מסמך משפטי: CUL Or.1081 J40

מסמך משפטי CUL Or.1081 J40

תגים

תיאור

Verso: Legal record that Abū l-Surūr b. Ghanya(?) remarried his divorced wife Maʿānī bt. Karīm al-Aqraʿ ha-Levi. Dated: Wednesday night, 29 Tishrei 1541 Seleucid, which is 18 September 1229 CE. There is documentation of the payments returned to her as originally set down in her ketubba. Witnessed by Shelomo b. Eliyyahu. On the margin a notation: the remarriage took place without immersion (ṭevila) for menstrual purity. Goitein speculates that she might have been post-menopausal. Moss. VII,56 is her bill of divorce from 8 months earlier. (Information from Goitein's index card.)

CUL Or.1081 J40 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. תזוג אבי אלסרור אבן גניה במטלקתה מעאני
  2. בנת כרים אלאקרע לוי לילה אלכמיס אלתאסע
  3. ואלעשרין מן שהר תשרי אתקמא ורד מוכרהא דינארין
  4. ונצף דינאר מקדם בעד טו והדא מא שה[דנא
  5. בה פי כתבתהא שלמה ברבי א[יליה
  6. ואלדיין ר[בי

Margin

  1. וכאנת בלא טבילה

תרגום

CUL Or.1081 J40 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1081 J40: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.