מכתב: Moss. VII,200

מכתב Moss. VII,200

תגים

תיאור

A family letter written by Meir b. Hillel b. Sadoq to his three brothers. He objects to the marriage of Abu al-Mufadal, one of his brothers, and he urges this brother to devote more effort to his religious studies.

Moss. VII,200 1r

1r

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).

Recto

 1. וצל כתאב מולאי אלאכוה אלעזיזין אטאל אלבארי פי דואם אלעז בקאהם וכל
 2. צד יכפיני פיהם ויחסן תופיקהם ומא תצ'מנה מן אלשוק פקד יעלם אן ענדי
 3. אצ'עאפה המקום ברוך הוא יחסן אלעאקבה ומא דכרה אכי אבו אלמפצ'ל אנה
 4. עוול עלי זיגה אבנה עמי רחמה פאלט'אהר צואבה לאנהא בת טובים ומופק אלכיר
 5. יופקה ויופקהא ויטע ביניהם שלום ויפתח לו מאוצרו הטוב מידו המלאה ויפתח
 6. לבכם לתלמוד תורתו ואמא אלואגב עליה אן יגעל לה נובה ולאכיה אלבחיר ענד
 7. אלדיין אלפאצ'ל אלמשכיל ישמרו שומר ישראל פהו כיר מן אלזואג' ומן אלדנאניר
 8. ואלדראהם כ'ק' כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה ואמא מא דכרתוה
 9. מן אמר אלצ'איקה פמא אנא אלא מהתם פי מא אנפדה ואן קדרת אן אספתג'
 10. לכם שי פאנא אכתב אערפכם ווצייתי ענדכם אן תלאזמו אלתורה ותקרו
 11. פיכון לכם אג'ר אלדניא ואלאכרה ותתוצו באלמצוות ויי' צבאות ברחמיו
 12. הרבים ישכינכם בטח ושאנן מפחד רעה ותכצו ג'מיע נפוסכם באתם
 13. אלסלאם ואלרייס אבן אלרצ'א וואלדתהם ותכצו (אלסת) סת תראב וסת צייד וולדהא
 14. ואלשיך אבו אלטאהר וולדה ותערפוני אלחואל אלגמיע אהלנא כאנכם פי ביר לא אסמע
 15. לכם כבר אלא מן כתאבי יצל מנכם ושלומכם יגדל לעד

Address, Arabic script:

 1. יצל אלכתאב ללרייס אבו אלמפצל אחיה אלריס אבו אסחאק
 2. ואלרייס אבו אלרצ'א [ ] מן אחיהם אלמשתאק אליהם
 3. נהראי
 4. [בן] אבו
 5. אלנג'ם

Footnotes

 1. נובה: מילולית – 'תור'; כאן במובן של שיעור ששומע אדם מבוגר אצל דיין. ראו גויטיין, סדרי חינוך, עמ' קל.

בחיר: קיצור ל'בחיר הישיבה', ראו גויטיין, שם, עמ' קלז.

 1. משלי א, לג.
 2. רייס: כנראה במובן של רופא, משום שהמדובר באדם צעיר. ראו גויטיין, סדרי חינוך, עמ' קלז.

Address

 1. נהראי בן אבו אלנג'ם הוא שמו הערבי של מאיר בר הלל.

תרגום

Moss. VII,200 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. VII,200: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.