מסמך משפטי: T-S 8J35.2

מסמך משפטי T-S 8J35.2

תגים

תיאור

Legal document in Hebrew. Dating: 1517 CE(?). Stating that 93 peraḥim (ducat equivalents) of the coinage of the Sultan Selim which were destined for the Yeshiva in Jerusalem were given to another Yeshiva (Sultan Selim reigned 1512-1520 CE). (Information from Goitein's index cards)

T-S 8J35.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אנו עדים חתומי מטה יודעים [
 2. גדולי הקהלות שבמצרים . . . . [
 3. על ענין לבקש קצת מעות שהיו צריכים . . . [
 4. איזה ריוח למי שילוה אותם המעות שהיו צריכים מ [
 5. הדבר נחוץ למה שהיו צריכים המעות ולא היו יכולים . . [
 6. לגבות אותם מן הקהלות והסכימו כולם גדולי הקהיל[ה
 7. אדוננו הנגיד יר. ליקח קצת מעות שהיו ביד החכם השלם כמ [
 8. יעקב ב .ב של ישיבת ירושלם תו כדי להרויח לישיבה הנז בע [
 9. שיהיה הריוח בהתר ושיכנסו ערבים קבל [ . . ]בת מגדולי [
 10. בעד הקהלות הנז על המעות שיקחו מן ה[של]ם הנז ו . [
 11. ולקחו מן החכם הנז שלשה ותשעים פרחים ז . [
 12. שעשה אדוננו המלך אלסולטאן סלים י.יסה . [
 13. ונשבעו שבועה חמורה בש. לדעת המ. . [
 14. הנשבעים באמת שיפרעו אותם לו מ [
 15. הבא ראשון

תרגום

T-S 8J35.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J35.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.