מסמך משפטי: T-S 8J35.5

מסמך משפטי T-S 8J35.5

תגים

תיאור

Court record. Dated: Monday, 14 Adar I 1464 Seleucid = 10 February 1153 CE. The cantor Yosef b. Mikhaʾel sells a little house in Fustat, one half of which belonged to him and the other to his daughter, the wife of Hiba al-Shammash (the beadle) to the water carrier (al-saqqāʾ) Ibrāhīm b. Khalaf, for 6 dinars. On verso there are Arabic alphabet writing exercises.

T-S 8J35.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בר קציה יוסף . . אט

בנוע אלמלך

 1. למא כאן פי יום אלאתנין אלראבע עשר מחדש
 2. אדר ראשון אתסד חצר ר יוסף החזן בר מיכאל
 3. שצ ואקנינא אנן חתומי מטה מן ר יוסף
 4. הנזכר קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות
 5. בו מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל בביטול כל
 6. מודעין ותנאין אנה קד אבאע מעכשיו
 7. אלדוירה אלתי הי באסמה אלתי דכר אן אלנצף
 8. מנהא מלכה ואלנצף אלבאקי מנהא מלך
 9. זוגה הבה אלשמש אלתי הי אבנתה והדה
 10. אלדוירה בפסטאט [מ]צר פי אלכום מקאבלה
 11. לדאר הרון אבאע . [ . . אנ]ן חתומי
 12. מטה גמיע הדה אלדוירה לאברהים אל
 13. סקא בן כלף בסתה דנא ביע כאמל תאם
 14. זבינין גמירין חתיכין שרירין וקיאמין יהיבין
 15. ומשלמין לן לאברהים דנן ולירתיה בתרין
 16. מיומא דנן ולעלם וגעל לה בין ידינא אלתצרף
 17. פי גמיע הדה אלדוירה אלתי וקע עליהא עקד

תרגום

T-S 8J35.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J35.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.