רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Halper 351

מסמך משפטי Halper 351
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה