Letter: Bodl. MS heb. a 3/21

Letter Bodl. MS heb. a 3/21

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter to the community of Jerusalem from Elhanan b. Shemarya, 1013 CE.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • אלחנן ראש הסדר בירבי שמריה אב
 • אל העדה האפודה אודם ופטדה המישרת צעידה ומשינה
 • נדודה באזרוע צעדה ועל ידים צמודה המשפרת רעודה
 • המחומשת תעודה בצרה מודה ובישועה הודה המבוננת
 • חידה ופרקי מדידה כנצני בדידה וזכי בודדה הקהל הקדוש
 • הדרים בעיר הקודש ירושלים עין ישראל ויהודה אחינו
 • חשובינו גדולינו הדרינו נכבדינו החשובים תרומיה בת דודים
 • שביה העולה על שכיה ועושה שלום בפמליא סוערה ענ[י]ה
 • המחכה אליה יברכה שוכן עליה היותה כגפן פוריה בצל כנפיו
 • חסויה מני אלחנן בן שמריה הרוה תאניה רשבע אניה
 • בנפש הומיה כבים אניה השוחר פריה מגע תמיה ומ[
 • למצות תחיה שלום כפול אור משולש עזר מרובע
 • נזר החומש זר בשש שזר יהיה לכם רבותי בבותי
 • ראשי קהילותי מציבי עמדותי סלה ומודיע כי הדעת שופטת
 • והיד [ח]ורטת והלבה כוללת והנפש ממללת כי הבורא צדק
 • מפעלו ורב מעללו ועל הכל הלולו בין בהגדילו בין בהשפילו
 • ולפי כי יש בין היוצר לנוצר הפרש לכן נודיע כי
 • האל חי לעולמים וגלויים לו כל הנעלמים וכל ברוא הול[ך]

י

 • רש או מולך ככ בו ויי אהים אמת וכת בהם יחד על עפר
 • ישכבו ולכל תחילה תכלה ולבלתי הגבלה וגרמו עווני ונפטר
 • אבי מרי אדוננו הריני כפרת משכבו ואני במדינת דמשק
 • ולא זכיתי להתעסק בו כי הייתי במיני תחלואים יוצאים
 • ובאים ושגושים ושבושים במדינה ובדרכים וכאשר
 • היה רוח כמעט בעולם אמרתי אלך אל מצרים ולא התמהמהתי
 • ויצאו עלינו לסטים טורפים וחוטפים כעיטים ומידי
 • מות נצלנו אחרי חבורות מרות ונמלטנו כמה פעמ[ים] מזעף

י

 • הים וגליו ופישון ועקולי שביליו כי אמרנו אולי יי תורתו
 • ובית מדרשו לכונן ופתאים לבונן ולחזק ידים רפות ולהרחיק

י

 • מברכים טנפות ולהחזיק במעוז שם יי מגדל עז וקבצנו
 • רוב הקהל ליום השבת ודברנו על לבם להדיח קרבם להסיר
 • ארבם שלא יאריבם וגברו החובות והוסרו הטובות
 • לרוב התועבות ולא נתאחר חרון וירדה אש ולהטה
 • לחים כקוצים כסוחים והיבשים כקשים והעניים והראשים
 • כמו גבשושים ונהרסו בתי כנסיות ובאו האותיות וספרי
 • תורות נקרעים וכזרעים נזרעים והחמשים נשלכים
 • בכל מהלכים והכנסיות שאות וישימום למוצאות
 • ולבשנו שחורנית והלכנו קדורנית ושמו במתנינו מועקות
 • ומלאו בתינו נאקות ותלו עץ על צו/א/ר/י/נו ויגענו ולא הונח
 • לנו ונתקיים בנו מדרש רבותינו זל תשתפכנה
 • אבני קודש אילו תל חכ הגולים וספרי תורות הנשללים
 • ורבי[ם] ש [ב]ו מאמונתם והניחו דתותם ורצו
 • ....

|p2 verso

 • אחינו אדירינו גדולינו ירושלים לרצון
 • הקהל הקדוש אשר תהיה לעולם ושמרם
 • בעיר הנבחרת ויהיו הם לתפארת

(at the bottom, in another hand)

 • כתאב אלחנן אלי קהאל