מסמך משפטי: T-S 16.44 + T-S 12.613

מסמך משפטי T-S 16.44 + T-S 12.613

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi. Dated: 11 Iyyar; dating: 1126 CE. Change of a will signed by Ḥalfon b. Ghalib and Yefet b. Efrayim two days before the death of the testator, saying that Najiyya is to receive part of a house from her dying maternal aunt on condition that she and her husband, Abū Naṣr Mevasser ha-Levi, renounce all other claims on the estate. A freed woman (Nashū) will receive another part of the house and a man promises to marry her and never divorce her. Yefet b. Ḥadīd is also released by the dying woman. Signed by Ḥalfon b. Ghalib the cantor and Yefet b. Efrayim (Information from Goitein's index cards.) This document consists of two fragments; the right side is document T-S 16.44 and the left side is document T-S 12.613, the break between the two documents is indicated in the transcription by /.

T-S 16.44 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שה[ /
 2. אלצ[ /
 3. אב[ /
 4. ואפ[ /
 5. אלאסו[ /
 6. למתלהא [ /
 7. כנת מן מ[/דה
 8. אלדאר אלדי א[ /
 9. אבו אסחק בן ט[ /
 10. מדעאה נשו חס[ /
 11. מתנה גמורה מע[/כשו] אלדאר [
 12. בה מן גמיע ארת [ / ] דלך [
 13. הקדש פאנני קד ק[ / א]בנה א[כתכ
 14. ואן כאן לא יגוז לי דלך [ / ] למן מן חצה [
 15. פלמא סמענא כלאמ[הא / ]מו תואב יפעלוה ויטלבו אלזיאדה . . [
 16. אלמעאמלה פיה מע אל[ / סמ]עת אבנה אכתהא כלאמנא קאלת ואנא איצ[א
 17. ארצא לנפסי באכד מ[ / ] שי תעוצני בה ען דלך פתפעל אן כאנת תכתאר תפעל [
 18. בנות ישראל אלכשרות וקר. [ / ] בין אבנה אכתהא דא ובין נשו אלמעתוקה דא אן יכון גמיע אל[
 19. נצפין באלסויה לכל מנהמא אל[ / ]ע גיר מקסום ורציא גמיעא דלך פענד דלך אשהדתנא חפ. [
 20. וציתהא אלאולי מא כלא הדא [ / ] פאנהא קד אנזלת אלתמן מן גמיע אלדאר ממא יכץ [
 21. נאגיה דא אלי אן אסתכמלת בה ת[ / ] אלדאר ואן אבנה אכתהא דא ונשו אלמעתוקה דא יכונא [
 22. נצפין באלסויה לא תפצל אחדתהמא ען [ / ] לך במא קימתה אפילו משוי פרוטה ולעילא ואן אלרבע [
 23. מעכשו וליס להא תגיירה ולא אלתצרף פיה [ / ] מא חותה אלוציה אלאולי ממא הו כארג ען הדה . . [
 24. אלמערפה בהא עלי גמיע דלך בקנין גמור [ / חמור בכ]לי הכשר לקנות בו מעכשו בביטול כל מודעין ת[נאין אנהא ראציה
 25. בקנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו [ / מעכשו] בביטול כל מודעין ותנאין אנהא ראציה במ[
 26. חצתהא לנאגיה דא אבנה אכתהא ומלכתהא [ / דל]ך מעכשו ונזלת ען כל זכות להא פיה ואבטלתה לי[כון
 27. תם אקנינא מן נאגיה דא בעד צחה אלמערפה בה[ / א] בקנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשו בביטול כ[
 28. קראריט אלמדכורה מן הדה אלדאר ען כל חק תסת[ / חק]ה פי ארת כאלתהא דא ואנהא מלתזמה עלי נפסהא בגמיע [
 29. מן כל טלב ועלקה בסבבהא תם אקנינא מן זוגהא [ / ] מבשר הלוי המכונה אבו נצר דנן בקנין גמור חמור בכלי הכשר [
 30. אנה קד אמצא לזוגתה נאגיה דא הדא אלקנין ולם [ / י]בק לה פיה שום טענה בעולם ובעד גמיע דלך קאל להא מ יפת [
 31. דידיע בן חדיד אבריני אנא איצא פאגאבתה אלי [ / ] פחדרנאהא וקלנא להא קד בלגנא אן קד דפעתי לה דנאניר [
 32. פלא תאמני אן ינכת בהא בעד ופאתך אן כאן דפע / לה שי אדכריה פקאלת אדא נכתבהא קאם להא .אל. [ . ] . . . [
 33. דפעת לה עשרין דינ ורגעת אכדתהא אנפקתהא עלי / שי תם אברתה אברי קאטע בעד וקוע אלקנין אלתאם מ[ . . ] עליה
 34. וחלף הו בחצרתנא בשם ייי ובעשרת הדברו[ / ת] אן תכלא ען זוגה נשו דא ולא טלקהא לעולם ועד ולא לסת ען [
 35. לילה אלגמעה אלכאמס מן חדש אייר שנת אתלז [/ ל]שטרות בפסטאט מצר פלמא כאן יום אלסבת אלסאדס מן אלש[הר
 36. ואיתפטרת לבית עלמה וכתבנא וחתמנא תר[י / ] נוסחי אות באות ומלה במלה ויהבנא חדא לנאגיה אבנה [
 37. דליהוי בידיהון לזכו ולראיה וכאן דלך יום אלכ / מיס אלחאדי עשר מן חדש אייר אלמדכור אלתאריך לע[ילא
 38. תלי ביני שיטי פאגאבת עלי כל שי בחס / בה: וקיימין כולהון ודין קיומיהון הדין [
 39. חלפון ביר גאלב החסן נע י / פת בר אפרים סט

תרגום

T-S 16.44 1v

1v

T-S 12.613 1r

1r

T-S 12.613 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.613: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 16.44: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.