מכתב: JRL Gaster heb. ms 1770/19

מכתב JRL Gaster heb. ms 1770/19

תגים

תיאור

Letter of recommendation sent from Ramla, presumably to Fustat. In Hebrew. On behalf of Moshe b. Shemuel. His father Shemuel died this winter, as there was a great epidemic (dever) in Ramla this winter, in which many died 'of our Jewish brethren.' Shemuel left a widow, his son Moshe, and a 7-year-old daughter. Shemuel's widow is not Moshe's mother. Also a certain Muḥsin is mentioned (line 10) and again in line 16 in which possibly the begining of the word ha-paqid, the representative (wakīl) can be seen.

JRL Gaster heb. ms 1770/19 recto

recto

תיעתוק

Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).

1. [......]ל... ע[...]ל..ק

2. [...] שכר טוב מאלוהינו [...]

3. [...ת]בינו זה [ ..עס]ק משה בן שמואל [...]

4. אלמא[...] אשר ממדינת רמלה ודע יקירנו כי נפטר אביו [...

5. שמואל בזה החורף לפי שהיה במדינת רמלה דבר גדול ונפטר [...

6. מאחינו //ישראל// הרבה חשובים והגונים. ולא הניח שמואל אלמא...[...

7. יורש זולת בנו משה //זה// ובת אחת בת שבע שנים ואלמנתו וה[...

8. אינה אמ[ו של ...] נפטרה ונשא זו האשה ומת והניח [...

9. ואין //לה// ע[...]

10. בלבד [...]

11. כל מה[ ...] מחסן [...

12. וזולתו לב[נ]ו משה זה שיפרע מ[...

13. ו//ה//מ[ו]הר אשר לאלמ[נה...

14. משה בן ש[מ]ואל זה [...

15. תשרהו בכל יכולך ל[...

16. [א]נו חו[...

17. מחסן הפק[יד...

18. כל מה [...

19. [.]לצ[...

תרגום