מסמך משפטי: T-S 16.170

מסמך משפטי T-S 16.170

תגים

תיאור

Legal document. Partnership agreement. Dated: 1406 Seleucid, which is 1094/95 CE. Written in the hand of Hillel b. ʿEli. Location: Fustat. Abū Isḥāq Avraham b. Mevorakh al-Maqdisī and Abū Saʿīd ʿAmram b. Yosef each bring three hundred dinars into a joint venture in an apothecary shop, and agree to split profit and loss equally. Line 11 mentions Avraham b. Yefet the Mumḥe, who traded with Avraham b. Mevorakh in the absence of ʿAmram. Goitein deduces that ʿAmram "was not supposed to contribute work regularly" as the text implies that he will not always be in Fusṭāṭ. However, it's also possible that ʿAmram traveled as part of his responsibilities to the partnership, perhaps buying commodities to be sold in the apothecary shop. The sale of certain commodities in the shop were allocated to the partnership, while the partners were also allowed to sell other commodities and credit their individual accounts with the proceeds. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture," 141)

T-S 16.170 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא בחד בשבה דהוא [ . . . ]ש[נת
 2. אלפא וארבע מאה ושית שנין למניינא דרגיליננא בי'ה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מות[בה כן הוה חצר
 3. אלינא אלשיך אבו אסחק מ אברהם בר מ מבורך אלמקדסי סט ואלשיך אבו סעיד מ עמרם בר מ יוסף [
 4. וקאלא לנא גמיעא אשהדו עלינא ואקנו מנא מעכשו ואכתבו ואכתמו עלינא בגמיע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעא[ני אלמוכדה
 5. ובכל לישאני דזכואתא ליכון לנא גמיעא לליום ובעדה חגה וותאק אננא מקרין ענדכם פי צחה מנא וגואז [אמר
 6. טאיעין מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה ולא סהו ולא גלט ולא עלה בנא מן מרץ לא גיר דלך מן גמיע מפסד[את
 7. אלשהאדה אננא קד אסתכרנא אלבארי גל[ . . . ]תה ואשתרכנא פי דכא[ן עטר
 8. עלי מן מאלי תלתה מאי'ה דני עינא ואכרגת [ . . . . . ]ם מן צנע אללה ל[
 9. סתה מאי'ה דינ עינא בצאעה לנא גמיעא פי דכאן אלעטר עלי אן אנא[
 10. ואדא חצר מ עמרם דנן ידה מעי פי אלביע ואלשרי בחסב אכתיאר [
 11. מר ור אברהם בר מר ור יפת המומחה יביע וישתרי מעי אנא אבר[הם
 12. . . ] ואדא תחאסבנא כאן אי שי סהלה אללה תעאלי מן פאידה כאן ביננא [נצפין באלסויה
 13. . . . ת]ם צד דלך כאן ביננא נצפין באלסויה ואדא אראד מ עמרם דנן יבי[ע
 14. . . . . . . ]ל מנא אדא אראד אן יביע וישתרי פי אלדכאן בגיר חצרה [
 15. . . . . . . ד]לך ומן מנא ראי אן יביע סלעה מן אלדכאן מן סאיר אלבצאיע [
 16. . . . . . . . . ]ם טענה בעולם ו.ל[

תרגום

Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).

Recto

 1. Testimony which was given before us, we the undersigned witnesses, on Sunday which was the beginning [of the month … of the year]
 2. one thousand four hundred and six years according to the count to which we are accustomed, in Fusṭāṭ Egypt which is sit[uated] along the Nile River, [thus:]
 3. the Elder Abū Isḥāq M(r.) Abraham b. M(r.) Mevorakh al-Maqdisī, (may his) e(nd be) g(ood), and the Elder Abū Sa‘īd M(r.) Amram b. M(r.) Joseph came before us, […]
 4. The two of them said to us together, “Testify on our behalf, perform a qinyan with us effective immediately, write and sign for us in all the appropriate legal formulae and the expression[s of certainty]
 5. and in all language used for claims, in order that we would all have, effective immediately, proof and a legal claim, that we attest before you in our good health and the freedom of [our will,]
 6. willingly, under neither duress nor force nor compulsion, with neither negligence nor error, with neither illness of disease among us, nor any of the like from all the factors which invali[date]
 7. testimony, that we have asked the Creator, [may] His po[wer be] glo[rified], (for guidance, as) we have collaborated in an [apoth]ec[ary] sh[op…]
 8. (stipulating) that from my assets (would come) three hundred din(ars) in specie, and I brought out […] of the deeds of God to […]
 9. six hundred din(ars) in specie (in total). All of the merchandise in the apothecary shop was ours, on the condition that we […]
 10. When this M(r.) Amram comes, his hand will be with me in selling and buying, in accordance with my will […]
 11. (our) tea(cher) and m(aster) Abraham b. (our) tea(cher) and m(aster) Japheth, the Mumḥe, sells and buys with me—I, Abr[aham]
 12. […] When we settle our account, if there is—may Exalted God facilitate it—a profit, it will be divided between us [in halves, exactly]
 13. [… if] the opposite of this, it would (also) be (divided) between us halves, exactly, and if this M(r.) Amram wishes to sel[l]
 14. […] from us; if he wishes to sell and buy in the shop in the absence […]
 15. [… th]at and if one of us wishes to sell a commodity from the shop other than the merchandise […]
 16. […] no sort of claim whatsoever […]

T-S 16.170 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.170: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.