מסמך משפטי: T-S 10J5.5

מסמך משפטי T-S 10J5.5

תיאור

Fragment of a document preserving the beginning of an appeal by a plaintiff who feeling himself unjustly treated is exercising his right to interrupt public prayer until his case is heard. Involves Abū ʿAlī b. al-ʿĀbid.(Information from Mediterranean Society, II, pp. 324, 598)

T-S 10J5.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. מעאשר ישראל אנתם תעלמו מא קד אמרכם אללה תעאלא בה
  2. מן אקאמה אחכאמה אלדי אוגבהא ואפתרטהא עליכם
  3. פי כתאבה אלצא[ד]ק וקד ועד גל תנאה ותואעד
  4. אלוהי ישראל . . . . בם . . . . . ויכלצכם מן אלאתאם
  5. ויקרב . . . . . . . . . . כמא ועדהם עלי יד אנביאה
  6. . . . . הם [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] כאנת לאבו אלחסין
  7. [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ואני קלת אלי אל
  8. שיך [ . . . . . . . . . . . . . . . . . א]בו עלי אבן אלעאבד

תרגום

T-S 10J5.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 10J5.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.