מכתב: Bodl. MS heb. a 3/21

מכתב Bodl. MS heb. a 3/21

תגים

תיאור

Letter to the community of Jerusalem from Elhanan b. Shemarya, 1013 CE.

Bodl. MS heb. a 3/21 21 recto

21 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. אלחנן ראש הסדר בירבי שמריה אב
 2. אל העדה האפודה אודם ופטדה המישרת צעידה ומשינה
 3. נדודה באזרוע צעדה ועל ידים צמודה המשפרת רעודה
 4. המחומשת תעודה בצרה מודה ובישועה הודה המבוננת
 5. חידה ופרקי מדידה כנצני בדידה וזכי בודדה הקהל הקדוש
 6. הדרים בעיר הקודש ירושלים עין ישראל ויהודה אחינו
 7. חשובינו גדולינו הדרינו נכבדינו החשובים תרומיה בת דודים
 8. שביה העולה על שכיה ועושה שלום בפמליא סוערה ענ[י]ה
 9. המחכה אליה יברכה שוכן עליה היותה כגפן פוריה בצל כנפיו
 10. חסויה מני אלחנן בן שמריה הרוה תאניה רשבע אניה
 11. בנפש הומיה כבים אניה השוחר פריה מגע תמיה ומ[
 12. למצות תחיה שלום כפול אור משולש עזר מרובע
 13. נזר החומש זר בשש שזר יהיה לכם רבותי בבותי
 14. ראשי קהילותי מציבי עמדותי סלה ומודיע כי הדעת שופטת
 15. והיד [ח]ורטת והלבה כוללת והנפש ממללת כי הבורא צדק
 16. מפעלו ורב מעללו ועל הכל הלולו בין בהגדילו בין בהשפילו
 17. ולפי כי יש בין היוצר לנוצר הפרש לכן נודיע כי
 18. האל חי לעולמים וגלויים לו כל הנעלמים וכל ברוא הול[ך]

י

 1. רש או מולך ככ בו ויי אהים אמת וכת בהם יחד על עפר
 2. ישכבו ולכל תחילה תכלה ולבלתי הגבלה וגרמו עווני ונפטר
 3. אבי מרי אדוננו הריני כפרת משכבו ואני במדינת דמשק
 4. ולא זכיתי להתעסק בו כי הייתי במיני תחלואים יוצאים
 5. ובאים ושגושים ושבושים במדינה ובדרכים וכאשר
 6. היה רוח כמעט בעולם אמרתי אלך אל מצרים ולא התמהמהתי
 7. ויצאו עלינו לסטים טורפים וחוטפים כעיטים ומידי
 8. מות נצלנו אחרי חבורות מרות ונמלטנו כמה פעמ[ים] מזעף

י

 1. הים וגליו ופישון ועקולי שביליו כי אמרנו אולי יי תורתו
 2. ובית מדרשו לכונן ופתאים לבונן ולחזק ידים רפות ולהרחיק

י

 1. מברכים טנפות ולהחזיק במעוז שם יי מגדל עז וקבצנו
 2. רוב הקהל ליום השבת ודברנו על לבם להדיח קרבם להסיר
 3. ארבם שלא יאריבם וגברו החובות והוסרו הטובות
 4. לרוב התועבות ולא נתאחר חרון וירדה אש ולהטה
 5. לחים כקוצים כסוחים והיבשים כקשים והעניים והראשים
 6. כמו גבשושים ונהרסו בתי כנסיות ובאו האותיות וספרי
 7. תורות נקרעים וכזרעים נזרעים והחמשים נשלכים
 8. בכל מהלכים והכנסיות שאות וישימום למוצאות
 9. ולבשנו שחורנית והלכנו קדורנית ושמו במתנינו מועקות
 10. ומלאו בתינו נאקות ותלו עץ על צו/א/ר/י/נו ויגענו ולא הונח
 11. לנו ונתקיים בנו מדרש רבותינו זל תשתפכנה
 12. אבני קודש אילו תל חכ הגולים וספרי תורות הנשללים
 13. ורבי[ם] ש [ב]ו מאמונתם והניחו דתותם ורצו
 14. ....

תרגום

Bodl. MS heb. a 3/21 21 verso

21 verso

|p2 verso

 1. אחינו אדירינו גדולינו ירושלים לרצון
 2. הקהל הקדוש אשר תהיה לעולם ושמרם
 3. בעיר הנבחרת ויהיו הם לתפארת

(at the bottom, in another hand)

 1. כתאב אלחנן אלי קהאל
תנאי היתר שימוש בתצלום