מסמך משפטי: Moss. VII,110.1

מסמך משפטי Moss. VII,110.1

תיאור

Legal document. Location: Fustat. Dated: 1531 Seleucid = 1219/20 CE. Dealing with Abū l-ʿIzz b. ʿAmram who undertakes to pay 80 dinars to Abū l-Faḍl David b. Yosef for wine. The latter had to wait six months for this payment, after selling wine to Abū l-ʿIzz. (Information from Mediterranean Society, I, p. 198, and Goitein's index cards.) There are addenda on verso, not edited here.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. עדות [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] שנת אתקלא לשטרות למנייננו אשר הורגלנו למנות בו פה
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] רשות אדוני הנגיד הגדול נגיד עם יי צבאות מ . [
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . גדל . מועד ע . . בא אלינו אנחנו [הח]ת[ו]מ[ים] מ[טה] אלשיך אבו אלעז [
 4. מ . . . בכל לשון ש . . . . . . . . . מר ורב משה שרא . . הזקן היקר שצ ויאמר לנו היו עלי עדים וקנו [
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] . . . מר ור דוד הבחו[ר הי]קר שיך אבו אלפצל אבן ר יוסף הזקן .
 6. היקר הנכבד נע להיות לו בידיו ל . . ת זכות אשר אני מודה בר[ב]ים הודאה גמורה ת . . ל . מר . [
 7. . . . . . . . . ] . . . . . זהב מצרים דמי היין אשר היה לו בידו ומכרתיו וזקפתי אלה שמנים דינרי
 8. זהב עלי כמלוה זקופה וחוב גמור ועלי קבלתי לפרעם לו בסוף ח[ד]ש טבת שלשנת אתקלה לשטרות . .
 9. ואין לשום בית דין להשביעו בשום שבועה או חרם או על ידי גילגול בעת אשר יבא להפ . . . . . . .
 10. או מיורשי אחרי שמונים דינרי זהב מצרים אשר הודיתי בפניכם כי אם יפרע את ש . . . .
 11. . דברים וצ[בי] אבו אלפצל הנזכר וקבל עלוהי הכי אמ לן אלשיך אבו אלעז דנן הנזכר אחר
 12. דנן דאינון ה דהבא מצראי קבלית עלאי ולא
 13. //ירתאי א בעל ה// כל שפר ארג נכסין וקנין [ ] ואפילו [מגלימא
 14. דעל] כתפאי כל נכסאי ליהון אי ודקנינא דנן דהוא תמנין דינרי דהב . [
 15. . . . . . . . . . . א דנן כחומר כל שט[רות . . ] דנהיגין בישר דלא כאסמכתא ודלא כטופס[י
 16. דשטרי וקנינא מן שיך אבו אלעז הנזכר אמאי דכתיב ומפרש לעילא במנא דכשר
 17. למקנייא ביה והכל מהימן שריר ובריר וקיים
 18. יחיאל ברבי אליקים ה . . . שלו בר יוסף נע

תרגום