מסמך משפטי: T-S 10J8.8

מסמך משפטי T-S 10J8.8

תגים

תיאור

Certificate for Natan b. Shemarya concerning his cheese. Signed by Menashshe b. Yiṣḥaq. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J8.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]ושת מרינו ורבינו ושרינו
 2. ]שה הנכבד החכם בתורה
 3. ]גדולת קדושת מרינו ורבינו
 4. ] בידה וקד . דיק לכם . . . .
 5. אד]אם אללה עזה כאן חצר
 6. ] בנימין הזקן בר משה נע
 7. ] נע ונתן בר שמריה נע
 8. ג]בן כיאסי קואלב כבאר והו
 9. ]ם מן הקהל הקדוש אשר
 10. ] ידים החשובים הנדיבים
 11. ] ויעזרם ואלמנא . . אלי
 12. ] סכם ושתרו מנהם פ[י .
 13. ] י מעהם טהרה בשי[ . . . .
 14. ] נצח סלה ושלום [ . . . .
 15. ] בן מנשה בר יצחק [ . . . . .

תרגום

T-S 10J8.8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J8.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.