מסמך משפטי: T-S NS J138

מסמך משפטי T-S NS J138

תגים

תיאור

Contract between Abū l-Ḥasan al-Kohen and Abū l-Maʿālī regarding tax-farming in the town of Būsh and its environs. Dated Elul 1460 Seleucid = August/September 1149 CE, under the authority of Shemuel b. Ḥananya. (Information from Mediterranean Society, II, p. 607)

T-S NS J138 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בוש וגמיע[
 2. אלמדכור מן אין [אש]תרי אל . [
 3. .[.]גד ואלא פילזמך תודי(?) לה מכס מא[
 4. אבו אלחסן אלצאמן אלמדכור נזל ען טלב [
 5. יסתחק בעד סנה אדא צמאנה והו תשר[י
 6. אלמואפק לגמאדי אלאולי מן סנה ארבעה וארבע[ין וכמסה מאיה
 7. אעתרף אבו אלחסן אלצאמן דנן אנה קבץ מנה אקסא[ט
 8. לרביע אלאכר מן סנה ארבעה וארבעין אלסנה [
 9. אלדרהם אלפרד פאגאבה אבו אלמעאלי דנן אלי[
 10. אל[          ג]מאדי אלאול אלמדכור ותסלם אבו אל[חסן דנן
 11. [                   מן אלעי]ן אלגייד אלמצרי אלואזן ען כמאלהא[
 12. [        אקנינא אנן חתו]מי מטה מן אבו אלחסן אלכהן אלצאמן אן אבת[
 13. [                         ] בלפט מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל בביטול כל מודעין [
 14. [                       צ]מאן בוש ואעמאלהא מן אבו אלמעאלי אלמדכור אלי סלך תשרי [מן אלסנה אל
 15. קאדמה עלינא לחיים אלתי הי שנת אתסא לשטרות והו גמאדי אלאול מן סנה ארבעה וארב[עין
 16. וכמסה מאיה ללתאריך אלערבי עד פרוטה אחרונה ואבראה מנה אלבראאה אלתאמה ואנה
 17. קד צמן ל[ה     ]ר פי דלך אן אי דרך אדרכה ממן יטלב מנה שי מן אקסאט אלצמאן אל . [
 18. מנה מ[          ] אנה ואלי סלך גמאדי אלמדכור כאן אלקאים לה בדלך ואי דרהם אן כסרה מן דלך
 19. או בסבב [ד]לך כאן אלקאים לה בה מן כאלץ מאלה ואן אי דרך אדרכה אדא(?) מן ענת פי טלב[ה
 20. מכס [   ]ר אלמדכור לעיל אלדי ענתה פי טלבה מנה כאן מלתזם לה מעכשיו . .וא[         ]
 21. כסרה אי[צ]א בסבב דלך כאן לא[ד]ם לה ואנה קד אבראה מן גמיע דלך ומן [            ]
 22. ואלמטאלבאת ו[אל]עלק ואלתב[ע]את אלדי כאנת בינהם מימות עולם ועד [ע]כש[יו         ]
 23. כלקה אללה תעא ובראה תחת כל השמים ממ[א] הו עאלם בה אלאן וממא ל[ם יעלם בה מא אנכשף [         ]
 24. לה ומא לם ינכשף לה כאין מא כאן ובאלג מא בלג ומן כל טלב פי אלחריר אל[         ]
 25. אלמשאגרה פיה ואנה קד ס[אמח לה] בדלך אלמסאמחה תאמה ואבראה . . . .ו.[         ]
 26. צמאן אלדי בידה אלי סלך גמאדי אלאול אלמדכור בראה [תא]מה כאמלה באתה [         ]
 27. צנוף אלאימאן כפיפהא ותקילהא ואפילו חרם סתם ואפילו על י[די              ]
 28. עאמל אליה אלי סלך גמאדי אלאול אלמ. . . . . . . אלדי יסהל . . .[                   ]
 29. פלמא אקנינא מן אבו אלחסן אלצאמן דנן . . . . . . אכד .כאמל [                   ]
 30. בחדש אלול אתס לשטרות באלפ[ס]טאט רשותיה דאדוננו ש[מואל הנגיד הגדול יהי שמו [                   ]
 31. לעולם אכתמנא עליה וסלמנאה לאבו אלמעאלי דנן ליכון ביד[ה                   ]
 32. מד מלחק בין אלאסטור אבו .ל. .[. . .] ומא [. . .]. .אה מן דלך [                   ]
 33. למיהוי לזכו שריר וקיים ברכות הכהן[                   ]

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Recto

 1. Būsh and all ...
 2. the aforementioned, from wherever he has bought the ...
 3. ... or not, and you will be obligated to convey to him the tax ...
 4. Abū l-Ḥasan the aforementioned ḍāmin brings from the request ...
 5. he was owed after a year if his ḍamān ... 
 6. agreed upon up unitl Jumādā I of the year [5]44 ...
 7. Abū l-Ḥasan the ḍāmin acknowledged that he had paid him in installmen[ts ...
 8. to Rabīʿ II of the year (5)44, the year ...
 9. a single dirham, and Abū l-Maʿālī answered him to ...
 10. [             J]umādā I mentioned above. Abū l-[Ḥasan] paid ...
 11. [         cas]h, good Egyptian (coins), of full weight ...
 12. [We the undersign]ed effected a qinyan] from Abū l-Ḥasan al-Kohen the ḍāmin that he ...
 13.  [           a complete qinyan] with the formula “effective immediately,” of his own free will, without coercion at all, declaring void any declarations [or conditions]
 14. [           ḍ]amān of Būsh and its environs from the aforementioned Abū l-Maʿālī, to the end of Tishri [of the]
 15. previous [year], may we be destined for life in it, which is the year 1461 Sel., which is Jumādā I of the year 544
 16. according to the Arab calendar, up until the last farthing, and releases him from it with a valid quittance (barāʾa), and that he
 17. has undertaken to guarantee (ḍamina) for him ... in this, if any defect should unexpectedly arise in what he has asked from him (regarding?) the installments of the ḍamān, ...
 18. from him ... to the end of the aforementioned (month of) Jumādā, he shall fulfill it for him thus, (likewise) any dirham he has lost of it
 19. or by virtue of it, he is the one who shall fulfill (al-qāʾim) it for him from his own money. If he incurs any unexpected losses, whether facing difficulty in demanding [it
 20. tax ... aforementioned that he faces difficulty in demanding from him, he shall be obligated for it from now ...
 21. as well as loss because of it shall be incumbent on him, and that he has released him from all this and from [all debts and]
 22. demands, connections and responsibilities that were between them  from the beginning of time until now, ...
 23. from the time of God the exalted's creation under the heavens, those of which he is aware now and those of which he is [unaware, those that were known
 24. to him and those that were not, whatever it might be or amount to, whatever he might demand for the silk ...
 25. vacant in it, and that he has discounted him completely and from which he has released him ...
 26. the ḍamān that it is in his hand to the end of the aforementioned Jumādā I, a complete and total quittance that he may ... [and from all]
 27. types of vows, simple and grave, even ḥerem setam and even [rider oaths ...
 28. do to him until the end of the a[forementioned] Jumādā I ...
 29. And when we had effected a qinyan from Abū l-Ḥasan the ḍāmin ... 
 30. in the month of Elul, 1460 Sel. in Fustat under the authority of our lord Sh[emuʾel ha-Nagid, may his name be magnified]
 31. forever. We have signed it and delivered it to Abū l-Maʿālī to serve in his hand.
 32. a codicil written between the lines. Abū l- ... 
 33. to serve him as proof. Valid and enduring. Berakhot ha-Kohen

T-S NS J138 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J138: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.