מכתב: BL OR 5535.1

מכתב BL OR 5535.1

תגים

תיאור

Segment of a letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Eliyyahu, Damascus, to Ulla ha-Levi b. Yosef, Fustat, February 1116.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. כי רם יו
 2. מן שלמה הכהן הנקרא בגאון יו ונשגב
 3. בשם קדשו משגב לנו אלהי יעקב סלה
 4. ביר גאון נין גאון נכד אהרן קדוש יו זקל
 5. ברכות שמים מעל וברכות תהום רובצת תחת
 6. יחד יאתיו בשלומות מאודרים ובשלות נעטרים
 7. לנכבדנו אוהבינו יקירנו כבוד מרנ ורבנא עולה הלוי
 8. הפרנס היקר יברכיהו אלהינו וישמריהו ויתן לו אחרית
 9. שלום ותקוה ישרה בן נכבדנו וחשובנו בעודו
 10. כבוד מר ורבנ יוסף הזקן היקר נע אודות אילו
 11. האותיות כי שאל מלפנינו אדירנו חמדת ליבינו
 12. אלשיך אלסייד אבו אלפצאיל חמדת הישיבה כליל היופי
 13. נטר רחמ שלא לפסוק כתבינו מנכבדנו והודיענו
 14. בביאור אהבתו ולפי ידעינו כי אוהב אותנו הוא
 15. בכל יכליהו וזריז בכל דרכיו שמנו עליו בל בכל
 16. צרכנו וגליון כתבינו זה [להודיע נכבדנו] שבא איש
 17. שמו יצחק בן ברכ[א]ל [ ]אה בן ברכות
 18. בן אלנורה כבר [ ]
 19. ושמענו כי [ ] דינו ל[ ]

right margin

 1. והאורכתא בשמו
 2. היא יעמוד נכבדנו
 3. עליה ויראה מה יעשה
 4. עמו אם יצא אליה
 5. אם ישקול מאוחרה
 6. ואל יתרשל בזה
 7. ויודיעינו כל המתחדש
 8. ושלום נכבדנו הפרנס
 9. היקר ושלום כלל נלויו
 10. ואוהביו ירב לעד
 11. ישע מעוזנו מבטחנו
 12. לעד
 13. יט אדר אתכז
 14. חדרך
 15. סוריא

תרגום

verso

 1. לנכבדנו אוהבינו יקירנו כבוד מרנ ורבנא משער הישיבה הנשגב בשם יו צבאות
 2. עולה הלוי הפרנס היקר בן נכבדינו משגב לנו אלהי יעקב סלה
 3. בעודו כבוד מרנ ורבנ יוסף הזקן היקר נע ישע מעוזינו מבטחינו לעולם ועד