רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Misc.8.67 + Halper 465

רשימה או טבלה T-S Misc.8.67 + Halper 465
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition