מסמך משפטי: T-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

מסמך משפטי T-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

תגים

תיאור

Secondary use: Fragment of three responsa written by Ibn Avraham Ibn Yiju, most probably in Yemen. Dating: ca. 1151 CE. Written on a reused letter (see PGPID 4719). (Information from India Book III; IB III, 34 = T-S 10J9.24v IB III, 35 = T-S 10J32.6.)

T-S 10J9.24 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

TS 10 J 9, f. 24

 1. אלדי ידל עלי //צחה// דלך הו קול קדמאינא זֹלֹ אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט וקאלו פי שרח דלך
 2. פי הדא אלבריתא תנו רבנן אמירתי לגבוה כאיִ[ז]ה צד שור זה עולה ובית זה הקדש אפילו
 3. בסוף העולם קנהו ובהדיוט לא עד ש[יח]זיק וע[ד] שימשוך פאתצֹח מן הדא אלכלאם אן הדא
 4. סעיד אבו הדא אלצביה אלדי והב לאבנתה מאת מִן קבל אן יסלם פי יד //א//בנתה או בעלהא שי
 5. ומא כאנת הנאך לא משיכה ולא אחזיקה (!) ולא כאנת הבתה מצוה מחמת מיתה [[ואף עלפי
 6. שהיתה מתנתו מחמת]] די בהדאדי גמרי קד אתצֹח לנא אנה מאת מן קבל דלך וחיי לישראל שבק
 7. פִבִטִלת הבתה גִמלה אןִ כאפיה פנעוד //אלי אלאם// ונקול אן אלאמרה //אלתי הי אלאם// להא כתובה תקילא
 8. פיה//א// מא יפי באחראיות אל כֹהֹ דינ' אלדי הי מטלטלי ובאחריות אלדירה אלתי הי מקרקעי
 9. פלמא גֹא חין דכול בנתהא פלונית עלי הדא אל זוגֹ אתצֹח לנא אנהא סלמת להא
 10. ברצאהא שמסתהא וכנאקתהא עלי יד עדים כשירים פלא רגֹעא להא פי מא
 11. והבתהא ואף על גב דלא קנו מינה תם אנהא לם תנכר פי אל דאר וקת תסלימהא
 12. אלי זוגֹ אבנתהא וכתבתהא פי אלכתובה תם פי הדמה אלי אלחאיט ותגדידה לה
 13. ואנפאקה ללגֹעלא מן מאלה פילזמה//א// אן תחתסב בקימה אלדאר מן צדאקהא
 14. מן מוגוד מא כלפה סעיד בעלהא אִבו אל איתאם פאן כאן תם שהוד אנהא
 15. ערערת קבל דכול אבנתהא ויום אלערס //ואנכרת// בקול מצרח וקאלת אני מא ארצֹא
 16. ואני אנוסה [[תִכִוִןִ]] אלדאר ללאיתאם <<עלי הדא אלנסק ועלי הדא אלוצע>> //היתומים יכולין

להציל מיד הבעל ואין הבעל יכול להוציא מיד הלקוחות// ואמא בקיה אל כה דינ' אל משרוטה אל

וכלא

 1. אלתי תוכלא ללצביה //והם רֹ נתנאל ורֹ סלים// וִסלמו מן אידיהם וברצֹאהם אלי אלצביה פקד

צארת ללצביה

 1. וזכאת בהא //פליזמהם (!) [[אן יסלמ]] אש מא סלמוה יכִון מא מאלהם אלכֹהֹ דינ'// פלמא

מאתת //אלצביה// חאז דלך אלבעל וצארת מלכה //ומה (!) שבידו הממון ידו על העליונה// וליס

לאחד אן יעארצה

 1. פי קיראִ//טִ// מנהא
 2. ואן לם תכון תם נכרא //מן אלאם// פתבתת אלדאר אלי בנתהא ומא תבת לבנתהא אחאזה בִעלהא בעד ופאת
 3. אבנתהא [[ומה (!) שבידו הממון ידו על העליונה]] °תם ילזם מתי מא עאש הדא אלמולוד
 4. ואראד אן יטלב //אל//כתובה אלדי אלי ואלדתה הי לה חק אן מחִק ולה אן יסתופי דלך ען צִֹרא
 5. [[ולם ימכן ..לִשִ הן א שרח אלואגב פי דלך]] כמא נצו אלעלמא זֹל פי כתובת בנין דכרין

[רווח של שתי שורות]

