רשימה או טבלה: T-S Ar.54.88

רשימה או טבלה T-S Ar.54.88

תגים

תיאור

An account from Sicily listing 63 ox hides from Syracuse and 76 buck skins. The sums are mentioned in rubaiyat (quarters of dinars). Dated to the mid 11th century. Written by Yeshua b. Ismail al-Makhmuri (Gil). (Information from Mediterranean Society, I, p. 111; Gil, Kingdom, vol. 3, p. 69, and Ben-Sasson, Yehudei Sitzilya, p. 337)

T-S Ar.54.88 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. אשתרא מן דלך סג נטע סרקוסה [

 2.                          מבלג אלתמן  [

 3. כ קטעה רצאץ אלוזן כד קנט

 4. אלתמן באלמאונה ואלברטיל קקג ו[        ]

 5. עדלין לוז מכסור וטו גלד אול

 6. וזנהא י קנא               אלתמן באלמאונה     קקנג רבא

 7. סלפה ען אלגמיע           כא רבא

 8. ג פראך ציקה כג רבא

 9. פרכה עריצה ח רבא ונצף

 10. עמאמה יד רבא וקיראטין

 11. עמאמתין כה ותמן

 12. ד מלאחף דיבאג לה רבא

 13. קקלח גלד ךהב [   ] רבא

 14. ד אתואב דסתרי סח רבא

 15. יא מלחפה קי רבא

 16. מיזרין כחל סתה רבא

 17. מיזר חריר כ רבא

 18. תוב דסתרי יב רבא

 19. יט רטל ורב חריר קק וסתה רבא

 20.       רפעהא פי הדא אלחסאב אלאכיר

 21. צרתין רבא צמצאמיה אלעדד תת רבאעי

 22.            פדלך גמלה אלתמן מע אלרבא     אלפין קח רבא

 23. ינחט מן דלך ען חבוב אלחריר ד רבא

 24.                       בקי אלפין וקו רבא…

 25. ינצאף אלי דלך מא רפע עלינא פי תמן תלת [

 26. כלטה ברהון ואבן אלחסין והו     [

 27. ותמן רבא רומיא אלעדד      סב רבא

 28.             יכון [גמל] אלגמיע     [

 29.                 אלפין…רבא [

 30. לנא פי אלחאצל      אלפין [

 31.              בקי לנא פאצל [

 32. וען פאצל דמנש כה רב

 1. אשתרא מן דלך סג נטע סרקוסה. . .
 2. מבלג אלתמן. .
 3. כ קטעה רצאץ אלוזן כד קנט
 4. אלתמן באלמאונה ואלברטילקקס ונץ
 5. עדלין לוז מכסור ועו גלד איל
 6. וזנהא י קנא אלתמן באלמאונהקקנג רבא
 7. סלפה ען אלגמיעכוו רבא
 8. ג פראך ציקהכג רבא
 9. פרכה עריצהח רבא ונץ
 10. עמאמה יד רבא וקירטין
 11. עמאמתין כח רבא
 12. ד מלאחף דיבאגלח רבא
 13. קקלח גלד דהב רבא
 14. ד אתואב דסתרי סח רבא
 15. יא מלחפהקי רבא
 16. מיזרין כחלסתה רבא
 17. מיזר חרירכ רבא
 18. תוב דסתרי יב רבא
 19. יט רטל ורב חרירקק וסתה רבא
 20. רפעהא פי הדא אלחסאב אלאכיר
 21. צרתין רבא צמצאמיה אלעדדתת רבא
 22. פדלך גמלה אלתמן מע אלרבאאלפין [[כ]]ה רבא וקיראט
 23. ינחט מן דלך ען חבוב אלחריר כ רבא
 24. בקי אלפין [[וקו]] רבא //[[ . . ]]// [[כ]]ה [[ . . ]]
 25. ינצאף אלי דלך מא רפע עלינא פי תמן תלת ר[
 26. כלטה ברהון ואבו אלחסן והו
 27. ותמן רבא רומיא אלעדד מב רבא
 28. יכון [[גמל]] אלגמיע
 29. אלפין [[עז]] רבא [
 30. לנא פי אלחאצל אלפין [
 31. בקי לנא פאצל [
 32. וען פאצל דמנש כה רב[א

תרגום

T-S Ar.54.88 1r

1r

verso

 1. אלחאצל פי אלכלטה

 2. ואלכאצה ד אלאף

 3.              תש[        ] ואיצא כה רבאעי רבח דמנש

 

Verso. Column 1.

 1. באעה
 2. ] . . . . . רבא
 3. ] . . ט וקיר. .
 4. קק מ ג
 5. ש ע ב
 6. אלף //דלך// מ ג א
 7. קש ע ג
 8. לג אלא כ ב
 9. תלת כ ח
 10. כרג טו ט לג אלא תלת
 11. בקי אלף ת יח אלא תלת דפעה מן דלך אלף תשסו
 12. כ]לטה
 13. ] צו רבא //יכץ סדס צהרה//

_____________________

 1. ק ל [ ] רבא
 2. ק ע ג
 3. ק ל ב
 4. ק ס א
 5. ק ס
 6. ק ל ח
 7. ק ח
 8. ק כ
 9. [ ] כ ג //כדלך אלף קקנא [[אלא ו]] רבא כרג לב בקי אלף קקיט רבא// //] פדלך אלפין קאם מה//

Column 2.

 1. שרי
 2. שש ל ו
 3. ש ע ו
 4. ק ס ב
 5. קק ע ו
 6. תק תת כ י
 7. קק צ ב
 8. פ ח
 9. פדלך ל ח
 10. [[אלפין]] ג
 11. אלאף ק יח צג כג
 12. בקי ג אלאף צה

________________

 1. אלף ע ב
 2. תק ל ג
 3. ל ו
 4. פדלך ג
 5. אלף שש מא כרג לג
 6. בקי אלף ששח
 7. תכון אלגמלתין ד אלאף
 8. תשג
 9. . . אלחאצל פי אלכלטה
 10. ואלכאצה ד אלאף
 11. ת . . . י ואיצא כה רבאעי רבח דמנש
 12. [[בקי עליה פאצל]] פדלך ד אלאף תלה
 13. [[ללכלטה וללכאצה נג רבא]] אלגאי . . . . . .

______________

 1. עלי קולה
 2. ללכלטה קק נ ג
 3. ק כ ו
 4. פדלך כ ז
 5. תק נ
 6. לה מ ג
 7. ל ו

____________

 1. ש פ ח
 2. פ ט רבא
 3. ] בקי
 4. דלך ת פ

Left margin, straight line written perpendicular.

פדלך אלגמלתין אלף טו יכצנא תק . . .

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.54.88: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.