מסמך משפטי: T-S 10J28.2

מסמך משפטי T-S 10J28.2

תגים

תיאור

Court deposition testifying that Naḥum b. Yeshuaʿ Ibn al-Shāmiyya showed a caliphal rescript (ruqʿa mutarjama ... wa-fihā tawqīʿ) to Yehuda b. Yosef al-Rumi to the effect that the followers of Yosef have permission to hold their prayers wherever they wish. Other names mentioned in the document: (part of name preserved) b. Mevorakh; and signatories Wahb b. Mevorakh, Ezra b. Menahem; Shemarya ha-Levi b. Aharon. Dated Av 1052. (Marina Rustow)

T-S 10J28.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. יקול מן אתבת שהאדתה פי הדא אלכתאב אנא כנא מגתמעין פי סוק
 2. [אלצ]פין חתי ראינא יהודה אלרומי בן יוסף גאלס פי דכאן נחום בן ישועה
 3. אלמערוף באבן אלשאמיה ואן נאחום הדא גאלס מע יהודה אלרומי הדא
 4. והמא יתצאחכו ויתמאגנו ולם נעלם איש אלסבב לצחכהם [וא]ן בעד
 5. דלך אכרג נחום הדא רקעה מתרגמה עלי אסם אצחאב יוסף שמ צו
 6. ועליהא תוקיע ידכר פיה באן יטלק להם אלצלאה אין מא שו תם אנה
 7. אורא אלתוקיע לבעץ אלחאצרין וקרוה והו פי ידה ולם ידפעה לואחד
 8. מנהם תם אן יהודה אלרומי אכדה מן ידה וקראה ותאמלה גמיעה וצחך
 9. [ו]עאד סלמה לנחום הדא ולמא סאלנא מן גאז לה אלסואל אתבאת מא גרי
 10. בחצרתנא אגבנאה אלי דלך וכתב יום אלתלאתה ל[סבע כלי]ן מן שהר אב
 11. סנה אשסג למנין שטרות בפצטאט מצרים שעל נילוס הנהר מושב[ה]
 12. והב בן מבורך
 13. עזרה בר מנחם העידו תועל
 14. שמריה הלוי בן אהרן

תרגום

Marina Rustow, The Lost Archive (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2020).

Lost Archive, pp. 403-4

 1. Those who have authenticated [athbata] their signatures on this document say: We [the undersigned witnesses] happened to be in the market
 2. of Sayfayn when we saw Yehuda al-Rūmī b. Yosef sitting in the shop of Naḥum b. Yeshuʿa,
 3. known as Ibn al-Shāmiyya [son of the Damascene or Shāmī woman]. Likewise, Naḥum was sitting with Yehuda al-Rūmī.
 4. They were laughing and joking around. We didn’t know why they were laughing. Then
 5. Naḥum took out a petition submitted in the name of the supporters of Yosef [ruqʿa mutarjama ʿalā ism aṣḥāb Yūsuf], may his Rock preserve him.
 6. On it was a rescript [tawqīʿ] saying it was permitted for them to hold prayers wherever they wanted.
 7. Then he showed the rescript to some of the people present, and they read it while he was [still] holding it and handing it over to no one.
 8. After that, Yehuda al-Rūmī took [the rescript] from [Naḥum’s] hand and read it, and contemplated it in its entirety, and laughed.
 9. He then gave it back to Naḥum. When the person with the authority to do so [i.e., the judge] asked us for validated testimony [ithbāt] about what had happened
 10. in our presence, we agreed to provide it. Written on Tuesday, with seven days remaining in the month of Av,
 11.  1363 of the year of documents, in Fustat on the Nile.
 12.  Wahb bar Mevorakh—his testimony, written at his dictation.
 13. ʿEzra bar Menaḥem [the document is written in his hand]
 14. Shemarya ha-Levi ben Aharon.

T-S 10J28.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J28.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.