מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/32

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/32

תגים

תיאור

Marriage contract written by the Gaʾon Eliyyahu b. Shelomo ha-Kohen (served 1062–83). Location: Ramla. Dating: Probably 1064 CE. The property of the bride includes an upper story with its kitchen, toilet (בית כסא), and half a well of non-potable water.

Bodl. MS heb. a 3/32 32 verso

32 verso

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. על שמך בריין יבנו ויצליחו ח*תן וכלה
 2. ביום חמישי בשבת הוא יום אחד ועשרי*ן לחודש כסלו בשנה השניה בשבוע היא ד[תתכה]
 3. לבריתה דעלמא ברמלה סמוכת לוד * שמיהודה אנא ישועה בן יוסף נע אמרת מן דעת[י ורעותי]
 4. וצביוני נפשי למסב לי אנתא אנתין בר*וכה בת צדקה במהר מאתן זוזין דכסף כמה דקבעון מר[ינן]
 5. רבנן למיתן לבתולתא דבנתהון דישראל ו*אנא אהא זאיין ומפרנס ומוקר ומייקר יתיה כהלכת ג[וברין]
 6. יהודאיין כשירין דאינון זאינין ומוק*רין ומייקרין ית נשיהון בקושטא וצבת וקבלת על
 7. נפשה ברוכה דא כלתא בתולתא משבק*ת והוות ליה להדן ישועה חתנא לאנתו ולאמהון דבנין על [מנת]
 8. דתהוי קאמא קדמוהי ומשמשא יתה ב*דכיו ובנקיו ומנית לה ברוכה דא ית אסד בן מפרג
 9. אפטרופא למיקם בעסקה בתרין שהדי*ן כשירין דחכמון יתיה וקנו מידה צדקה בן צלח צאעד [הכהן בן]
 10. עלי וקיבל בה אסד זה תלתא עזקי*ן דכסף ואתרצון תריהון ואוסיפו על מהרה דאוריתא תמנ[יא]
 11. דינרין קידם מנהון תרין דינרין בפנינו *קיבלן מידו ואשתייר עלוי ששה דינרין חוב שריר וקיים
 12. ואלין מה דאעלת גלאלה וגלא*לתין ומערקה ומעגר ביאץ ומנארה וברדעה חמשה דינרי[ן וטרמיס]
 13. ועוד אעלת עלו פי זוקאק אלכראה מגלס * הוא חצי הדירה שאיע גיר מקסום וכל חוק שלו מבית תבש[יל]
 14. ובית כסא וחצי ביר מים מליחים בעשרי*ן דינרין וחמשה סכום מה דאעלת תלתין דינרין וטרמיס
 15. וחצי דירא זו היא שיר[שה] מאביה צדקה * וקיבל עליו ישועה זה אחריות כתובה זו וכל תניי בית דין
 16. מן ריש ועד סוף וקנינו מיד ישועה זה קני*ן שלם כהלכה בכלי הכשר והתנו כי יש לאמה חסאן
 17. לשכון עמהם בדירה שריר וקיים כדת * משה וישראל איקוליתוס
 18. פרג בר צד*קה בר ישועה החבר נע אברהם ננ
 19. צדקה בן צלח סט צאעד הכהן בן עלי נ[ע] י
 20. אליהו הכהן הנ*קרא בגאון יי ראש הישיבה בן גאון זצל

תרגום

Bodl. MS heb. a 3/32 32 recto

32 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום