רשימה או טבלה: T-S K15.15 + T-S K15.5 + T-S K15.39 + T-S K15.50

רשימה או טבלה T-S K15.15 + T-S K15.5 + T-S K15.39 + T-S K15.50

תגים

תיאור

Part of a booklet, a section beginning, like a title page, 'List of the Poor of Fustat--may God in his mercy make them rich and help them in his grace and kindness' (Box K 15.5). The date is preserved on 15.39, Tuesday, Marheshvan 18 (Nov. 5), 1107. This leaf contain the date Friday, [Marheshvan] 21 (Nov. 8 of the same year). Other leaves = 15.39 and 50. Beginning at column IV, line 8, 43 persons are listed together under the heading 'Rum' (Europeans, probanly from Byzantium) and there is a comment that 13 other Rum, whose names were not specified, also received loaves. The total 23 at the end of column IV was crossed out when a supplement was postscripted with an additional 8 loaves. The handwriting is that of the scribe Avraham b. Aharon. (Information from Mediterranean Society, II. p. 443, App. B 20).

T-S K15.15 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

recto right IV

 1. שׁלמה סופר [ג] מעאלי ג'
 2. גארה אלדבאג ב' חמולה ג'
 3. מע' אבו כתיר ד' אם אברהם ב'
 4. אהרן ד' צריר אבו ב'

סעיד

 1. ואנצאף לשׁמיעה א' [[כג]] ולבנתה א'
 2. ולמעלא רגיף א' ולאם הלאלה א'
 3. ולסביע צריר א' ולאבן אלמרהט ג'
 4. אלרום לא
 5. אם יוסף ב' חמאה אליה ב'
 6. מרדכי [[ב]] ג' תלתה איתאם ג'
 7. זעפראן ו' אם עינין ג'
 8. איתאם אלפרא ד' שׁמריה ג'
 9. איתאם אלקרא ב' אם אלכיאט א'
 10. מבארכה ג' סתאן ב'
 11. חמאה פרנס א' גדה ב'
 12. רבקה ב' אם מתתיה ב'
 13. כנאנה א' אמראה אליה ב'
 14. אבו כליף ד' אמראה אלמית ג'
 15. מפלוג ב' אליה ב'
 16. כהן כי[אט] ג' אמה וסתה ג'
 17. דיני א' אמראה אלשׁיך א'
 18. יהודה ג' נמר ב'
 19. יעקב א' משׁה ב'
 20. אליה ג' אליקים ב'
 21. יתים א' רומי [[עו]] ב'
 22. ואנצאף ללרום תלתה עשׁ[רה
 23. פט פדלך [...
 24. כמס [קנאטר...עדדהא כמס
 25. מאי[ה ... רגיף]

recto left (line 1 begins opposite line 7 in right column)

I

 1. ואנפק פיהם איצא
 2. יום אלגמעה אלואחד ועשׁרין מנה
 3. כמסה קנאטר עדדהא
 4. כמס מאיה סבעה וסתין
 5. אלחזן אלקצאעי ו' אלבעלבכי ה'
 6. אבו מכתאר ט' בן אלכרזי ב'
 7. בן אלעמאני ד' זעפראן ח'
 8. יוסף [[ו]]בן אלמנגם ח' אלסוראני ה'
 9. בן אלאטרושׁ ח' מפלוגה ב'
 10. אבו כליף ד' יתים א'
 11. בן אלמבתלא א' מבארכה //ד'// [[ג']]
 12. אם פריג א' סתאן ב'
 13. אברהם צורי ה' סב[א]ג ד'
 14. כנאנה א' אלגא[ס]לה ב'
 15. אמראה אלמית ד' חמאה אליה ב'
 16. [מט]לקה אבו סעיד ג' אמראה סקלי ד'
 17. [....]ת וצהרה ו' אם אלכיאט ב'
 18. [אית]אם אלקרא ב' גאסלה אלרום ג'
 19. .... יוסף ו' [[ר' יעקב ג']]
 20. ...].ל.. ב' כהן ואמה //ז'// [[.]]
 21. .....................מ]ערפה אבו ג'

