רשימה או טבלה: T-S Misc.8.61

רשימה או טבלה T-S Misc.8.61

תגים

תיאור

Fragment, middle part of orderly accounts in the hand of Shelomo b. Eliyyahu. In addition to items known from previous accounts, many new ones appear, for example, 'myrtles [for the Sukkot Feast]--2 1/2 dirhams; a shoe for the halisa...--1 1/2; to the Muezzin...who lives near the synagogue of the Palestinians as per a memo by R. Ḥalfon--2; from the Yemenite for Dammuh--6.' (Information from Mediterranean Society, II, p. 452, App. B 46 [dated 1210-1225])

T-S Misc.8.61 1v

1v

תיעתוק

O. Vaza, "ההקדש היהודי על-פי מסמכי הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 1991).
 1. מחאסן מנק[י ......
 2. ד ד ב ½
 3. ר יפתח רבי מנשׁה ר דניאל
 4. ב ½ ב ½ ב ½
 5. באלפצל
 6. ב ½ אלגמלה סב
 7. אלחאצל מג ר
 8. אלבאקי אלמסלוף יח ½ ר
 9. גמלה דלך כט ½ ר
 10. אלפאצל לי א ½
 11. עלי מן גבאיה באקי ובו אלפרג גבאיתה יו
 12. ד
 13. יבקא ענדי ב ½ וקדיס
 14. ½ ר ת
 15. כרג מן דלך ביד מחאסן שׁמשׁ
 16. מן תמן מרסין ב ½
 17. וכאן יוסף אלמנקי וזן חק נעל לחליצה
 18. א ½
 19. אלפצצאל [כך] לי ½ ת

בשׁוליים בפינה למטה: בקי עלי ½

תרגום

T-S Misc.8.61 1r

1r

verso

 1. חיים מסאעדה בנא וחמאל קמח
 2. א
 3. וללמאדן גאר כניסה אלשׁאמין בתדכאר ר' חלפון
 4. ב
 5. אלגמלה לד ½ ר אלפאצל עלי
 6. ה ר
 7. ואלג' אלמדכורה לסת ופא
 8. יציר גמלה אלבקיה מן אלמואלג
 9. אל[ח]אצל לי מן ח ר
 10. ....]ב אלמזונות יבקא עלי
 11. ½ ז ½ ר
 12. א]כדתהא ללתראב אלדי רמי תראב אלמקאדסה
 13. ואקתרצת לה ומן אלימני ברסם דמוה
 14. יב ר ו דרא'
 15. גמלה דלך ל דר'
 16. ותלך אלקרצה מן אליו אלתי לאבי אלפרג אלדמירי
 17. יבקא לה ענדי
 18. ג ½ ר
 19. כרג מן דלך גבס
 20. למכזן אלקמח אלבאקי ענדי
 21. א ב ½ ר
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.8.61: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.