עמוקה
 17. (ו) וחכמתו תכרע לו ותשק תבונתו עפר רגליו נשיקה
 18. וזה אמרי אני אברהם נין פרחיה בנו יגו אשר נפשי באויבך עשוקה
 19. ונפשי בך דשנה וכוסי רויה שבח לאל המאזרני חיל תחת חיל ופיקה
 20. אברהם חזק יגו
 21. ככ נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
 22. ונא וייעפו נערים וייגעו וגו
 23. ונא וקויי יי יחליפו כח וגו

תרגום

T-S 8J16.23 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J16.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.