מכתב: Bodl. MS heb. c 28/15

מכתב Bodl. MS heb. c 28/15

תגים

תיאור

Letter from Avraham, son of the Gaon, to Efrayim b. Shemarya, approximately 1029.

Bodl. MS heb. c 28/15 15 recto

15 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום ממרומים וחן וחסד ורחמים וברכות מסוימים וטובות מקוימים
 2. ושנים נעימים ליקירנו וחשובינו כב גד קד מר ורב אפרים החבר
 3. המעולה העומד בפרץ בשירות עמו בדעה והשכל ישמרו צורנו וינצרו
 4. ויעזרו ובצל כנפיו יסתירו בן כק מר רב שמריה העזתי המלמד נוחו בגן עדן
 5. שא זקיננו החבר היקר שלום גדול מאת צורנו יתרומם וממנו אחיך כת
 6. הרבנים היושבים בעיר הקדש הכת העלובה העצובה הכאובה אשר
 7. אנחנו סובלים עול הגוים ועומסים כל טורח ונצער נפשינו עבור ישיבת
 8. המקום הזה אבל רחמי וחום גברו עלינו כי יושביו מתרצים בדבר
 9. מועט ולא נכחד ממך יקירנו כי בשנה הזאת היו החוגגים מעט
 10. במספר ואשר קבצוהו לא היה בו כדי העונש אשר עלינו בכל שנה
 11. והוצרכנו ללוות מה שנשאר ולא די לנו הענשים אשר אנו שוקלים
 12. בכל עד אשר היכנו צורנו במכת הרעב לא נמצא דבר ב[כ]ל ארץ
 13. פלשתים והעניים הרבים ואנו פוחדים מן המס היו העניים ישקלו מעט
 14. ואנחנו נלוה הנשאר בעוונות העניים לא נשאר להם מחיה ואנו אין לאל ידנו
 15. עד ירחמינו צורנו ועתה ווסתך עמנו בכל עת לעשות טובה עם כל
 16. ציר אשר נשלח אל מצרים ותלמד עליו זכות ותעשה את זקיננו ותשתדל
 17. בכל יכלך כי הדבר עליך ותלוי בך ועתה הנה נועצנו יחד ושמנו שלוחנו
 18. מר רב יוסף החזן ברבי יפת המלמד והוא איש עניו וכתבנו עמו כתבים
 19. אל הקהלות אל מצרים ואל כל סביבותיה ואל כל הזקינים והבטחון באלהי
 20. ישראל ובך החבר היקר המעולה להנחותו בדרך שילך ולהליץ ישרו
 21. ויושר המקום הזה ותעשה עמו כווסתך כי אתה העיקר ואשר יזמן
 22. המקום תקח בו דיוקנאות בשם אדוננו גאון נטר רחמ ולא נכחד
 23. ממך כי בכל עת לא נפסיק זכר קהלות מצרים באשר עשו עמנו
 24. פעם בפעם בכלל וזכרך בפרט בתוך כל קהל ובכל מועד ובהר
 25. הזתים צור ישמע תפלתינו ויאזין בקשתינו בעדך ובעד כל נלוויך ובעד
 26. כל בית ישראל ושלומך וטובותך וברכותיך ירביון יאתיון נצח סלה
 27. ישע רב

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/15 15 verso

15 verso

|p2 verso

 1. [אל] יקירנו וחשובנו כב גד קד מר ורב אפרים
 2. החבר המעולה ישמרו צורו וינצרו יוצרו
 3. בן מר רב שמריה המלמד תנצבה
 4. מצרים
תנאי היתר שימוש בתצלום