מכתב: Bodl. MS heb. b 11/9

מכתב Bodl. MS heb. b 11/9

תגים

תיאור

Letter from Yehuda b. Saadya to the leader of the community of Sahrajt demanding that the case of a widow, the sister of a prominent banker to the government, be settled expeditiously.

Bodl. MS heb. b 11/9 9 recto

9 recto

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. בשמך רחמ
 2. שלום כב קד מר יפת הממחה המעותד למעלות מעולות איש הבין והמזמה מלא מדע
 3. וחכמה זקן השכל והערמה ההוגה בתורה תמימה ונכנס לחדרי תעלומה יגדל עד למאד
 4. ויתרברב ויושמר מחורב ומשרב וישע אל בימיו יקרב בן כב מר יפת זל ושלום כל
 5. הקהל הקדוש הדרים בעיר צהרשת הזקנים והישישים והטף והנשים ההולכים
 6. בתורת ייי שומרי מ[צו]ותיו בכל לב ידרשוהו יועצם עד למאד [אמ]ן סלה
 7. כאן תקדם כתאבי אלי אלגמאעה ברוכים יהיו ואלי //חשובנו ונכבדנו// הזקן המומ[חה מר י]פת בר מר
 8. יפת שצ פי מעני אכת אלשיך אלגליל אבי אלסרור פרח בן הבה אלגהבד אדאם אללה תאיידה
 9. במא טננת אן שכואהא ינקטע ואן חאלהא ינפצל ואנהא לא תחתאג אלי מעאודה כטאב
 10. פלמא כאן אלאן חצר מן נאב ענהא ודכר אן חאלהא לם ינפצל מע כצומהא לא בחכם
 11. ולא בצלח ואנהא מע דלך תסתטאם באלפאט תסמעהא מן כצומהא ותואעד
 12. ותהדיד באכראגהא מן אלדאר וקד כאן תקדם מני פי אלמכאתבה אלאולי שרח אלואגב
 13. פי קצתהא וקד כאן יגב אלא יגפל דלך ולא יהמל בל כאן ינבגי אן יפצל עלי אחד
 14. אלחאלין אמא בצלח אן תמכן מן דלך והו אלאפצל או באסתחלאפהא ותתסלם מא
 15. תחלף עליה ואלמדאפעה ען תנפיד אלאחכ[א]ם ובתרהא מא הו צואב ומא יכפי ען
 16. אדירנו המומחה שצ מא קאלוה רבותינו זל והו חרב בא לעולם על עינוי הדין
 17. ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה והדא אלפעל מן אלתטויל ואלמדאפעה
 18. הו עינוי הדין ואללה תעאלי יעידנא ויעיד אלגמאעה מן דלך וקד אתר אלשיך אלגליל
 19. אבו אלסרור פרח אדאם אללה תאיידה אן יסתנגז להא אמר עאלי אלי אלקאצי וינקל
 20. חכמהא אליה פסאלתה אן לא יפעל דלך ואן ימהל אלי אן אכאתב נכבדנו המומח/ה/ שצ
 21. ואסתעלם מא ענדה ואחתה אלי אלאגתמאע מע זקני העדה ברוכים יהיו עלי פצל
 22. חאלהא מע כצומהא באי אלוגהין כאן שא צלח או חכם פמא אותר אן תדכל יד אלגוים
 23. פי דלך פפיה מצרה וכלא אן שא אללה ואני למתעגב כיף קעדת אלגמאעה ען שי
 24. יתכלם פיה אלשיך אלגליל אבו אלסרור אדאם אללה תאיידה מע שמול גאהה עליהם
 25. ותעב קלבה ובדל סואלה פי אלסאנח מן מהמאתהם וכון כל מן ילי נאחיתהם
 26. יראעיהם חשמה מנה וכופא מן כלאמה לסימא ומא טלב אמר/א/ פיה שטט בל
 27. אפצאל חכם אלדי יגב מן אלדין פעלה מע כל אחד ואדירנו הזקן המומחה שצ
 28. יקף עלי כתאבי הדא ויוקף עליה אלגמאעה יברכם אל ויגתמעו לחסם הדה אל
 29. קצה פאן אמתנע אלכצום מן אלצלח עדל אלי אלימין בחסב מא שרחתה פי אל
 30. כתאב אלמתקדם ואלצלח ללפריקין אפצל ואכלץ ואן אמתנע אחד מן קבול אל
 31. חכם שרח לי צורה אלחאל פי מעשה מתבותא פיה כט נכבדנו המומחה שצ
 32. וכט מן יחצר מן אלגמאעה ברוכים יהיו לאקאבל אלממתנע במא יסתחק
 33. וכלא אן אחתאג אלי דלך בתפצל אללה תעאלי ובתסדד אלשיוך חרסהם אללה
 34. וצור ברחמיו יצילנו ויצילכם מעונש הדין ויגן עלינו ועליכם ויסוכככם בצל
 35. אברתו אמן סלה |p2

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/9 9 verso

9 verso

verso

לנכבדנו וחשובנו מר רב יפת המומחה בר עלי מן יהודה ביר סעדיה הרופא זל

נע

יברכהו אלהינו וישמרהו ויעודדהו ואל יעידהו

תנאי היתר שימוש בתצלום