אלמנא

תרגום

T-S K15.15 1v

1v

verso right II

 1. אם אברהם ג' אם צריפ[ה] ג'
 2. אמראה קלהאוי ג' סלאמון ד'
 3. אהרן מקדסי ב' יתים א'
 4. נתן ב' רחמים ג'
 5. צאלח ד' צדקה י'
 6. אלמליגיה ב' אמראה אלחרירי ד'
 7. חמאה מטאלבי ב' אמראה אליה ג'
 8. אמראה יהודה ג' כהן [....] ב'
 9. מערפה ם[ט]אלבי ב' אם עינין ד'
 10. יתים א' אם יוסף ג'
 11. אליקים ב' בן אבו סעיד ב'
 12. סמיח ד' והיב זגאג ג'
 13. אם כליף ג' יהודה וצהרה ג'
 14. סלימאן [[וחמאתה]] ג' שׁמ[י]עה ו'
 15. אמראה אלדבאג ג' [חמא]תהא ב'
 16. שׁלמה אלסופר ג' בן דניאל ח'
 17. אליה ג' יוסף טואף ה'
 18. מטלקה אלדקי ב' אלמליגי ו'
 19. מכלוף צריר ב' איתאם יוסף ח'
 20. מערפה [אז]הר ח' מערפה דמיאטי ו'
 21. איתאם [ב]ן [יח]יה ג' ב[נ]ת אלתלית ב'
 22. בנת אלגדי . בית בן סעאדה .
 23. אבו כליפה ו' בן אלמרהט ח'
 24. צבי אלאנדלסי ב' שׂמחה [
 25. בן אלמרהט ד' אלמ[מח]ה [.]
 26. פריג ד' [[ג']] ור[..........].
 27. הלאל ב' שׁמריה [.]
 28. מערפה בן טיבא[ן] ד' [
 29. אמראה פ.[

T-S K15.5 1r

1r

recto left III

 1. ד'
 2. [[ד']] מ[ער]פה אזהר ח' מע' דמיאטי ג'
 3. בנת אלתלית ב' אכת יצחק ב'
 4. בנת אלגדי ב' .בן סעאדה ד'
 5. יוסף טואף ד' בן מרהט ומצאב ח'
 6. בית בן יחיה ג' ברכאת זגאג ג'
 7. סמיח כהן ד' אמראה עואץ ד'
 8. והיב ג' אלקלהאויה ג'
 9. אם צריפה ג' אמ' אלפקאעי ג'
 10. שׂמחה ג' בן אלמבתלא א'
 11. הלאל ב' אלחבר בן ר' יוסף .
 12. בן אלאנדלסי ב' איתאם יוסף ה'
 13. סלמאן ח' בנת חסיכה ד'
 14. בית אלגאזפיני ח' צדקה כאדם י'
 15. בן נפיע ואכתה ח' מערפה בן טיבאן ד'
 16. אלדקי וחמאתה ו' יצחק וצהרה ד'
 17. אלמ.[..]ע? ד' נעים ד'
 18. שׁמעון ד' יעקב צבאג ג'
 19. אבו כליפה ו' [נ]חום ב'
 20. בן אלענאני ד' אם כחלא ה'
 21. בן אלחלאל . [..........] .
 22. אמ' מעלא וצהרהא י' וה.[..] כלאס ג'
 23. אלמעלמה ג' אמ' ח[רא]רה ג'
 24. אלצרירה ה' בן אליתימה ד'
 25. .....] ג' צהר יוסף ד?
 26. מכלוף ב' טבראני שׁומר ה'
 27. א]ם עביד ג' מרה דבאג ג'
 28. ..]..[.] י' יעקב י'
 29. ] אבו הלאל .
 30. ר]סה'?

T-S K15.5 1v

1v

T-S K15.39 1r

1r

T-S K15.39 1v

1v

T-S K15.50 1r

1r

T-S K15.50 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S K15.39: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S K15.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S K15.50: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.