מסמך משפטי: T-S 18J1.32

מסמך משפטי T-S 18J1.32

תגים

תיאור

Dissolution of partnership, remarkable for its inclusion of female relatives. Dated: 1539 Seleucid = 1227/28 CE. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 45, 46, 436.) On verso there are extensive accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.

T-S 18J1.32 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . שהד]י דחתמות ידנא לתתא סוף שטרא דנן כן הוה
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] שנת אלפא וחמש מאה ותלתין ותשע שנין לשטרות
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מ]ותבה רשותיה דאדוננו נגידנו אברהם הרב
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ל] כבודו חצרא אלינא אלשיך אבו אלפתוח כגק מרנא
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אלעזר הזקן הנכבד סט ואלשיך אבי סעד כגק מרנא
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]בג אברהם הזקן היקר נע וקלוא לנא אשהדו
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ע]כשיו ואנא קד אברינא כל מנא צאחבה מימות
 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]י ואלטלאבאת ואלעלק ואלתבאעאת ומכל
 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]תקילהא וכפיפהא ואפילו חרם סתם אברא
 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] חי.ק תאבתה בראה קבץ ואסתיפא בראה
 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ט עליהא יעלהא ולא חגה תבטלהא ולא תאויל
 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ר כאסר להא ולא פאסך לחכמהא ולא סבבא
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] לסאיר אלתעלקאת ולא עתראצאת ראפעה
 14. לסאיר אלאס[. . . . . . . . . . . . .]ה לוגוה למטאלבאת מסקטה לכל אלתאוילאת
 15. ואלאסתתנאת מבט [. . . . . . . .] חאכמאת ואלמנאצראת ואן אחכאם הדה אלמבאראה
 16. עליהמא לבעצהמ[א . . . . .] חיאת[ח]מא ועלי וראתהמא בעדהמא יזכון בה
 17. בכל בי דינא דתיפוק דלא כאסמכאתא ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר וכחוזק
 18. כל שטרי אביזריאות דתקינו רבנן זל וכל כתבי וראות וזכיות בישראל וגוים די. .ון
 19. מחתות ידיהון או מתחות יד ירתיהון בתריהון למרעא ולבטולא ית שטר אביזארי[אה
 20. הדא הרי בטילו יתהון מעכשיו וחשיבון הספא תבירא בשוקא דלית ביה מששא פאקנינא
 21. מן אלשיך אבי אלפתוח אבן אלשיך אבו אלמנצור אלזיאה אלמערוף באבן אלסופר נע ומן אלשיך
 22. אבי סעד אבן אלשיך אבו אסחק אלצבאג נע בגמיע מא נסב אליהמא פיה קנין שלם בלב
 23. מעכשיו ברצונם בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין ואקנינא איצא מן אלשיך
 24. אבו אלפתוח אלמדכור קנין שלם בלפט מעכשיו אנה אברא מעזזה ואלדה אבו סעד הדא
 25. ואכתב הנא זוגה אבוסעיד אלכהן אלסמסאר באלעטארין ווראתהם בעדהם מן סאיר אלחקוק
 26. ומן סאיר אלאימאן תקילהא וכפיפהא ואפילו חרם סתם ואקנינא מן אלשיך אבוסעד
 27. אבן אלשיך אבי אסחק אלצבאג אלמדכור //אנה //אברא נטרא [. .]ה איצא זוגה אלשיך אבו אלפתא
 28. אבן אלשיך אבו אלמנצור אלמדכור כמא אבראה הו הי ווראתהא בעדהא פלמא נפד
 29. אלקנין מן גמיעהמא במא נסב אליה מא פיה קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו
 30. מעכשיו ברצונם בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין //כתא.// ומה דהוה קדמנא כתבנא
 31. וחתמנא ויהבנא למאן דאית ליה ביה זכותא

תרגום

T-S 18J1.32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J1.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.