מכתב: Bodl. MS heb. d 66/43

מכתב Bodl. MS heb. d 66/43

תגים

תיאור

Letter sent from Alexandria by Yiṣḥaq Nisaburi to Abu al-'Ala Sa'id b. Munajja in Fustat, asking him to send a Byzantine scribe to Alexandria to write a Torah scroll. (Information from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. d 66/43 43 recto

43 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך רח
 2. כתאבי אלי חצרה מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה
 3. ואדאם עזה ונעמאה וכבת אעדאה מן תגר אסכנדריה
 4. חמאה אללה ושוקי אלי חצרתה שדיד פאסאל אללה תעאלי
 5. בקרב אלאגתמאע בפצלה ומנה ואמא וצל קבל דלך
 6. במדה אבו אלחסן כליב בן נתן ודכר וקאל כאן מעי קיאס
 7. זוג חצר אסתעמאל לחצרתה וצאע ומא נערף כיף
 8. כאן צורתה ואנתטרת יגי כתאב חצרתה פי הדה(!)
 9. אלמעני מע ברכאת אלגעפרי וצל הו ומא וצל כתאבך
 10. ואשתהי מן תפצלה אן כאן לך חאגה ומהמה יגיני
 11. כתאבך ואיצא אסאל חצרתה באגתמאע מע ר
 12. אברהם אלרומי אלסופר אלדי כתב ספר תורה בתניס
 13. ואיצא פי הדה אלסנה דכרו כתב אתנין אלאכר(!) במצר
 14. ומא כאן באלסכנדריה מן קדים ספר תורה עלי גביל
 15. פחצלנא במשית(!) אלבארי גביל ועולנא אן יסהל
 16. הקבה יתם הדה(!) אלאמר פאסאל חצרתה באגתמאעך
 17. מע ר אברהם אלמדכור ותפתצל מעה פי אלאגרה
 18. ומונה כלהא ופי אלוקת יקדם מסירה אל הונא סרעה
 19. ואמא הונא סופרים כתיר אמא גרצנא פי דלך
 20. הו כתב ספר אלעדה יגי אגוד ובפצל לא תתואנא
 21. פי דלך ואנא מעול אלי טלוע אלי מצר אמא מנתטר
 22. בגואב הדה אלכתאב ומגי אלרגל בעד דלך נטלע
 23. אלי מצר ולי אשגאל כתיר במצר יכון הדה(!) אלאמר
 24. סרעה כצצת חצרתה באפצל אלסלאם וכל מא(!) סאל
 25. מנא(!) באפצל אלסלאם ואיצא בלגני תפצלה פי מעני
 26. אלעדל בקם בכלאצה פלא יעדמנא תפצלה שלום
 27. רב

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/43 43 verso

43 verso

verso top margin. Address.

חצרה מולאי אלשיך אלגליל שאכרה יצחק הלוי ביר

אבו אלעלא צאעד בר מנגא שמחה אלניסאבורי שלום

אלדמשקי נאמן הישיבה לקי רב

אדאם אללה עזה ונעמאה

תנאי היתר שימוש בתצלום