 1. [[אלסואל]] קד וקפנא עלי אל שטר אלדי פיה תחכים אלהבה מן פיומי נֹעֹ אלי אבנתה [[דרא]] הדה דרה
 2. פנטֹרנא אל הבה תאבתא ואל אלפאטֹֹ מחכמא ואל מתנה אגב קרקע [[לכן ראינא בקנין]] בדקנו מינה
 3. לאן כן ראינא אן שהודה אלאב ואל אבן //פקט שאהדין לא תאלת להם// ואנן מסורת בידינו לו שהד ענדנא משה ואהרן
 4. עליהם השלום לם נקבלהמִא [[אחדהמא]] גמיע בִלִ נקבל ואחד ונסקט אל [[אתִ]] תאני והי גזירת
 5. מלך ועובדא [[הד]] דהוא ביבנה שבא רבן גמליאל הו (!) ובנו ועבדו המשחרר והעידו עדות
 6. החדש וקיבלו
 7. אותו ואת [[בנו ופ]] עבדו ופסלו את בנו ידל דלך עלי אן אל אקארב וסימא ראשון בראשון
 8. והו אל אב ואל אבן לא נגוז אלא שהאדה ואחד ונסקט ואחד
 9. פאן קאל קאיל באן פיומי הדא אלואהב הדא אלקרקע [[גוז]] אגֹאז אלהבה אלתי והב ביעקב וראובן

תרגום

T-S 10J9.24 1r

1r

TS 10 J 32, f. 6

 1. [... עלי] אִן יעקב בן ראובן וִיִגרי מגראהם [מתל] מִאִ חכם עלי נפסה
 2. […].. וקאל נאמן עלי אב[א …]
 3. [נאמנים עלי ש]לִשה רועי בקר ויכון תאבת ולו בשהאדה אל אב ואל אבן פקט
 4. קלנא לה ליס יגֹרי הדא אלתחכִים פי הדא אל שטר לאן מא וקפנא עלי הדא אל שטר אלדי כִתִבִ
 5. אלא בעד אִןִ [ופא]ת אל פיומי נֹעֹ והו פי אל עדם לא פי אל וגֹוד ולו כאן פי אל וגֹוד לכאן יחִכִםִ עלי נפסה
 6. אןִ יגֹדלִהִ הִבִהִ לִאבנתה הדה ולא כן ראינא אן מן בעד כתבת אל שטר עִאש אל פיומי [אל ו]אהב
 7. עדה סנין ו[[לם]] וִקִתִ //[אל]//דִאִרִ ביד אבנתה הדה דרה ולם ינִכִר עליהא פמלכת הִדִהִ אִלדארִ בִאלִ חזקה לא גיר
 8. [וצא]רת אלדאר אלי דרה אבנה אל פיומי […] מִןִ אבִוהא מתנה מחיים מתנהִ [.…] ולוִ… <<מן

דן (!) אכות[ה]א / וכואתהא וגמיע / וראת אל פיומי / אלמדכור>>

[ע"ב]

 1. פלמא כתבת אלדאר פי אל כתובה לבנתהִאִ הִדה ולא תכון נוכרתִ מנִהא פצחִתִ [אלהב]ה אלִי בנת אל [...]
 2. ואן [[ינכרִ]] כאנת נוכרת קבל אל ערס וִיִ.. אל ערס ומנעת דלך פאלדאר ראגעה להא קִולִ בתא
 3. בשרט אן ישהדו אִלִ שהוד באלאינכאר מן אל אם ובעד אנכארהא כאִן ..[… ו]אןִ אעתרץ להִ[א] פי תלך
 4. אל איאם גֹצִון והקֹבֹהֹ יצילינו מעונש הדין ואל יצל מפינו דִבִרִ אמתִ [וי]סִעדנא באל הִוִדא //אלי הדרךִ ה[נכונה]// כמא [ק]אִל אלולי עֹ[אֹ]
 5. הורינו י' דרכיך ונחנו באורח מישור למען שוררי
 6. ובִ[…] אִוִלִ [[…]] יקני מן האולי אלוִכיִלין אלדי ה[ם ש]מעון וִלוי
 7. בא[…]קִנייִןִ אל דִרִך בשעת מתן מעות לזמהם
 8. דלך בלא קנין [[ב…]]

T-S 10J32.6 1r

1r

TS 10 J 9, f. 24

 1. <<ומן אִ[צולנא]  אדא כאן בשעת מתן מעות לא יחתאג אן יקני מן אלצֹאמן בל [[תזל]] תלזמה

אל צֹמאנה (!) בלא קנין ואן לם יקנא מנה

 1. לקולִ[הם זֹלֹ]  ערב בדשעת מתן מעות הוא דלא באעי קנין>>

T-S 10J32.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J32.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 10J9.24: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.