Letter: Bodl. MS heb. c 28/15

Letter Bodl. MS heb. c 28/15

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Avraham, son of the Gaon, to Efrayim b. Shemarya, approximately 1029.

Images and transcription

Transcription

 • שלום ממרומים וחן וחסד ורחמים וברכות מסוימים וטובות מקוימים
 • ושנים נעימים ליקירנו וחשובינו כב גד קד מר ורב אפרים החבר
 • המעולה העומד בפרץ בשירות עמו בדעה והשכל ישמרו צורנו וינצרו
 • ויעזרו ובצל כנפיו יסתירו בן כק מר רב שמריה העזתי המלמד נוחו בגן עדן
 • שא זקיננו החבר היקר שלום גדול מאת צורנו יתרומם וממנו אחיך כת
 • הרבנים היושבים בעיר הקדש הכת העלובה העצובה הכאובה אשר
 • אנחנו סובלים עול הגוים ועומסים כל טורח ונצער נפשינו עבור ישיבת
 • המקום הזה אבל רחמי וחום גברו עלינו כי יושביו מתרצים בדבר
 • מועט ולא נכחד ממך יקירנו כי בשנה הזאת היו החוגגים מעט
 • במספר ואשר קבצוהו לא היה בו כדי העונש אשר עלינו בכל שנה
 • והוצרכנו ללוות מה שנשאר ולא די לנו הענשים אשר אנו שוקלים
 • בכל עד אשר היכנו צורנו במכת הרעב לא נמצא דבר ב[כ]ל ארץ
 • פלשתים והעניים הרבים ואנו פוחדים מן המס היו העניים ישקלו מעט
 • ואנחנו נלוה הנשאר בעוונות העניים לא נשאר להם מחיה ואנו אין לאל ידנו
 • עד ירחמינו צורנו ועתה ווסתך עמנו בכל עת לעשות טובה עם כל
 • ציר אשר נשלח אל מצרים ותלמד עליו זכות ותעשה את זקיננו ותשתדל
 • בכל יכלך כי הדבר עליך ותלוי בך ועתה הנה נועצנו יחד ושמנו שלוחנו
 • מר רב יוסף החזן ברבי יפת המלמד והוא איש עניו וכתבנו עמו כתבים
 • אל הקהלות אל מצרים ואל כל סביבותיה ואל כל הזקינים והבטחון באלהי
 • ישראל ובך החבר היקר המעולה להנחותו בדרך שילך ולהליץ ישרו
 • ויושר המקום הזה ותעשה עמו כווסתך כי אתה העיקר ואשר יזמן
 • המקום תקח בו דיוקנאות בשם אדוננו גאון נטר רחמ ולא נכחד
 • ממך כי בכל עת לא נפסיק זכר קהלות מצרים באשר עשו עמנו
 • פעם בפעם בכלל וזכרך בפרט בתוך כל קהל ובכל מועד ובהר
 • הזתים צור ישמע תפלתינו ויאזין בקשתינו בעדך ובעד כל נלוויך ובעד
 • כל בית ישראל ושלומך וטובותך וברכותיך ירביון יאתיון נצח סלה
 • ישע רב

|p2 verso

 • [אל] יקירנו וחשובנו כב גד קד מר ורב אפרים
 • החבר המעולה ישמרו צורו וינצרו יוצרו
 • בן מר רב שמריה המלמד תנצבה
 • מצרים